Comptabilitat

No totes les organitzacions no lucratives estan obligades a fer l'Impost de Societats.

news-iconRecurs > Econòmic

La meva entitat està obligada a presentar l'Impost de Societats?

Aquest mes de juliol passat, moltes organitzacions han presentat declaració de l'Impost sobre Societats. Saps si la teva entitat ho ha de fer?

5 programes de comptabilitat gratis. Imatge: Eva Gea (Llicència d'ús CC BY NC ND 2.0)

news-iconNotícia > Informàtic

5 programes de comptabilitat gratuïts

Mitjançant aquesta llista de programes de comptabilitat gratis, les entitats podran analitzar el seu balanç comptable.

Calculadora amb llapis. Font:www.contasconnosco.pt

news-iconRecurs > Econòmic

El càlcul i registre de les amortitzacions

En arribar al final de l'exercici, i abans de tancar la comptabilitat de l'entitat, cal registrar la pèrdua de valor que han patit els seus immobilitzats. És el que s'anomena amortització.

Formació de persones treballadores. Font: Centre d'Estudis

news-iconNotícia > Econòmic

Com es comptabilitza la formació bonificada?

Les entitats amb personal contractat laboralment, tenen a l'abast bonificacions per proporcionar formació a la plantilla. Aquesta formació bonificada té un registre comptable específic.

Logotip Fundación Tripartita.Font web Fundación Tripartita

news-iconRecurs > Econòmic

Tractament comptable de la formació bonificada

Totes les entitats que tenen personal contractat laboralment disposen d'un crédit que permet que aquest pugui formar-se adequadament. Però el registre comptable d'aquesta operació s'ha de fer d'una forma determinada.

Programari per la gestió de la teva entitat. Foto Chris Campbell

news-iconRecurs > Informàtic

Programari per la gestió de la teva entitat

Cercar un programa per gestionar l'entitat requereix pensar bé perquè el voleu. Amb aquest recurs intentarem ajudar-vos a escollir una solució.

Riscos laborals. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Vols formar-te per gestionar la teva entitat?

Centre d’Estudis de l’Esplai organitza diferents formacions subvencionades, que t’ajudaran a gestionar la teva entitat en matèria fiscal, comptable i de riscos laborals.

Calculadora i mans decomptable;Font:Infocif.es

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de doble partida

A causa de la Reforma Fiscal en vigor des de 2015, moltes entitats es veuran obligades a canviar la seva forma de portar els seus comptes, passant del simple registre de caixa a haver d'utilitzar el mètode de la doble partida.

Imatge càlcul impost. Font: diez-euros.com

news-iconNotícia > Econòmic

Comença el termini de presentació de l’Impost de Societats

El període per presentar-lo va començar el dimecres 1 de juliol i finalitzarà el proper 27 de juliol.

Imatge calculadora i signe dolar

news-iconNotícia > Econòmic

Curs de comptabilitat bàsica de Suport Associatiu

Suport Associatiu impartirà el curs de comptabilitat bàsica online del programa de comptabilitat dissenyat per a entitats no lucratives.

Formació virtual. Imatge Creative Commons

news-iconNotícia > Formació

Nous cursos de gestió de socis i comptabilitat

Suport Associatiu ofereix una nova edició dels cursos online per a l’ús i aprofitament dels seus programes informàtics de Gestió de Socis i de Comptabilitat.

news-iconNotícia > Formació

Les noves obligacions fiscals de les ENL

L’objectiu d’aquesta sessió és poder tenir una primera aproximació al sistema tributari espanyol, de manera que puguem conèixer les principals figures impositives i les seves implicacions per a les ENL.

Imatge calculadora i gràfics font: www.flickr.com

news-iconNotícia > Econòmic

Propostes de programes comptables

A causa de la reforma fiscal, a partir de 2015 totes les entitats de caràcter social estaran obligades a portar una comptabilitat de doble partida mitjançant un programa comptable, ja que hauran de presentar l’Impost de Societats.

Anàlisi de balanços

news-iconRecurs > Econòmic

Interpretació de balanços (III). Obtenir la informació i limitacions

Per poder començar a analitzar les dades econòmiques de l'entitat caldrà que aquesta tingui disponible determinada informació.

Anàlisi de balanços

news-iconRecurs > Econòmic

Interpretació de balanços (II). Procediments per a l'anàlisi

Els Estats Financers d'una entitat es poden analitzar des de diversos angles i/o punts de vista, segons l'objectiu tècnic o els aspectes que es vulguin destacar.

Anàlisi d'estats comptables

news-iconRecurs > Econòmic

Interpretació de balanços (I). Conceptes bàsics

Les entitats no lucratives, com qualsevol altre tipus d'organització, necessiten tenir ben controlada la seva gestió econòmica. Però sovint les persones que les dirigeixen no tenen coneixements en aquesta àrea específica.

Imatge senyor amb paraigües per una pluja de preguntes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

La comptabilització de l’IVA en les entitats socials

Sovint les entitats no lucratives estan exemptes de facturar amb IVA, i de vegades són subjectes passius d’aquest impost de forma total o parcial. Comptabilitzar l’IVA correctament és molt important, ja que davant l’Agència Tributària les entitats socials tenen les mateixes obligacions que qualsevol empresa.

Calculadora i registres comptables (font:pixabay.com)

news-iconRecurs > Econòmic

Comptabilització de l'IVA en les entitats no lucratives

Les entitats no lucratives sovint estan exemptes de facturar amb IVA. En altres ocasions, són subjectes passius d'aquest impost de forma total o parcial. En qualsevol dels casos, cal conèixer la forma correcta de reflectir aquestes operacions a la comptabilitat.

Cursos online

news-iconNotícia > Econòmic

Curs del programa de Comptabilitat de Suport Associatiu

Suport Associatiu ofereix cursos online per ajudar a conèixer el funcionament del seu programa de comptabilitat i poder-lo incorporar a l'entitat per tenir un millor control i gestió dels recursos econòmics.

Imatge formació programa comptabilitat. Font:Web  Centre d'Estudis

news-iconNotícia > Econòmic

Vols millorar el domini del programa de comptabilitat de Suport?

Suport Associatiu ofereix el curs del Programa de Gestió d’Associacions de Comptabilitat de nivell avançat, adreçat a persones encarregades de la gestió econòmica de les entitats no lucratives.

Auditories Font: www.isotools.org

news-iconNotícia > Econòmic

L'auditoria, una eina clau per a la transparència

Després del tancament de la comptabilitat, arriba el moment de fer, si s’escau, l’auditoria dels estats comptables de les entitats.

Imatge del Campus virtual de Suport Associatiu

news-iconNotícia > Econòmic

Curs del programa de Comptabilitat de Suport Associatiu

Curs per a conèixer el funcionament del programa comptable, per poder-lo incorporar a l'entitat i tenir un millor control dels recursos econòmics.

Comptabilitat. Font: Evagea (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Introducció a la comptabilitat

La Fundación Gestión y Participación Social realitza durant el mes de febrer una formació on line que permet conèixer les nocions bàsiques que afecten a les organitzacions.

Imatge curs online

news-iconNotícia > Econòmic

Nova edició del curs del programa de Comptabilitat (nivell avançat) de Suport Associatiu

Suport Associatiu ofereix un curs virtual de nivell avançat del programa de Gestió Comptable, especialment dissenyat per a la gestió administrativa i comptable de les entitats no lucratives.

Imatge curs online

news-iconNotícia > Econòmic

Nou curs del programa de comptabilitat de Suport Associatiu

Suport Associatiu ofereix una nova edició del curs virtual sobre el programa de Gestió de Comptabilitat, especialment dissenyat per a la gestió administrativa i comptable de les entitats no lucratives.

Imatge d'un taller

news-iconNotícia > Formació

Nova programació de cursos de gestió d'entitats

Suport Associatiu presenta la seva oferta formativa amb nous cursos adreçats a persones responsables, tècniques i voluntàries de les entitats no lucratives.

Calculadora amb monedes - Images_of_Money_ a Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

SIDA STUDI publica l'informe final dels seus comptes 2012

L’entitat ha auditat els comptes abreujats anuals per avaluar la seva gestió comptable.

Arxivadors comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

Criteris de valoració comptable (II)

A 2008 es va iniciar una reforma comptable que ha derivat en successives adaptacions i que ha introduït diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables.

Ordinador i calculadora

news-iconNotícia > Econòmic

Com fer la primera aplicació del PGC Estatal

Aquelles entitats que siguin fundacions estatals o associacions declarades d'utilitat pública amb aquest mateix àmbit o que siguin d'altres autonomies que no tenen normativa pròpia pel que fa a la comptabilitat associativa, han hagut d'aplicar la nova normativa comptable en vigor a partir de l'1 de gener de 2012.

Comptes amb bolígraf

news-iconRecurs > Econòmic

Criteris de valoració comptable (I)

La reforma comptable que es va iniciar a 2008, amb les successives adaptacions per entitats no lucratives catalanes (Decret 259/2008) i estatals (RD 1491/2011) han introduit diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables, que sovint no són fàcils d'interpretar.

En aquest recurs i en el seu complementari, s'analitzen els principals.

Comptabilitat Font: Gustavo (lu7frb) (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Programa de gestió d’associacions- comptabilitat bàsica (e-learning)

Centre d’Estudis de l’Esplai- Suport Associatiu organitza a partir del 9 de gener aquest curs on line sobre gestió d’entitats.

Llibres comptabilitat

news-iconNotícia > Econòmic

Aprovades les noves normes comptables de les entitats sense fins lucratius estatals

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres, dia 21, un Reial Decret que estableix les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat (PGC) a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació per les fundacions d'àmbit estatal.
Aquest Reial Decret serà d'aplicació pels exercicis començats a partir de gener de 2012.

test image

news-iconNotícia > Econòmic

La comptabilitat per centres de cost

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat.

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de costos

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat. La manera de poder fer-ho és portar una comptabilitat per centres de cost, en la qual es faci una correcta assignació de les despeses entre cadascun d'aquests centres. En aquest recurs es veurà de quina manera s'han de definir, quins criteris de distribució són els més habituals i com podem analitzar el resultat de cada centre de cost per separat.

test image

news-iconNotícia > Econòmic

Las entitats no lucratives a examen

Hi ha entitats sense afany de lucre que estan obligades a fer auditoria econòmica, d’altres entitats, opten voluntàriament a sotmetre els seus documents comptables a examen.

calculadora amb monedes_Images_of_Money_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les auditories en les entitats no lucratives

De vegades, les entitats sense afany de lucre estan obligades o bé opten voluntàriament per fer una auditoria econòmica de la seva entitat. En aquest recus veurem en què consisteixen.

test image

news-iconNotícia > Econòmic

Portes la comptabilitat de la teva entitat?

Hi ha moltes entitats que, tot i que podrien estar obligades, no porten una comptabilitat que reflecteixi un seguiment cronològic de les operacions econòmiques que fan.

Full de comptabilitat.

news-iconRecurs > Econòmic

Cicle comptable, les diferents fases

Anomenem cicle comptable a les diferents passes que hem de seguir per tal d'elaborar de forma sistemàtica els comptes anuals de final d'exercici -balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica- partint del balanç de situació d'inici d'exercici.