Ajuts a la Investigació: Prevenció, Salut, Medi Ambient i Assegurances 2012

La Fundació MAPFRE convoca 75 ajuts a la Investigació amb l'objectiu de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les àrees de Salut, Prevenció, Medi Ambient i Assegurances.

Convocant: Fundació MAPFRE

Data de publicació: 04/06/2012

Termini: 04/06/2012 - 11/10/2012

Contingut:

Els projectes d'investigació subvencionables han d'encaixar dins d'un dels següents eixos temàtics:

  • Salut (45 ajuts)
    • Cirurgia ortopèdica, traumatologia i rehabilitació
    • Dany cerebral i medular (excluint neurodegeneratives)
    • Valoració del dany corporal
    • Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica
    • Promoció de la salut: alimentació i exercici físic
  • Prevenció i Medi Ambient (20 ajuts)
    • Riscos personals (domèstics, esportius, laborals)
    • Prevenció contra incendis
    • Riscos naturals
    • Conservació dels recursos naturals
    • Estalvi d'energia
    • Prevenció de la contaminació ambiental
    • Educació mediambiental
  • Assegurances (10 ajuts)
    • Ddret d'assegurances
    • Contabilitat i anàlisi econòmico-financera de les companyies d'assegurances
    • Anàlisi tècnico actuarial
    • Gerència de riscos
    • Gestió i organització d'entitats asseguradores

 

Destinataris: investigadors o equips d'investigació, de l'àmbit acadèmic i del professional, que vulguin desenvolupar programes d'investigació en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres d'investigació als que estan adscrits.

 

Dotació econòmica global máxima: 15.000 euros.

Àmbit:
  • Sanitat
  • Atenció social
  • Medi ambient
  • Investigació i recerca
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases