Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre 2019

L'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor d'entitats sense ànim de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, del Respir i Serveis complementaris a la tutela.

Convocant: 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 14 January, 2019
Termini convocatòria: 
14/01/2019 fins 04/02/2019
Àmbit: 
Participació
Sanitat
Atenció social
Drets humans i solidaritat
Educació i formació
Infància i joventut
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local
Les presents subvencions tenen la finalitat de finançar projectes inclosos en un dels següents àmbits:

 • Àmbit del Benestar Social
 1. Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.
 2. Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.
 3. Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.
 4. Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/Sida i les seves famílies així com per a la població en general.
 5. Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.
 6. Activitats de foment d’intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
 7. Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
 8. Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, i el suport a les famílies cuidadores de persones en situació de dependència.

 • Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
 1. Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis públics.
 2. Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.
 3. Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per promoure la igualtat i eliminar les discriminacions.
 4. Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva eradicació.
 5. Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la transversalitat en diferents àmbits, i fer-ho oferint les mateixes oportunitats a totes les persones amb independència del seu rol de gènere, per avançar en els nous reptes de les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres.
 6. Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove. Àrea d’Atenció a les Persones Gerència de Serveis de Benestar Social Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
 7. La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.

 • Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela
 1. Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius i/o caps de setmana.
 2. Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.
 3. Activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre la modificació de la capacitat d’obrar i sobre les diferents figures de protecció jurídica, tant a famílies com a professionals de la xarxa serveis públics.
 4. Activitats relacionades amb la pretutela, o l’acolliment individual i familiar, per preparar el futur de la persona amb la capacitat d’obrar modificada o en procés de modificació.
 5. Activitats adreçades a protegir els drets i a vetllar pel benestar físic, emocional i material de la persona tutelada.
 6. Activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a les famílies de forma individual o grupal.