Com cercar professionals per a accions formatives concretes?

 • Dibuix d'un professor que no està preparat per fer la formació. Font: Flicr.

  Dibuix d'un professor que no està preparat per fer la formació. Font: Flicr.

De vegades des de l'entitat es planteja la necessitat de dur a terme una acció formativa pels seus voluntaris que s'adapti a les necessitats que tenen i als objectius definits, però no és possible dur-la a terme amb formadors interns. En aquest cas, com alternativa a la formació externa estricta, hi ha la possibilitat de fer una formació a mida dels voluntaris de l'entitat però duta a terme per un professional extern.

 1. Quan cal fer cerca de professionals externs?
 2. Quins aspectes cal tenir presents quan s'ha decidit la intervenció d¿un professional extern?
 3. Com fer la cerca de professionals externs?
 4. Com es pot demanar una convocatòria d'un curs del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC)?

1. Quan cal fer cerca de professionals externs?

Abans de decidir que s'ha de buscar un professional extern per impartir una formació determinada cal analitzar bé quina és la situació que ha portat a la decisió de buscar un professional extern. De manera molt general, hi ha dos aspectes que seran decisius per arribar a aquesta decisió:

 • La impossibilitat de que cap formador intern de l'entitat pugui dur a terme la formació concreta, pels motius que siguin (manca de formadors interns, formació molt específica que s'ha de buscar fora, etc.)
 • La valoració que, malgrat tenir formadors interns que puguin impartir la formació, és important tenir un punt de vista extern, encara que es demani al professional que vetlli per l'adaptació als voluntaris de l'entitat que hi assistiran.
 • També el fet que siguin els formadors interns de l'entitat els alumnes a qui va dirigida l'activitat formativa i propiciar la recerca d'un professional extern que pugui aprofundir i donar noves visions de la docència i altres aspectes relacionats.


 

▲ Tornar a l'índex

2. Quins aspectes cal tenir presents quan s'ha decidit la intervenció d¿un professional extern?

Si tenim en compte exclusivament el que s'ha dit en l'apartat 1 podem oblidar aspectes que són importants i caldrà valorar també:

 • Caldrà preveure que el professional/escola que imparteixi l'activitat formativa, potser demanarà que hi hagi un nombre mínim d'alumnes, per tant caldrà veure per a quants voluntaris s'està plantejant la formació.
 • Aquesta formació que realitzi un formador extern té un cost i l'entitat haurà de valorar internament si serà l'entitat qui el cobrirà en la seva totalitat, o seran els voluntaris, o l'entitat cobrirà una part i l'altra la pagaran els voluntaris.
 • També s'haurà de preveure en quin espai físic es podrà portar a terme la formació i de quins medis es compta...o veure si caldrà buscar, a més, un local, amb el cost econòmic que això pot comportar.
 • El tipus d'activitat formativa que el professional volem que dugui a terme: pot ser des d'una xerrada d'un parell d'hores o bé desenvolupar una activitat amb el format d'un curs, amb una durada més llarga...i tot el compromís que això comporta per part dels assistents.

▲ Tornar a l'índex

3. Com fer la cerca de professionals externs?

El més recomanable i viable per fer cerca de professionals externs és contactar amb escoles de formació que disposen de professorat qualificat per impartir qualsevol formació que necessitin els voluntaris d'una entitat. Algunes escoles de formació són també entitats de voluntariat i la formació que imparteixen està relacionada, sovint, amb les activitats que com entitat de voluntariat duen a terme. No obstant això, moltes d'elles realitzen a més, formacions que no estan directament relacionades amb la seva finalitat com a entitat de voluntariat.

Si escollim aquesta via cal tenir en compte que, donat que es tracta de què les escoles de formació puguin cedir un dels seus docents per a realitzar la formació a mida que demana l'entitat, s'haurà de contactar amb temps suficient per tal de poder-se organitzar i parlar de tots els aspectes relacionats amb la planificació de l'activitat i els seus objectius. 

El llistat d'escoles del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya es pot consultar al recurs: Escoles del PFVC.

Si a l'entitat l'interessa un curs del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, hi ha la possibilitat de sol.licitar una convocatòria d'un curs determinat, demanant-ho a través de la Subdirecció General d'Associacionisme i Voluntariat.

També hi ha la possibilitat que la formació pugui ser impartida per una persona no vinculada a una escola de formació, però que per la seva experiència professional i/o coneixement de la matèria , pot impartir la formació necessària als voluntaris de l'entitat.

 

▲ Tornar a l'índex

4. Com es pot demanar una convocatòria d'un curs del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC)?

Els cursos del PFVC estan calendaritzats en funció de les escoles que els imparteixen. Si alguna entitat de voluntariat està interessada en poder realitzar algun curs del PFVC per als seus voluntaris i no hi ha convocatòria en el seu territori, o ja s'ha fet, pot sol.licitar a la Subdirecció General d'Associacionisme i Voluntariat (SGAV) la possibilitat de realitzar-lo. En funció de les necessitats que tingui l'entitat demandant, des de la SGAV  es pot valorar quin dels cursos del PFVC pot adaptar-se millor a la demanda. De la mateixa manera, i si és el cas que no hi ha cap curs del PFVC que doni resposta a les necessitats de l'entitat també pot valorar-se la possibilitat d'un curs a mida.
 

▲ Tornar a l'índex