El govern subscriu un codi de bones pràctiques per a la contractació pública

  • Imatge de la vicepresidenta amb els signants del codi de bones pràctiques . Font: web gencat.cat

    Imatge de la vicepresidenta amb els signants del codi de bones pràctiques . Font: web gencat.cat

  • Signatura del codi de bones pràctiques. Font: web gencat.cat

    Signatura del codi de bones pràctiques. Font: web gencat.cat

El passat 11 de desembre el govern va adoptar juntament amb les principals entitats del sector, un codi de bones pràctiques per a la contractació dels serveis d’atenció a les persones.

El Govern  i les principals entitats del sector, com la Confederació, Patronal del Tercer Sector Social,  la Unió Associació d’Entitats Sanitàries i Socials o l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, entre d’altres, van signar el passat 11 de desembre un codi de bones pràctiques per a la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones.

Aquest codi de bones pràctiques té com a finalitat donar als contractants d’aquests serveis una sèrie d’orientacions i pautes a seguir alhora de contractar serveis d’atenció a les persones

El codi pretén que s’apliqui en la contractació pública d’aquells serveis que des de l’Administració Pública es presten per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, com per exemple els centres de dia per a gent gran, els serveis de suport educatiu o els menjadors socials.

“La Contractació pública d’aquests serveis a Catalunya suposa una inversió d’uns 3.150 milions d’euros anuals, d’acord amb dades del 2014”.

Així doncs, mitjançant aquest codi es fixa un model de contractació pública per als serveis d’atenció a les persones, enfocat a assolir un nivell de qualitat alt.

Per assegurar aquest alt nivell de qualitat, el document aconsella que no s’utilitzi com a criteri d’elecció objectiva, exclusivament l’element preu. Altrament, alhora d’escollir l’entitat que prestarà el servei, els organismes públics hauran de tenir en compte altres criteris com l’expertesa dels equips professionals que es presenten, l’existència de protocols d’actuació per a l’execució de les tasques derivades del servei o la formació continuada del personal.

En aquest sentit, el document recomana que el preu ofert pels licitadors no suposi un pes superior al 40% per a la determinació de l’oferta més avantatjosa.

Finalment, el codi té com a objectiu impulsar l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social de determinats col·lectius especialment vulnerables, al temps que garanteix un ús eficient dels fons públics.

Afegeix un comentari nou