Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

  1. Carta del Voluntariat de Catalunya
  2. Drets de la persona voluntària
  3. Deures de la persona voluntària
  4. Acord o compromís de voluntariat
  5. Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

1. Carta del Voluntariat de Catalunya

La Carta del Voluntariat de Catalunya va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:

- Que el voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense afany de lucre.

- Que tots els ciutadans tenendret d’organitzar-se i contribuir, d’acord amb llurs preferències i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.

- Que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i altruisme.

- Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les societats.

- Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les necessitats socials.

- Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d’associació i participació democràtica, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.

Dins d’aquesta carta es recullen també quins són els principals drets i deures de la persona voluntària i per tant, també els drets i deures de les organitzacions on desenvolupen la seva tasca de voluntariat.

▲ Tornar a l'índex

2. Drets de la persona voluntària

La Carta del Voluntariat de Catalunya recull i reconeix els següents drets, com drets de les persones voluntàries:

- Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.

- Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

- Ser tractat sense discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.

- Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.

- Participar activamenten l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat

- Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

- Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.

- Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

▲ Tornar a l'índex

3. Deures de la persona voluntària

La Carta del Voluntariat de Catalunya recull i reconeix els següents deures, com obligacions de les persones voluntàries:

- Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.

- Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.

- Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.

- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

- Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

- En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

▲ Tornar a l'índex

4. Acord o compromís de voluntariat

La incorporació dels voluntaris a les organitzacions s’ha de formalitzar per escrit mitjançant el corresponent acord o compromís de voluntariat.

Aquest compromís ha tenir el següent: contingut:

- La descripció del tipus de tasca i el contingut de les funcions a desenvolupar per part del voluntari.

- El temps de dedicació i l'horari establerts.

- El fet de l'acceptació lliure i voluntària de la tasca a realitzar.

- L’enumeració dels drets i deures que corresponen a les dues parts.

- El procés de formació que es requereixi per al compliment de les seves funcions.

- La durada del compromís.

- Les condicions i la forma de finalització del compromís i de la desvinculació per les dues parts.

Tot i que cada entitat ha de poder elaborar el seu propi full de compromís atenent el detall dels seus programes de voluntariat, en aquest enllaç podeu consultar un model de compromís de voluntariat.

▲ Tornar a l'índex

5. Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

La llei estatal del voluntariat estableix l’obligació per part de les entitats de portar un registre amb les altes i les baixes dels voluntaris.

En aquest sentit, la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que totes aquelles entitats dins de les quals “col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris”.

La llei 4/2008 no detalla excessivament quin ha de ser el contingut d’aquest llibre o registre però si diu que com a mínim “ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen”.

Cal tenir en compte que al tractar-se de dades personals que formen part d’un fitxer, aquest està subjecte a la normativa de protecció de dades personals.

▲ Tornar a l'índex