Com es pot impulsar una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya? (II)

 • Participació ciutadana. Font: larioja.com

  Participació ciutadana. Font: larioja.com

 • Imatge del Parlament. Font: Parlament.cat

  Imatge del Parlament. Font: Parlament.cat

A la primera part d’aquest recurs vam tractar el procediment per tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) a casa nostra. L’especial rellevància d’aquest tipus d’iniciativa regulada a la Llei 1/2006 és la possibilitat que es dóna als ciutadans de proposar lleis per tal que siguin debatudes al Parlament de Catalunya.

Després d'haver vist a la primera part d'aquest recurs què és una iniciativa legislativa popular, qui la pot impulsar i la documentació necessària per fer-ho, ara aprofundirem en les causes d'inadmissibilitat així com en el procediment de recollida de signatures, el seu tràmit parlamentari i el règim d’indemnització de les despeses.

 1. Causes d’inadmissibilitat de la ILP, quins recursos tenim al nostre abast?
 2. Recollida de signatures
 3. Tramitació Parlamentària
 4. Indemnització per despeses
 5. Algunes ILP recents

1. Causes d’inadmissibilitat de la ILP, quins recursos tenim al nostre abast?

Quan la Mesa del Parlament ha examinat la documentació presentada, pot no admetre a tràmit la ILP. Les causes de no-admissió poden ser:

 • Que tingui per objecte alguna matèria sobre la qual la Generalitat no té atribuïda la competència.
 • Que la proposició de llei i la documentació presentades no compleixin els requisits establerts per la llei.
 • Que reprodueixi una altra ILP de contingut igual o substancialment equivalent presentada durant la mateixa legislatura.
 • Que faci referència a una matèria exclosa expressament per la llei.

També podria passar que la ILP tracti sobre una matèria que s’estigui tramitant en algun projecte o proposició de llei. En aquest cas, la Mesa ho ha de comunicar a la Comissió Promotora perquè decideixi si manté la proposta o la retira.

A més, la Mesa té l’obligació de comunicar a la Comissió Promotora l'existència de qualsevol irregularitat, a fi de que en el termini de quinze dies hàbils es puguin fer les correccions necessàries.

En cas que la resolució sigui de no-admissió, la Comissió Promotora pot interposar un recurs d’empara.

Una vegada resolt el recurs, si la sentència considera que la irregularitat només afecta a determinats preceptes de la proposició de llei, es dóna a la Comissió Promotora trenta dies a partir de la publicació de la sentència per decidir si retira la iniciativa o la manté amb les modificacions corresponents.

▲ Tornar a l'índex

2. Recollida de signatures

Un cop notificada l’admissió de la proposició de llei, la Comissió Promotora ha de presentar a la Junta Electoral els plecs per recollir les signatures. El termini per recollir-les és de 120 dies hàbils des del moment en què la Junta retorni a la Comissió els plecs segellats.

Aquest termini es podria prorrogar 60 dies hàbils més, si hi hagués causes justificades.

Junt amb la signatura, s’ha de fer constar nom i cognoms del signant, NIF o NIE i domicili.

Aquestes signatures han de ser autenticades davant de notari o secretari judicial o de l’Ajuntament del municipi en què la persona signant està empadronada.

A més, la Comissió pot designar fedataris especials que autentiquin les signatures. Aquestes signatures també s’han d’acreditar mitjançant la inscripció dels signants al padró municipal o cens electoral.

Un cop  complerts els requisits, els plecs s’han de lliurar a la Junta dins dels set dies hàbils posteriors al venciment del termini que estableix la llei.

A partir d’aquest moment, la Junta Electoral comprova i fa el recompte de signatures en un acte públic, al qual han d'ésser citades els representants de la Comissió.

Si el nombre de signatures vàlides és igual o superior a 50.000, la Junta ho ha de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de quinze dies hàbils des de la data d’aquest acte, tot trametent-li els plecs de signatures.

▲ Tornar a l'índex

3. Tramitació Parlamentària

La tramitació parlamentària s’ha de fer d’acord amb el que estableixen els preceptes del Reglament del Parlament.

Si s’aprova la tramitació de la ILP, la Comissió parlamentària pot escoltar les persones que representen la Comissió Promotora per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials, abans d'obrir el període de presentació d'esmenes a l'articulat.

Al mateix temps, la Comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació de la iniciativa.

Una qüestió important a tenir en compte és que si mentre s’està tramitant la ILP es dissol el Parlament, la seva tramitació continua a la nova legislatura. En cap cas es pot exigir que es torni a acreditar el compliment dels requisits que estableix aquesta llei ni que es tornin a presentar les signatures.

▲ Tornar a l'índex

4. Indemnització per despeses

Es preveu que s’aboni a la Comissió una indemnització a càrrec del pressupost del Parlament de fins a 0,64€ per signatura, amb el límit màxim de 40.000€ a fi de sufragar les despeses degudament acreditades. Com a excepció, fins a un 10% de la despesa, es considera acreditada sense necessitat de justificació.

Per altra banda, el Parlament pot acordar l’atorgament d’una bestreta no superior a 3000€ per cobrir les primeres despeses de la recollida de signatures. En aquest cas, ho ha de sol·licitar la Comissió promotora, així com justificar-ne la destinació.

▲ Tornar a l'índex

5. Algunes ILP recents

A continuació fem esment d’algunes Iniciatives legislatives populars que s’han impulsat recentment i de les quals ens hem fet un ampli ressò a Xarxanet:

 

▲ Tornar a l'índex