7 guies bàsiques per introduir-te en la participació ciutadana

Imatge principal a portada: 
Foto guies i manuals Font: FPT
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

Us proposem 7 guies bàsiques per introduir-vos al món de la participació ciutadana.

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. A continuació, es presenten 6 guies que poden ajudar a les entitats i organitzacions a impulsar-la des dels seus espais.

Imatges secundàries: 
 Font: Esplais Catalans
 Font: Generalitat de Catalunya
 Font: Generalitat de Catalunya
 Font: Diputació de Barcelona
Subtitols: 
Dret a participar: decàleg de participació infantil
Educar en la participació: una assignatura pendent
Eines per a la participació ciutadana: Tècniques participatives per al debat grupal
Guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal
Guia per avaluar processos participatius
Repensar la participació ciutadana en el món local
Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió
Continguts: 

Aquest decàleg de participació Infantil d’Esplais Catalans (2015), porta per títol 'Dret a participar'. En aquest recurs es poden trobar diversos consells i explicacions agrupats en 10 idees, que resumeixen tant allò que s’entén per participació com la manera d’aconseguir que els infants de l’esplai coneguin aquest dret i en facin ús.

El Casal de Joves de Catalunya, integrant del Moviment Laic i Progressista (MLP), va elaborar aquesta eina pràctica de referència per a l'educació en la participació. Descriu l'experiència de la posada en marxa d'un crèdit sobre participació que es va dur a terme durant els cursos 2006-2007 i 2007-2008 al nivell de 4t d'ESO a dos instituts de Barberà del Vallès. Hi trobarem informació sobre les activitats realitzades, les estratègies, les opinions de professorat i alumnat i els resultats finals del projecte.

En aquest manual editat per la Diputació de Barcelona i escrit per Joel Martí (2006) recull múltiples tècniques i dinàmiques per al treball grupal classificades segons la seva utilitat: eines de diagnòstic i propostes, eines de presa de decisions i eines de programació.

Aquesta guia és escrita per Joaquim Brugué i publicada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (2017) de la Generalitat de Catalunya en el marc de la col·lecció de guies breus de participació ciutadana. La guia està destinada a les institucions que promouen la participació en l'àmbit municipal. Juntament amb exemples pràctics, aquesta guia vol servir per facilitar els processos participatius a nivell local, els quals han de servir per definir polítiques i serveis públics.

Aquesta guia ofereix algunes orientacions pràctiques per dur a terme, de forma més o menys planificada i organitzada, l’avaluació dels processos de participació ciutadana que s’impulsen des de les diverses administracions públiques. La guia, creada per Marc Parés i Hug March, forma part de la col·lecció guies breus de participació ciutadana editada per la Generalitat de Catalunya.

Aquest volum, editat l'any 2015, recull les reflexions, les propostes i les conclusions de dos grups de treballs formats per persones expertes del món local, tècniques i electes, i del món acadèmic impulsat per la Diputació de Barcelona. L'objectiu és revisar el concepte de participació ciutadana en les administracions locals per tal de cercar noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania que s'adaptin als temps actuals, i identificar els reptes que poden contribuir, de manera significativa, a fer de la participació un element central de recerca de respostes per a les necessitats de la societat.

Aquest estudi respon a un encàrrec de la Taula del Tercer Sector, dut a term el febrer de 2021 i se centra en recerca se centra en la participació política dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. En concret, s’han contemplat els següents col·lectius:

 • Persones estrangeres de fora de la Unió Europea.
 • Gent gran.
 • Infància.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones privades de llibertat.
 • Persones sense llar.
field_vote: 

5 guies per avançar en els valors de l'Economia Social i Solidària

Imatge principal a portada: 
 Font: Mick Haupt
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Aporten eines i recursos amb l’objectiu d’acompanyar a les entitats a avançar en aquest àmbit.

ECOM ha publicat una sèrie de guies pràctiques sota el lema SomiFemESS’, per ajudar a entitats, especialment a les que treballen amb persones amb discapacitat a aterrar els valors de l’Economia Social i Solidària en el dia a dia.

Imatges secundàries: 
 Font: Mick Haupt
 Font: Susan Holt Simpson
Subtitols: 
Compromís ambiental
Governança democràtica
Inclusió laboral
Mercat social i finances ètiques
Transparència
Continguts: 

Aquesta guia pràctica per ser una entitat més sostenible s’endinsa en el compromís ambiental democràtic per tal de promoure entitats més compromeses amb el planeta i les generacions futures. Analitzem el dia a dia de la nostra entitat per introduir i posar en pràctica tota una sèrie de criteris que contribueixin a ser més respectuosos amb el medi ambient en totes i cadascuna de les accions que realitzem. Podem posar consciència en els nostres hàbits i consums per minimitzar els impactes ambientals impulsant accions en diferents àmbits.

Guia pràctica per ser una entitat més participativa parla de la governança democràtica per tal de promoure entitats més participatives que fan canvis conjuntament amb les persones. La participació facilita la col·laboració creant espais on les persones es puguin expressar lliurement, prendre decisions, en definitiva, corresponsabilitzar-se i convertir-se en protagonistes actives de l’entitat. També tracta els diversos nivells de participació, els àmbits i l’aportació de les persones a les entitats.

Es tracta d’una guia pràctica per ser una entitat més inclusiva que posa de manifesta la necessitat de la inclusió laboral de persones amb discapacitat per tal de promoure entitats més inclusives on la diversitat és un motor de creixement personal i social. Tracta el motiu i les raons per les quals entitats hem d’apostar per la inclusió laboral, els missatges que s’han de transmetre i com la contractació inclusiva aporta una major diversitat i riquesa a les entitats i comporta nombrosos avantatges per als diferents actors involucrats.

La guia pràctica per ser una entitat amb un consum més responsable s’introdueix en el mercat social i finances ètiques per tal de promoure entitats amb un consum més responsable, transformador i amb impacte social positiu. Exposa que el consum és una de les eines més fonamentals que es tenen en l’actualitat per tal d’incidir en el model socioeconòmic que la societat vol per al futur. La publicació evidencia que amb un consum més responsable es contribueix a crear una societat més justa i sostenible socialment i ambiental.

Guia pràctica per ser una entitat més transparent en aquest document ens endinsem en la transparència per tal de promoure entitats més transparents, més confiables i transformadores. Compta amb diversos apartats que donen resposta a:

 • Com podem ser més transparents?
 • Què pot aportar la transparència a la meva entitat?
 • Com donem compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern?
field_vote: 

En quins àmbits podem fer voluntariat?

Imatge principal a portada: 
El Casal d'Estiu Escó atendrà a 200 infants en risc d'exclusió social. Font: Fundació Pere Tarrés, Flickr
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

La Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme proposa fins a 17 àmbits d'actuació on poder exercir l'acció voluntària.

Hi ha nombrosos àmbits d'actuació en què es pot desenvolupar l'acció voluntària. La Llei del Voluntariat i de foment de l'associacionisme proposa una llista de 17 àmbits on les entitats poden promoure el voluntariat, ampliant els 5 àmbits tradicionals.

Imatges secundàries: 
Living NEPAL Font: Living NEPAL
 Font: Som de cau
Subtitols: 
El model català de voluntariat
Els 5 àmbits tradicionals on exercir voluntariat
Els 17 nous àmbits de la Llei de voluntariat i foment de l'associacionisme
Altres àmbits on exercir la solidaritat
Continguts: 

El model Català de voluntariat definit a la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme vincula necessàriament les persones voluntàries a les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions o cooperatives d’iniciativa social) que actuen a Catalunya. En aquest sentit, el model català de voluntariat no admet que el voluntariat estigui vinculat ni a les administracions públiques ni a les organitzacions lucratives.

Són, per tant, les entitats les que acullen els projectes de voluntariat i on s’ha d’adreçar la persona voluntària. Més enllà de la diferent forma jurídica i del volum que poden tenir aquestes entitats, hi ha diferents àmbits temàtics on aquestes poden operar.

Durant molts anys, des de la Generalitat de Catalunya s’ha proposat dividir en 5 els àmbits de voluntariat:

 • L’àmbit social es caracteritza per perseguir el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i dels aspectes físics, psíquics o socioafectius de les persones en situació de vulnerabilitat.
 • L'àmbit comunitari inclou totes aquelles actuacions ciutadanes que tenen com a finalitat millorar la comunitat i l’entorn on es viu.
 • L’àmbit cultural engloba un ampli ventall d’actuacions com és la cultura popular i tradicional, la dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural, la dinamització de la producció cultural o artística.
 • L’àmbit ambiental es caracteritza per la defensa del medi ambient i el desenvolupament de bones pràctiques que possibilitin la seva sostenibilitat.
 • Finalment,en l’ambit internacional es troben aquelles activitats encaminades al desenvolupament integral i l’educació per al desenvolupament a favor dels països del Sud, així com intervencions d’acció humanitària i d’emergències.

Des de l’aprovació, el 2015, de la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme, hi ha una nova proposta que amplia fins a 17 els àmbits d’interès general on hi cap l’acció voluntària, visualitzant d’aquesta manera millor els àmbits concrets on les entitats estan fent la seva acció voluntària. Aquests àmbits són:

 1. Serveis socials

 2. Serveis sanitaris

 3. Atenció i suport a les famílies

 4. Associacionisme educatiu

 5. Oci i lleure

 6. Cultura

 7. Esport

 8. Justícia global

 9. Defensa dels drets humans, foment de la pau i la cooperació amb voluntariat internacional

 10. Defensa del medi ambient

 11. Igualtat de gènere i respecte per la identitat i l’orientació sexuals

 12. Joventut

 13. Gent gran

 14. Millora de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social

 15. Activitats comunitàries i veïnals

 16. Moviments ateneistes

 17. La protecció dels animals

Aquesta llista, de fet, és ampliable i s’hi podria afegir qualsevol altre àmbit d’acord amb els principis de l’acció voluntària que són la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat, el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia respecte als poders públics.

Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa.

Més enllà del voluntariat associatiu que es regula a la Llei catalana de voluntariat també hi ha altres espais relacionats amb la solidaritat que estan regulats en altres normatives. Destaquen aquells que per la seva naturalesa requereixen d’una relació molt estreta amb les administracions publiques com poden ser el voluntariat de protecció civil i el voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

En aquest sentit, la Llei no s’aplica a les accions solidàries que es duen a terme d’una manera lliure i sense compensació econòmica i al marge d’entitats privades sense ànim de lucre, ni tampoc a les accions solidàries que es duen a terme per parentiu, per amistat o per veïnatge, o com a conseqüència d’una relació civil, acadèmica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada d’una obligació jurídica o de pertinença, ni les dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu, ni les activitats acomplertes per col·lectius no formals o moviments socials.

field_vote: 

6 documents per treballar la participació interna a la vostra entitat

Imatge principal a portada: 
Assemblea de sòcies 2016 de Setem Catalunya Font: Setem Catalunya
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

Us proposem 6 documents, tots disponibles en línia, per treballar la participacíó interna a la vostra entitat.

En els darrers temps, cada vegada són més les entitats que inicien projectes per millorar la participació interna i la qualitat democràtica en el seu funcionament. A continuació teniu 6 guies diferents que aborden aquest tema. Algunes, des d'un punt de vista global i d'altres centrant-se en alguns temes més concrets, com ara el funcionament de les assemblees o el relleu generacional.

Imatges secundàries: 
 Font: Castellers de Terrassa
 Font: Setem
Subtitols: 
Guia per millorar la participació interna a les entitats
Guia per impulsar la governança democrática a les organitzacions del Tercer Sector Social
Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives
Idees per a associacions participatives
La participació interna a les associacions: dèficits i propostes
Relleu generacional als òrgans de govern de les associacions
Continguts: 

Aquesta guia té com a finalitat contribuir a la millora de la participació a l’entitat de la qual formem part, aportant un enfocament positiu i realista. Els diferents capítols ens aportaran eines i idees per conèixer millor el nostre dia a dia a través de la diagnosi sobre el funcionament democràtic del nostre projecte. La guia (2018) ha estat editada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya en el marc de la col·lecció Guies breus de participació ciutadana i la redacció ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

 1. Introducció. Per què participar?

 2. Com es pot participar?

 3. La Diagnosi

 4. Àmbits de millora

 5. Conclusions

La Guia sorgeix del programa pilot d’acompanyament a la millora de la participació interna i gestió democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya. La Guia ha estat editada per La Confederació l’any 2017 i ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest tercer volum de les guies d’assessorament de Torre Jussana de l'any 2015, es recopilen diferents idees per fer més participatives, àgils i efectives les assemblees, com a espais de participació i decisió primordials per a qualsevol associació. S'ofereixen recomanacions sobre com preparar-les, convocar-les i celebrar-les, així com les seves oportunitats i els seus riscos.

El document, elaborat per Cristina Simon i Pau Vidal de l'Observatori del Tercer Sector i publicat per Torre Jussana, constitueix un manual que repassa els factors clau de la participació interna en una entitat: base social, comunicació, òrgans de govern i canals de participació. A més a més, el manual també disposa d'un últim capítol amb tècniques i eines per a la millora de la participació.

En aquest informe que va editar l'Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona (2006) es plantegen 5 tipus de mecanismes amb l'objectiu de millorar la participació interna d'una entitat: canvis a nivell organitzatiu, normatiu, comunicatiu, d'avaluació i de transparència. El document va ser elaborat per la Fundació Pere Tarrés.

En aquest butlletí especial del CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona) hi trobareu tota la informació necessària per planificar correctament el relleu generacional dels òrgans de govern d’una associació, ja siguin el relleu en els càrrecs de la junta directiva o d’altres càrrecs de responsabilitat de l’entitat. Tot i que el recurs està pensat per a entitats juvenils, és vàlid per a qualsevol tipus d'entitats.

field_vote: 

5 eines per donar valor afegit a les presentacions

Imatge principal a portada: 
 Font: Alex Litvin
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

És habitual compartir reunions i formacions en què la participació i el missatge visual esdevenen clau per assolir un aprenentatge i una resposta adient per part del públic.

Cada cop és fa més palesa la necessitat de mostrar els continguts d’una forma original i dinàmica per tal de guanyar-se el públic a qui van dirigits i, alhora, incrementar-ne l’interès. Les entitats no són alienes a aquestes noves formes de presentació i comença a ser habitual compartir reunions, formacions i, fins i tot, juntes directives, en què la participació i el missatge visual esdevenen clau per assolir un aprenentatge i una resposta adient per part de les persones participants.

Imatges secundàries: 
 Font: Alex Litvin
 Font: Teemu Paananen
Subtitols: 
Kahoot
Mentimeter
Ahaslides
Genially
Wooclap
Continguts: 

Kahoot! és una plataforma gratuïta per crear jocs educatius, dissenyats per qualsevol entorn. S’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta tàctil, ordinador d’escriptori o portàtil. Només cal tenir un navegador web i no es fa necessari l’ús d’una aplicació. En finalitzar, cada alumne pot conèixer la seva puntuació, i hi apareix un rànquing. L’aplicació permet exportar els resultats a Excel o incloure’ls a Google Drive. Es pot fer servir per:

 • Avaluacions formatives.
 • Seguiments.
 • Processos d’aprenentatge social.

La principal característica de Mentimeter és que es tracta d’una aplicació web destinada a afavorir la interacció i la participació d’un públic. Permet llançar diferents formats, depenent de l’audiència a la qual es dirigeix. Les persones participants responen mitjançant els telèfons mòbils, tauletes o ordinadors d’escriptori i els resultats es poden anar visualitzant a la pantalla en temps real. Compta amb una versió gratuïta i una altra de pagament, però en el primer cas les preguntes de resposta múltiple són escasses i és millor fer ús del Kahoot!

Ahaslides és una eina que pot ser una alternativa real, efectiva i econòmica a la coneguda plataforma Mentimeter. Permet crear enquestes, núvols de paraules, preguntes obertes i també realitzar jocs de preguntes, de forma senzilla i en pocs passos. L’objectiu també és el d’incrementar la participació d’un públic, sigui una classe d’alumnes o bé una reunió de treball. Igual que Mentimeter, els resultats es mostren en temps real mitjançant gràfics animats.

Genially és una aplicació web més destinada a presentacions interactives que no pas a fer participar el públic assistent. Ofereix un assortiment de plantilles i recursos extens, fet que permet que la creació de continguts sigui molt senzilla. La manera de treballar és semblant a la de Power Point, tot i que la gran diferència és que les diapositives es poden mostrar amb múltiples formats de presentació. Compta amb una guia completa que afavoreix un ús pràctic i útil de l’eina.

Wooclap és una plataforma senzilla i ràpida d'utilitzar que serveix per interactuar en temps real amb l’audiència mentre es fa una presentació o conferència. Es tracta de mostrar preguntes que projecte una pantalla i les persones participants responen mitjançant els seus telèfons mòbils, tauletes o ordinadors. És semblant al Mentimeter però només compta amb versió gratuïta per a docents. Permet la integració de la presentació en Power Point i altres programes.

field_vote: 

6 guies per saber com tractar la salut mental

Imatge principal a portada: 
 Font: Priyanka
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Pretenen donar una visió global de les diverses situacions en què es pot trobar el col·lectiu que pateix aquesta malaltia.

És una evidència que la pandèmia de la Covid-19 ha afectat la salut de les persones, modificant els seus reptes, les dinàmiques familiars, els rols laborals i, en molts casos, també l’estabilitat econòmica. Ha esdevingut una crisi global sense precedents que ha exercit un impacte sobre la salut mental a través de múltiples mecanismes de forma simultània. Tots aquests canvis han pogut provocar ansietat, depressió i d’altres trastorns de salut mental.

Imatges secundàries: 
 Font: Priyanka
 Font: Sigmund
Subtitols: 
La xarxa de salut mental: orientacions i suport
Com parlar de salut mental
Guia per a Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental en primera persona
Guia de Drets en Salut Mental: no hi ha recuperació sense drets
Saldremos de esta: guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis
Tenim la salut en ment: #AssociativaMent!
Continguts: 

Salut Mental Catalunya amb la col·laboració de Probitas ha publicat aquest document que es descriu com una guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. Els continguts estan dissenyats per transmetre pautes d’orientació i cura, i mostren elements que són significatius a l’hora de donar sentit a la situació d’infants, adolescents i joves, així com alguns elements necessaris per poder traçar una relació amb ells i elles.

Creat per les entitats que forment part de Salut Mental Catalunya (SMC), aquest document vol esdevenir una guia d’ús per a totes les persones i entitats vinculades a l’àmbit de la salut mental. Pretén unificar l’estil del discurs i resta obert a què tothom que ho cregui oportú hi pugui fer aportacions, millores i actualitzacions. El llenguatge vehicular és el català i l’any 2020, la guia va ser revisada i validada per les entitats de SMC, per tal d’anar-la aplicant en les diverses comunicacions i donar-la a conèixer en els diversos contextos en què s’aplica.

Aquesta guia, elaborada per ActivaMent Catalunya Associació, està destinada a ser profitosa per a tots els col·lectius, des de persones usuàries de serveis de salut mental, a persones amb un diagnòstic psiquiàtric específic. S’exposen idees, recursos i recomanacions per constituir i moderar un Grup d’Ajuda Mútua, formar a persones moderadores, treure profit de l’experiència acumulada, fer un seguiment del funcionament dels grups, i créixer fins a desenvolupar un equip de persones moderadores.

La Federació Veus va publicar aquesta guia l’any 2017 amb l’objectiu de ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l'àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del territori, faciliti cures que promoguin l'exercici dels drets de les persones que pateixen aquesta malaltia. L’obra és fruit d’una investigació qualitativa amb 14 grups de discussió en els quals hi van participar persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals de la salut mental.

Aquesta guia conté un recull d'eines pràctiques que van més enllà del coneixement especialitzat. Té l’objectiu de servir en el desenvolupament d'estratègies col·lectives per fer front a la realitat del patiment psíquic. Aquestes pàgines busquen, des d’una perspectiva no individualista, aportar instruments que puguin servir en situacions complexes i, a vegades, devastadores.

Creada i editada per Fil a l’agulla i el Consell Nacional de la Joventut (CNJ), aquesta guia exposa exemples i exercicis, i proposa consells que permeten realitzar un treball de les emocions, mitjançant eines i actituds per expressar-les i treballar-les en col·lectiu; del conflicte, a través d’indicadors per detectar-lo, i eines i habilitats per donar-hi resposta; i del diàleg, amb instruments per potenciar-lo i facilitar un conflicte, si s’escau, dins l’entitat.

field_vote: 

8 guies per a una comunicació inclusiva

Imatge principal a portada: 
 Font: Tim Mossholder
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es presenten diversos documents per a l’ús d’un llenguatge inclusiu, no només en allò que fa referència al masculí i femení, sinó també a col·lectius diversos.

El llenguatge emprat al llarg de la història de la humanitat havia pretès, de d’un principi, tenir un estàndard neutre. No obstant això, la realitat és que l'ús del genèric del masculí per anomenar tot allò referent als dos gèneres ha acabat, d’alguna manera, invisibilitzant a les dones. L’objectiu més general de la comunicació inclusiva és donar rellevància a la presència dels dos sexes en els diferents missatges emesos i evitar també l'ús d’imatges que puguin afectar la dignitat de dones o homes o que transmetin estereotips sexistes.

Imatges secundàries: 
 Font: Tim Mossholder
 Font: Pierre Bamin
Subtitols: 
Guia de Comunicació Inclusiva. Grup Alba
Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat
10 punts per visibilitzar les dones en el llenguatge
Transgenere’m, promoció per la Igualtat de Gènere
Llenguatge inclusiu i no sexista
Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona
Guia de llenguatge inclusiu
Guia d’usos no sexistes de la llengua
Continguts: 

Aquesta guia, publicada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el març de 2021, està destinada a les administracions públiques, els mitjans de comunicació i tots els agents socials. L’objectiu és fer un tractament de la discapacitat amb un llenguatge adequat, lliure d’estereotips i que utilitzi la terminologia amb què les persones amb discapacitat se senten més identificades, per contribuir a donar-ne una imatge objectiva i a afavorir-ne la inclusió social.

Aquest document creat per l’Ajuntament de Barcelona, parteix de la importància de l’ús d’un llenguatge no sexista per ajudar a crear un món més just i igualitari. La guia compta amb una llarga llista d’exemples i propostes d’un llenguatge inclusiu i no sexista, i ho ofereix per mitjà d’un disseny molt visual que permet la captació ràpida dels conceptes. A banda de la llengua i les imatges, també exposa que qualsevol tipus de contingut ha de ser inclusius per fomentar la participació femenina i corregir la tendència a un enfocament androcèntric dels relats.

Elaborada per un grup d’alumnes de l’Institut Gaudí de Reus l’any 2017, aquesta guia proporciona eines a la comunitat educativa per ajudar en la millora de l’ús del llenguatge dins i fora de les aules. El document és fruit de l’observació del material que utilitza el centre educatiu i l’anàlisi d’enquestes contestades pel professorat i per l’alumnat, en què es van detectar diverses mancances a l’hora d’utilitzar un llenguatge inclusiu. Exposa la coeducació com un mètode educatiu que es fonamenta en el principi de la igualtat entre sexes i la no discriminació.

Publicada per l’ Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en el marc del seu Pla Integral 2018-2021, aquesta guia pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme. El document ho aborda des de dues principals vessants, la presa de consciència que la forma de comunicar-nos pot ser discriminatòria i excloent; i facilitant recursos que permetin assolir una comunicació inclusiva i no sexista, que doni visibilitat i reconegui per igual a dones i a homes, evitant ambigüitats.

Amb aquesta guia, publicada l’any 2011, es vol desemmascarar i aportar solucions a alguns usos androcèntrics del llenguatge, com aquells que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones. S’entén per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes. El document també descriu diverses estratègies lingüístiques que la llengua mateixa ens forneix per tenir alternatives a l’ús del masculí com a genèric.

Publicada per la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquesta publicació vol contribuir a integrar la diversitat de la societat catalana en l’ús d’un llenguatge inclusiu, que eviti els estereotips i no suposi cap barrera o menysteniment per a les persones o els col·lectius. Recull diverses propostes per evitar un llenguatge discriminador o que incorpori prejudicis, evitar les concepcions xenòfobes i paternalistes, i les atribucions tòpiques.

Es tracta d’una eina, publicada per la Generalitat de Catalunya el 2011, que vol facilitar la consulta i resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. El document insisteix a no abusar de determinats recursos, s’hi indiquen límits i es fan certes apreciacions per evitar que es facin servir solucions concretes d'una manera mecànica. Es normalitza l’ús del masculí com a categoria gramatical no marcada i, al mateix temps, es reivindica l’ús de formes dobles per precisar o emfasitzar la referència a homes i dones.

Emmarcada dins del Pla d’Igualtat del Grup Alba, aquesta guia de comunicació inclusiva publicada el 2021 compta amb recursos, estratègies i activitats que permeten reflexionar al voltant la llengua i la comunicació. S’hi troben alternatives a aquelles expressions o paraules que en el nostre context sociocultural actual es consideren discriminatòries. Parteix de la idea que en la comunicació també cal tenir en compte altres factors, com són el tractament de la imatge i l'accessibilitat de la comunicació.

field_vote: 

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Imatge principal a portada: 
Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es presenta una selecció d'estudis post universitaris que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2021/2022.

Imatges secundàries: 
 Font:
Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació UB Font: Fundació Solidaritat UB
Subtitols: 
Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària
Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Màster en Estudis Internacionals: Organitzacions i Cooperació Internacionals
Màster en Salut Internacional i Cooperació
Continguts: 

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: 20 d'octubre de 2021

Data fi docència: No s'especifica.

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Febrer de 2022

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural, econòmic i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema 'lifelong learning'.
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2021

Data fi docència: Juny 2022

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària.
 • ​Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • ​Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • ​Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Més informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Octubre de 2021

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 13 d'octubre de 2021

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 13 de setembre de 2021

Data fi docència: 15 de setembre de 2023

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació

field_vote: 

8 guies clau per treballar aprenentatge servei (APS) a les entitats

Imatge principal a portada: 
Mans. Font: tricotin_tricotan (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

Aquest recurs presenta un conjunt de documents que serveixen per treballar elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

L’APS és una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges i en la qual les persones participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L’APS és una iniciativa que necessitat disposar de les eines per incorporar-se a les intervencions.

Imatges secundàries: 
 Font:
La participació i col·laboració entre entitats és clau Font: Federació d'Ateneus de Catalunya
Subtitols: 
Aprenentatge Servei: Educar per a la ciutadania
Com fer APS en els centres educatius? Com fer APS en les entitats socials? I Aprenentatge servei i inclusió social
Com impulsar l'APS a l'àmbit local?
APS pau, drets humans i solidaritat: Noves propostes d’educació per a la Justícia Global
Aprenentatge Servei i gent gran
Com fer APS a través de les arts?
Experiències d'Aprenentatge Servei
Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'Aprenentatge Servei
Continguts: 

Aquesta guia és una introducció panoràmica a l'aprenentatge servei. Es presenten l'origen i els trets més característics, posteriorment s'exposen les teories que el fomenten, es revisa la metodologia d'aquests projectes, es presenta l'aplicació en els àmbits educatius formals i no formals i, finalment, es mostren les condicions per a la seva implantació territorial.

Aquestes tres guies expliquen com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar als centres escolars, a les entitats socials i al procés d’inclusió social. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia dóna 10 claus bàsiques per a implementar APS a les escoles.

La implicació de l'aprenentatge servei en un territori exigeix una explícita i continuada voluntat política, especialment de les persones representants, però també d'agents educatius locals. Aquesta guia explica com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar a l'àmbit local. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia proposa 10 passos bàsics per a implementar APS a l'àmbit local.

Aquesta guia compta amb la participació de LaFede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona.

L'aprenentatge i servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d'educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia es troben reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d'APS en aquest àmbit.

L'envelliment socialment actiu també significa la participació social després de la jubilació, de manera que la gent gran va ocupant un lloc clau en la societat. Dur una vida activa i d’aportació familiar, social i ciutadana no només és un guany per a aquestes persones, sinó que és una aportació valuosa per a tota la societat.

En aquesta guia es fa una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors/es de les accions d'infants i joves que s’apropen a aquest col·lectiu, i com a protagonistes des de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat.

En aquesta guia es pot veure una aproximació a la relació entre les propostes d’educació artística i l'aprenentatge i servei, observant punts i espais comuns.

La millor forma d'abordar l’educació artística és a partir de processos de creació-recerca, així el jovent pot viure l’experiència creativa en primera persona i finalitzant el procés amb un resultat concret fruit de les seves capacitats. Per tancar el cicle comunicatiu de la creació, cal que aquesta concreció trobi alguna manera de mostrar-se a l'entorn.

Aquesta publicació aplega una selecció de bones pràctiques amb la voluntat de donar a conèixer una proposta educativa que combina l'aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.

Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge i servei. És una guia amb un caràcter pràctic però no és un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d'avaluació innovadora que ofereix l'aprenentatge servei.

field_vote: 

7 eines per treballar la motivació de les persones voluntàries

Imatge principal a portada: 
Project Success. Font: ken fager (flickr) Font:
Autor/a: 
Marta Requeno i García
Resum: 

En aquest recurs es presenten diverses guies i materials que aborden la motivació de les persones voluntàries i que poden resultar útils per a les entitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Com fer accessible el teu pla de voluntariat
Bones pràctiques en la gestió del voluntariat
Claves para la gestión del voluntariado en entidades no lucratives
Motivación del voluntariado en 30 Claves
Motivaciones de la persona voluntaria: el compromiso inicial
Volunteer Now
Volunteer power
Continguts: 

Publicada per la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), juntament amb la col·laboració de diverses entitats socials, aquesta guia aprofundeix sobre les mesures que han de prendre les entitats perquè els seus plans de voluntariat siguin accessibles a tothom.

Dins d’aquest manual de l’Obra Social Fundació la Caixa es poden trobar algunes idees i bones pràctiques d’altres entitats sobre com gestionar el voluntariat, acció fortament vinculada amb la motivació.

En aquest manual sobre gestió de voluntariat, elaborat per la Fundació Luis Vives, es posa de relleu com la motivació i el compromís esdevenen la base per garantir la continuïtat d’aquestes persones en el si de l’entitat.

César García Rincón de Castro analitza en aquesta publicació el concepte “motivació social” i els diferents tipus. A més a més, presenta trenta punts clau per treballar amb les persones voluntàries.

Aquest material de Miguel Ángel Díaz Hernández pot ser útil per entendre millor allò que mou inicialment al voluntariat.

En aquesta web d’Irlanda del Nord podeu trobar un gran nombre de recursos, exercicis i activitats per millorar gestió de les voluntàries. Com a exemple, us podeu descarregar aquest dossier sobre motivació.

En aquesta web americana podeu consultar diferents materials sobre motivació elaborats per Tom McKee, un referent en la gestió del voluntariat en el món anglosaxó.

field_vote: