Recursos i eines per a les entitats d’Economia Social

Imatge principal a portada: 
Pensades per a formar, acompanyar i fer xarxa. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Un conjunt de plataformes i documents útils per a ajudar a les entitats que treballen en l’Economia Social i Solidària a millorar i facilitar la seva tasca.

L’Economia Social i Solidària és un paraigua sota el qual es troben entitats, institucions, empreses i grups ciutadans. Al recurs ‘Claus de l’Economia Social i Solidària’ de Xarxanet, s’ofereixen les característiques definitòries d’aquest àmbit de treball, que tenen a veure especialment amb els objectius de les entitats que hi treballen, dedicades a la millora social.

Imatges secundàries: 
Pensades per a formar, acompanyar i fer xarxa. Font: Pexels
Subtitols: 
Mapa de l’ESS
Assessorament i acompanyament
Formacions
Documents
DigitESSt i digiTeca: digitalització de l’ESS
Continguts: 

El Mapa de l’Economia Social i Solidària de Pam a Pam recull gran part de les iniciatives d’ESS que hi ha a Catalunya. És útil no només per a les persones que volen canviar els seus hàbits de consum, sinó també per a les entitats que treballen en aquest àmbit que volen crear sinergies amb altres institucions. És per això que pot ser molt aconsellable registrar-se per a aparèixer-hi. Per fer-ho, l’entitat en qüestió haurà d’entrevistar-se amb la coordinació del mapa.

Per fer una cerca, l’eina ofereix un motor de filtratge per territori, sector, subsector i paraula clau. Un cop seleccionada l’entitat o empresa d’interès, el mapa posa a la disposició un resum de la seva àrea de treball i l’enllaç a la seva pàgina web i les seves xarxes socials. A més, la seva fitxa també incorpora una avaluació de l’entitat segons alguns criteris vinculats a l’ESS com la democràcia interna, perspectiva feminista, condicions laborals, llicències lliures, transformació social, gestió de residus...

Gràcies a l’impuls que està gaudint el sector de l’Economia Social i Solidària, i la mateixa idiosincràsia col·laborativa del sector, hi ha moltes administracions i organitzacions que ofereixen assessorament, suport i acompanyament a altres entitats, persones o empreses que volen endinsar-se en aquest món o volen millorar la seva gestió.

Aquí es recullen alguns serveis d’aquest caràcter disponibles en territori català:

Tota entitat, empresa o grup que treballa en l’Economia Social i Solidària o que vol encetar la seva activitat en aquest àmbit, necessitarà tenir un equip actualitzat en els processos, el context i la legislació referent. Això vol dir que hauran de formar-se en aquestes qüestions, i fer-ho de manera més aviat continuada.

Algunes plataformes que ofereixen formació en ESS són:

A banda de la formació, les entitats i empreses que treballen en l’Economia Social i Solidària poden ajudar-se de documents i guies per a millorar o facilitar la seva tasca sense haver de dependre d’horaris o altres persones. Les organitzacions i administracions que s’impliquen en aquest àmbit disposen de biblioteques on es poden cercar documents de totes les temàtiques de l’àmbit. A continuació es llisten alguns d’aquests directoris i documents:

Com tota organització, empresa o servei, les entitats que treballen en l’Economia Social i Solidària hauran d’estar presents en l’àmbit digital. Ja no només perquè avui en dia tot és alhora al marc analògic i al virtual, sinó perquè a més la digitalització permetrà a aquestes entitats arribar més lluny del que ho fan físicament.

Tenint això en compte, el grup de recerca Dimmons del programa MatchImpulsa de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital va posar en marxa el DigitESSt, una eina d’autodiagnosi de la digitalització de l’entitat que, un cop realitzat, genera la digiTeca, un directori de recomanacions personalitzades per a impulsar l’àmbit digital de l’organització en qüestió.

A més, aquesta eina també ofereix la possibilitat a l’entitat d’incorporar-se a la incubadora Ubbik (UOC), on tindran a la seva disposició el consell i l’acompanyament de les persones expertes del Servei d'Assessorament en Economia Social i Solidària (SAESS) de Barcelona Activa.

field_vote: 

Recursos per a persones cuidadores no professionals

Imatge principal a portada: 
Són persones que desenvolupen tasques de cura continuades a persones dependents del seu entorn familiar. Font: Pixabay
Resum: 

Algunes prestacions i serveis públics i privats per a donar suport i acompanyament als cuidadors i cuidadores de persones en situació de dependència.

Les persones cuidadores no professionals desenvolupen les tasques de cura i atenció de manera continuada a persones en situació de dependència per qualsevol raó, amb la qual manté un vincle afectiu i sol ser-ne familiar.

L’administració pública ofereix diversos serveis de suport, acompanyament i ajuda per a aquestes persones, així com algunes entitats i organitzacions. A continuació es recullen alguns d’aquests recursos.

Imatges secundàries: 
Són persones que desenvolupen tasques de cura continuades a persones dependents del seu entorn familiar. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què és una persona cuidadora no professional
Prestació econòmica
Servei de suport
Conveni especial de persones cuidadores no professionals
Formació
Programa de suport a la persona cuidadora
D’entitats i fundacions
Continguts: 

Segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, són aquelles persones que dediquen una part considerable del seu temps a cuidar d’una persona dependent, que, a més, està sent atesa per cures en l’entorn. La persona cuidadora ha de complir diversos requisits: ser capaç de presentar les cures adequadament, assumir formalment els compromisos necessaris per al suport, realitzar les accions formatives que se li proposen, i facilitar l’accés dels serveis socials de les administracions públiques competents a l’habitatge de la persona dependent per a que valorin la seva situació.

La Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors és una ajuda econòmica excepcional en el marc del Pla Individual d’Atenció (PIA) dels serveis socials. Es destina a les persones en situació de dependència per a que puguin ser ateses a l’entorn familiar, i, en alguns casos, la condició de persona cuidadora pot ser assumida per la o el cònjuge o parella de fet, els seus parents per consanguinitat, afinitat o adopció, o les persones del seu entorn relacional.

Per a poder ser considerada persona cuidadora no professional en el marc de la prestació aquestes persones hauran de complir alguns requisits: per a una persona amb grau de dependència 2 o 3, caldrà que visqui amb ella; per a una persona amb dependència de primer grau, només s’haurà d’assegurar l’atenció immediata; la persona en dependència haurà d’estar sent atesa amb cures de l’entorn; la persona cuidadora haurà de ser capaç de proporcionar les cures, assumir formalment els compromisos necessaris d’aquestes cures i realitzar les formacions necessàries per a realitzar-les; i, finalment, haurà de facilitar l’accés dels serveis socials de les Administracions públiques a l’habitatge.

La Generalitat de Catalunya ofereix el Servei de suport als familiars cuidadors i altres persones cuidadores no professionals, una prestació en la qual les persones cuidadores no professionals poden sol·licitar formació, orientació i assessorament a professionals del sector.

Per accedir a aquest servei cal acreditar la situació de necessitat, la residència a Catalunya i, per a les persones nouvingudes, el compliment dels requisits de la normativa d’estrangeria, acollida i integració.

A partir de l’abril de 2019, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d’Espanya va habilitar el Conveni especial de persones cuidadores no professionals, on es poden donar d’alta les persones que es trobin realitzant tasques de cura i atenció a persones dependents del seu entorn.

Per a sol·licitar l’alta, cal aportar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la resolució administrativa on són identificades formalment com a persones cuidadores i el seu DNI i el de la persona que tenen sota la seva cura.

L’avantatge principal d’aquest conveni és que les persones cuidadores no professionals podran integrar a la seva vida laboral i, per tant, cotitzar, els anys dedicats a la cura de la persona en situació dependent. Es tracta d’una iniciativa que va venir a donar resposta al Real Decret-Llei 6/2019 de l’1 de març sobre mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en l’àmbit laboral i l’ocupació.

Hi ha diversos cursos i formacions que les persones cuidadores no professionals poden dur a terme per a facilitar-li la tasca de cura i millorar la qualitat de vida de la persona en dependència, que a més és una condició a vegades necessària per a les prestacions econòmiques d’aquest àmbit.

L’oferta formativa en aquest sentit és molt àmplia, i passa per tots els nivells de l’atenció (habilitats instrumentals, noves tecnologies...), depenent del sector on s’imparteixin, sigui en centres de salut, associacions i fundacions, administració o associacions de persones usuàries. També hi ha diferents formats a disposició de les persones afectades (en línia, presencials, híbrids, d’aprenentatge autònom, tallers, càpsules, conferències...).

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya recull un llistat d’activitats formatives acreditades per a persones cuidadores no professionals en l’àmbit de la formació bàsica i en el marc de la formació monogràfica.

Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés, amb una llarga tradició d'acompanyament a les persones cuidadores no professionals, ofereix també un ample catàleg de cursos per a aquestes persones.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania barcelonina el Programa de Suport a la Persona Cuidadora del servei de teleassistència. És un servei que té l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels i les familiars encarregades de la cura de persones amb una certa dependència. El poden sol·licitar persones de qualsevol edat que viuen i tenen cura de familiars amb dependència, discapacitat o malaltia. L’únic requisit és que estiguin empadronades a Barcelona i viure a la ciutat de manera permanent.

El programa ofereix diverses prestacions de suport i acompanyament que la persona cuidadora pot necessitar, siguin de tipus professional (trucades de seguiment individualitzat, visites, activitats d’hàbits de vida saludables, bones pràctiques i senyals d’alarma...), psicoeducatiu (consells de cura i autocora, recomanacions, informació concreta...) o específic (com per exemple, algunes prestacions tecnològiques).

Per a sol·licitar l’entrada al programa la persona haurà d’estar registrada al servei de teleassistència. Si no en forma part, pot donar-se d’alta al Centre de Serveis Socials o al Centre d’Atenció Primària (CAP). Si ja és usuària del servei de teleassistència, només haurà de prémer el penjoll o trucar al 93 547 92 00.

A banda de les prestacions, serveis i recursos que ofereix l’administració pública, hi ha diverses fundacions, organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit de les cures i ofereixen serveis de suport i acompanyament a les persones cuidadores no professionals. A continuació se’n recullen alguns:

field_vote: 

7 formacions en violència de gènere

Imatge principal a portada: 
Totes elles estan destinades a teixir el coneixement necessari per a un treball empàtic i conscient de la violència de gènere. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Alguns cursos i càpsules formatives dedicades a l’abordatge i la intervenció en casos de violència de gènere per aquest 2024.

La violència de gènere és un tipus molt específic de violència que es troba profundament arrelat a l’estructura social. Això vol dir que per a abordar-la i, potser, erradicar-la, caldria fer-ne un abordatge integral i transversal a totes les dimensions socials. Tanmateix, la dificultat d’aplicació d’aquesta forma d’intervenció implica que estigui en mans de les persones especialitzar-se teòricament i pràcticament en el treball de les violències masclistes.

Imatges secundàries: 
Totes elles estan destinades a teixir el coneixement necessari per a un treball empàtic i conscient de la violència de gènere. Font: Pexels
Subtitols: 
Eines d’intervenció Educativa contra la Violència Masclista
Curs de Violència domèstica i de gènere
Víctimes i agressors. Eines bàsiques d’intervenció
Obre els ulls a la Violència Masclista
Abordatge legal i social de les violències sexuals des d’una perspectiva integral
Diploma d’Expertesa de Violència Masclista i Mitjans de Comunicació
Serveis Assistencials a Víctimes de Maltractaments
Continguts: 

Aquest curs de Fundesplai exposarà les dinàmiques de la violència masclista, les seves manifestacions, i les diferents eines i habilitats que cal desenvolupar per a prevenir-la des d’una perspectiva socioeducativa. Es detallaran diferents estratègies per a afrontar aquestes situacions, sempre amb perspectiva de gènere, per tal que es puguin detectar i aturar.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posa a disposició de les persones interessades aquest curs en línia adreçat a formar persones professionals que treballen en la intervenció en l’àmbit familiar que volen especialitzar-se en l’acció en casos de violència de gènere. Aquesta formació posa èmfasi en l’anàlisi de la resposta jurídica en aquestes situacions.

La Fundació Pere Tarrés ha obert dues edicions d’aquest curs dedicat a aprofundir en el marc sociocultural i educatiu on es poden donar situacions de violència de gènere. S’oferirà a les persones assistents coneixement sobre els processos interns de la relació víctima-agressor, i eines per a fer un acompanyament d’aquestes situacions dins l’entorn específic de l’àmbit laboral.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya lidera aquest projecte formatiu dedicat a millorar la detecció, prevenció i abordatge dels casos de violència de gènere als àmbits social i de la salut, desenvolupat conjuntament per la Unió Consorci Formació (UCF) i l’Institut Català de la Salut. Es duen a terme diverses càpsules i accions formatives per a diferents col·lectius.

Algunes formacions programades i en procés són: ‘Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències’, ‘Model integrador en l’atenció a la violència sexual de l’Hospital Clínic’ i ‘Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista’.

L’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS) encetarà tres edicions d’aquesta formació el 2024. S’hi detallaran les eines i coneixement primordials per a evitar la revictimització de les dones que han patit violència de gènere mitjançant, entre altres coses, un mòdul de psicologia per a l’acompanyament emocional.

 • Dates: 13 i 27 de gener i 10 de febrer de 2024
 • Modalitat: presencial, a la seu de La Bonne (c/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)
 • Preu: 350 euros
 • Més informació i inscripcions

AADAS ofereix un catàleg ampli de formacions en l’àmbit de les violències sexuals que es pot consultar aquí.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix aquesta formació d’especialització on les persones assistents aprendran a reconèixer, analitzar i valorar les desigualtats i violències de gènere que es reprodueixen en el discurs dels mitjans de comunicació.

La Fundació Pere Tarrés oferirà aquest curs el març del 2024 adreçat a persones que volen aprendre eines de comunicació i abordatge per a acompanyar i donar suport a dones i menors que han patit violència. Especialment adreçat a persones que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Es tractaran qüestions com el marc legislatiu sobre la protecció a les víctimes de violència de gènere, la influència de la violència en dones i menors o mètodes de prevenció social.

field_vote: 

Claus per a educar en justícia ambiental

Imatge principal a portada: 
Moltes de les entitats ambientals deixen al marge les aportacions que pot fer la infància i la joventut. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

L’acció primordial és incorporar la infància i la joventut en el discurs, fomentant la participació.

La justícia ambiental s’ha d’entendre com un terme que fa referència a un posicionament social que posa el focus en l’afectació que els canvis en el medi ambient originats específicament en l’acció humana provoca en la població.

Imatges secundàries: 
Moltes de les entitats ambientals deixen al marge les aportacions que pot fer la infància i la joventut. Font: Pexels
Subtitols: 
Què és la justícia ambiental
Una qüestió estructural
El paper de la infància i la joventut
Claus per a una educació en justícia ambiental
Temes a tractar
Exemples d’accions educatives per la justícia ambiental
Continguts: 

El concepte de justícia ambiental fa referència a la preocupació pel medi ambient posant el focus en les problemàtiques socials derivades d’una mala relació amb aquest. L’activisme en aquest àmbit està adreçat a assenyalar i fer front les injustícies originades de l’emergència ambiental.

Així, el moviment per la justícia ambiental es fonamenta sobre quatre dimensions: la denúncia de la manca d’una distribució equitativa de béns naturals, l’impuls de la participació de la ciutadania garantint el seu accés a la informació i a la presa de decisions respecte als recursos, la reivindicació de la compensació del dany ambiental tant a entorns com a persones, i, en relació amb això últim, la lluita per l’admissió des de les administracions de l’existència d’un estret vincle entre alguns Drets Humans i el medi ambient.

Una cosa que cal tenir en compte en les lluites ambientals, i que també és primordial deixar clara en les accions educatives, és que aquesta mena de problemes que són d’abast global, si bé tenen uns símptomes i unes conseqüències que cal abordar, tenen unes causes majoritàriament estructurals, sorgides del model de producció actual.

Cal deixar clar que el planeta té uns recursos naturals limitats que han estat proveint les necessitats diàries de la població des de fa dècades, però que s’ha fet atenent a unes demandes que en certs països no paren de créixer, i que ja fa un temps que han arribat a nivells incompatibles amb els cicles de regeneració naturals i, per tant, amb la vida mateixa.

Generalment, es titlla la infància d’incapaç de reivindicar i a la joventut de ser directament inactiva. Tanmateix, el cert és que les persones joves solen tenir una consciència ambiental alta, i la infància és perfectament capaç d’entendre les problemàtiques que s’amaguen rere coses tan complexes com el model socioeconòmic.

El problema, però, és que la majoria d’accions proposades des de les entitats i organitzacions deixen fora el punt de vista i l’abast d’aquest grup de la població, que es veu superat per les activitats individuals, reservades a persones adultes amb un cert nivell adquisitiu. El cert, però, és que aquestes accions no són la solució a la problemàtica real, que és estructural.

Per tant, cal fer palesa, a les aules i a les entitats, que les responsabilitats i les accions en aquest àmbit han de ser col·lectives, i ajudar a la infància i la joventut a autoorganitzar-se, a desenvolupar una consciència crítica i a treballar conjuntament per la incidència política.

Per a poder impulsar una infància i una joventut amb una consciència ambiental crítica des de les entitats, el primer que cal fer és deixar al marge la visió adultocentrista de la justícia ambiental. Això no vol dir només dissenyar materials i activitats adaptats a les seves necessitats d’aprenentatge, sinó també engrescar-les a donar la seva opinió i obrir espais de participació.

De fet, això últim és clau. El procés de construcció de coneixement ha de contemplar les aportacions del grup, els seus sabers previs i les seves experiències personals. La generació d’una acció col·lectiva ha de començar pel reconeixement de totes les persones que hi participen, i en el cas de lluites com la del clima, la generació d’un relleu unit i compromès és primordial.

Sempre des de la perspectiva de la participació, i amb la flexibilitat temàtica per davant de tot, hi ha diversos continguts que és interessant tractar a les sessions d’educació en justícia ambiental. Es poden resumir en quatre blocs que inclouen tant la compartició de detalls sobre accions concretes com l’exposició de teoria sobre el sistema de producció i explotació actual.

La primera temàtica és la protecció dels ecosistemes, que inclouria treballar conceptes com els espais naturals protegits i el perquè de les seves limitacions d’accés, contingut sobre les espècies autòctones o el sector agrícola, i exemples d’accions a fer amb el grup com jornades de neteja i informació a platges i boscos.

Un segon marc temàtic podria ser la protecció de les ciutats i l’acció comunitària, posant-ho en pràctica amb activitats com la creació i gestió d’un hort comunitari, o tallers educatius sobre l’afectació del clima a les ciutats, els plans urbanístics resilients al clima, el bon ús del carril bici i la importància i l’ús cívic dels espais verds i les zones enjardinades.

Un altre grup de continguts podria anar relacionat amb la perspectiva de la situació climàtica i ambiental com el resultat directe del sistema socioeconòmic. Es tractaria no només d’impartir xerrades sobre les bases de l’economia social i solidària i el funcionament del sector productiu, tot qüestionant si és just i igualitari, sinó també posar en pràctica alternatives de consum com el bescanvi de roba i el reciclatge.

Un últim tema interessant per a l’educació en justícia ambiental, relacionat amb l’anterior, és la governança. Això vol dir posar el focus en empoderar el grup a reclamar el seu dret a la informació, oferint-los eines per a que elles i ells mateixos descobreixin les activitats contaminants de les empreses i els estats, i organitzar visites a laboratoris o plantes d’energies renovables.

Finalment, algunes activitats i accions que es poden dur a terme en el si d’una entitat que vol treballar la justícia ambiental són les següents: preparació de jornades de trobada amb l’administració local per a traslladar les preocupacions i reflexions del grup, organització de campanyes de sensibilització als centres educatius per preparar una xarxa de propostes i col·laboració, fomentar la perspectiva interseccional en els continguts per a incloure sempre la qüestió ambiental junt amb la social, organitzar jocs i tallers que obrin espais de debat al grup...

field_vote: 

Com treballar els discursos d’odi i l’antifeixisme des de l’educació

Imatge principal a portada: 
Cal crear un espai de confiança on tothom pugui expressar les seves reflexions. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Es tracta de treballar, sobretot, el pensament crític, per tal de garantir que la infància i la joventut actuals contribuiran a la construcció d’una societat més justa i igualitària.

“La comunitat educativa no pot mantenir-se aliena. Cal educar en la igualtat, en la inclusió, en la justícia social i en els drets humans des d’una pedagogia clarament antifeixista. Sense concessions ni mitges tintes. Hem d’implicar-nos d’una forma clara i sense ambages en combatre el neofeixisme”, diu Enrique J. Díez en un article a El Salto.

Imatges secundàries: 
Cal crear un espai de confiança on tothom pugui expressar les seves reflexions. Font: Pexels
Subtitols: 
Estat de la qüestió
Objectiu: pensament crític
Context del grup
Clima adequat
Participació i metodologies actives
Temes a tractar
Transversalitat i xarxa
Exemples d’activitats
Continguts: 

Actualment s’ha produït un augment dels discursos d’odi i els posicionaments feixistes a la societat, en part pel sorgiment de partits polítics d’extrema dreta i sobretot per les dinàmiques que reprodueixen i extremen les xarxes socials. Per això últim, hi ha la preocupació constant per la radicalització de la joventut. És per això, i sempre amb una mirada cap al futur, que s’ha acusat la necessitat de la promoció de contranarratives des dels contextos educatius.

Cal aprofitar aquests espais on la infància i la joventut passen la gran part del seu temps i que construeixen els fonaments del seu creixement per a ajudar-la a augmentar el seu grau de conscienciació, tot posant a la seva disposició eines per a identificar certes posicions i perspectives i transformar-les. Ve a ser una inversió en el present per a la sensibilització del demà.

Això s’haurà de fer mitjançant dos mecanismes: primer, fent activitats concretes que promoguin aquestes actituds; i segon, implementant costums antifeixistes i crítiques de manera transversal.

L’objectiu bàsic ha de ser sempre educar en pensament crític. És necessari fer entendre a la infància i la joventut que dubtar de les coses està bé, i ajudar-la a prendre consciència que les informacions poden ser esbiaixades o falses, també les que provenen dels mitjans i de les xarxes. Es tracta de fer reflexionar a l’alumnat dels riscos que suposen els discursos falsos, parcials i discriminatoris, per tal que cerqui les seves pròpies solucions i continguts alternatius, contribuint a generar una cultura de tolerància i intercanvi.

Per començar a treballar aquestes actituds a les aules i espais educatius, és important iniciar amb una anàlisi del context educatiu. El si del grup és el punt de partida perquè és una mostra de la diversitat social, i el lloc exemplar on posar a prova la reflexió. Per això, caldrà tenir en compte el bagatge de les persones que el conformen, els posicionaments i missatges que ja s’hi desenvolupen i la seva capacitat d’autoavaluar-se.

Una forma de fer-ho pot ser lliurar un test inicial per a recollir el nivell de coneixement del grup sobre el fenomen de l’odi i l’extremisme, i les estratègies que es poden usar per a combatre’l. Una altra opció és crear un primer debat o pluja d’idees i anotar totes les preocupacions, preguntes i reflexions que sorgeixin per a treballar-se més endavant en tallers concrets o per a tenir en compte per al desenvolupament de l’activitat general.

Per a implementar el pensament crític cal generar un clima en el grup que deixi espai per al pensament crític i la reflexió segura. Això suposa fomentar un clima relaxat i de confiança, on l’alumnat pugui estar còmode per a opinar i equivocar-se. Això passa per donar temps per a que tothom pugui respondre amb seguretat, pensant bé i amb llibertat tot allò que es vol dir, així com encoratjar la cohesió del grup i les relacions de respecte i cura.

Una forma molt adequada de fer això és permetre al grup prendre decisions sobre les condicions del debat i l’aprenentatge. Això contribuirà a crear un clima de confiança, convivència i comprensió. Es tracta de practicar la prevenció, assegurant que cap persona se sentirà fora de la conversa o imposarà la seva veu. També és interessant indicar abans de l’activitat o el debat quines competències es treballaran.

Aquí també té un rol important l’autonomia de l’alumnat. El paper de la persona docent és d’acompanyament, o com a molt de moderació. Les nenes, nens i adolescents seran les encarregades de construir les seves opinions i coneixements, i el tutor o tutora serà allà per respondre preguntes i dubtes, tot i que això últim seria aconsellable que es fes sense contestar directament, sinó amb altres preguntes que ajudin als i les alumnes a elaborar la resposta que busquen.

Com ja s’assenyala a l’apartat anterior, cal que el grup participi en la presa de decisions referents a la creació d’activitats i el clima general per a promoure el pensament crític necessari per a l’impuls de la contranarrativa dels discursos d’odi i el feixisme. Tot, des del calendari fins als continguts, ha de ser compartit amb les nenes, nens i joves, i han de tenir el dret a qüestionar-ho i dir la seva.

A més, és molt aconsellable promoure l’aprenentatge en la pràctica, cosa que permetrà aprofundir en els coneixements. Es tracta d’utilitzar metodologies actives on l’alumnat és protagonista, quelcom que pràcticament garantirà l’atenció, la motivació i la curiositat. A més, el treball en equip obrirà necessàriament espais per a discutir, compartir opinions, construir respostes conjuntes...

Això també implica practicar l’autoafirmació. Es tracta de permetre compartir les emocions sorgides i inspirar a les persones a fer-se-les seves i actuar segons les seves opinions i potencialitats.

Hi ha gran diversitat de temes implicats en la qüestió del feixisme i els discursos d’odi que es poden i s’haurien de tocar als centres educatius. Això, com ja s’ha esmentat, es pot fer amb tallers concrets o vehiculant les activitats del calendari general per a incorporar aquests continguts. D’aquests, els més punyents són els que fan referència a la prevenció del desenvolupament de certes actituds i posicionaments en el si del grup i en els seus entorns.

Un dels àmbits que han de protagonitzar aquestes sessions és el conflicte. Caldrà deixar clar que és un aspecte integral de la societat, que pot tenir diferents dimensions, que sorgeix normalment d’un xoc de posicions o necessitats... També serà primordial posar el focus en la resolució d’aquest conflicte, oferint eines per a trobar sortides negociades i constructives, i això inclou la capacitat d’expressar les pròpies opinions i interessos de forma constructiva.

Un altre concepte a treballar serà l’alteritat. Històricament, la societat s’ha construït sobre la imatge del “ells” i “nosaltres”, establint l’alteritat com l’enemic. L’educació, però, pot contribuir a deconstruir aquesta idea, ajudant l’alumnat a entendre la por i canalitzar l’empatia, a posar el focus en la identitat individual de cada persona, fomentar la flexibilitat d’actituds vers l’altre... Fer això suposa començar per prendre consciència de la pròpia identitat i dels processos amb què es construeixen les identitats de la resta, així com de l’existència de diferents cosmovisions del món. D’aquesta manera, es podrà ajudar el grup a avançar cap al posicionament de ferm rebuig cap als comportaments que demonitzen l’altre i minven la diversitat.

El dubte no és només una actitud, sinó també un tema a treballar a l’aula. Cal transmetre a les nenes, nens i joves que dubtar és un dret i un do, i educar-les en qüestionar-se les certeses i en fer autocrítica. Només així es podrà promoure la sensibilitat cap als altres i la capacitat de ser flexible.

També serà aconsellable incloure contingut sobre els mitjans de comunicació. Es tracta d’exposar que aquests solen oferir informació fragmentada, objectiva però no imparcial, i que cal contrastar la informació amb diferents fonts i fer-ne una anàlisi crítica, tenint al cap qui emet la informació, d’on la treu, amb quines intencions, quins interessos econòmics hi ha al darrere... Seria interessant dedicar una sessió a ajudar el grup a comprendre el sistema d’informació actual, i a tractar temes com la desinformació o les bombolles informatives.

En relació amb això últim, un darrer àmbit temàtic primordial són les xarxes socials. Caldrà treballar les diferents plataformes, i tractar temes com els algoritmes adaptatius, les dades, el funcionament intern (amb més o menys complexitat depenent del grup), els agents que les posen en funcionament, la manera d’explotar-les d’una manera més positiva...

Per tal de poder treballar els temes esmentats amb profunditat, i poder garantir que es fa un abordatge integral a dintre del grup de les actituds crítiques, és molt recomanable comptar amb la col·laboració d’agents i entitats que treballen activament en contra del feixisme, els discursos d’odi i la intolerància, en diversos àmbits (jurídic, comunicació, activisme...). Cal que s’estableixi un treball pluridisciplinari, educant alhora en l’especificitat i en la transversalitat.

Una forma molt fàcil de fer això des de les entitats educatives és aprofitar el treball en xarxa, col·laborant amb entitats socials que puguin explicar el seu testimoni. I això encara millor si es fa a través d’activitats d’aprenentatge-servei, oferint a les nenes, nens i joves la possibilitat de participar en la seva tasca.

Hi ha moltes activitats i tallers que es poden idear per a treballar el pensament crític com a eina contra el feixisme i els discursos d’odi, i el més adient és que cada centre plantegi les seves pròpies accions, adaptades als seus grups. Tanmateix, a continuació s’ofereixen alguns exemples per a agafar idees:

L’activitat més evident que caldrà incorporar són els debats. Caldrà preparar-los amb antelació i, com ja s’ha assenyalat, incorporar el grup en la presa de decisions sobre el seu format. Es poden plantejar a partir d’una notícia, un llibre, un vídeo, una situació del mateix grup... Una alternativa al debat és, senzillament, fer preguntes, és a dir, formular qüestions que demanin reflexions i que no cal que tinguin una resposta clara.

Per al foment del pensament crític també és molt útil posar el grup en posicions diferents de la seva. Això es pot fer mitjançant dues accions. Primer, plantejant-los un dilema moral a través de la narració d’una situació problemàtica que resulta en un conflicte de valors. Això obligarà l’alumnat a prendre posicions i argumentar quina seria la seva solució, obrint així un espai per a que es plantegin quina és la seva escala de valors. Una segona acció una mica més complexa és fer jocs de rol, és a dir, fer que el grup representi la situació controvertida, dividir-lo en equips que també hauran de performar la solució que consideren més adient i arribar a una conclusió conjunta.

Una última possible activitat és l’anàlisi de notícies, tot posant en joc diferents perspectives i contrastant la informació en diverses fonts.

field_vote: 

Per què i com fer un curs de premonitor/a de lleure

Imatge principal a portada: 
Un curs per a joves d’entre 14 i 17 anys que encara no poden fer la formació de monitor/a i director/a de lleure. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Una formació per a persones menors d’edat a qui ja ha picat el cuc de l’educació en el lleure i volen aprendre les seves bases i tècniques.

Per a que una persona pugui ser monitora de lleure cal que superi una formació per la qual rebrà un diploma oficial. Això no ho podrà fer fins a tenir els 18 anys. Tanmateix, per a aquelles joves que no poden esperar-se a la majoria d’edat per a començar a aprendre sobre el que significa dedicar el seu temps a aquest món, hi ha alternatives que els permetrà assentar unes bases sobre les quals després podran especialitzar-se per a ser directores, i els oferirà uns coneixements per a donar suport als seus monitors i monitores.

Imatges secundàries: 
Un curs per a joves d’entre 14 i 17 anys que encara no poden fer la formació de monitor/a i director/a de lleure. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què és el curs de premonitor/a
Qui pot fer el curs
Objectius dels cursos
Continguts generals
On fer el curs
Continguts: 

El curs per a ser premonitori o premonitora és una formació introductòria al món del lleure i l’esport educatius. És útil per a aquelles persones joves que voldrien col·laborar en la creació i la direcció d’activitats d’educació en el lleure. La finalitat d’aquests cursos és ensenyar a l’alumnat què significa dur a terme aquesta feina, i oferir-li recursos i eines per a donar suport a les activitats del seu esplai o cau i per a preparar-se per al curs de monitor/a posterior.

Així, el curs de premonitor/a de lleure cau sota el paraigua de l’oferta de formació en el lleure, però és una mica diferent dels cursos de monitor/a i director/a de lleure pel que fa als requisits que demana, el contingut que el conforma i els objectius que persegueix. D’aquí, per tant, que un no pugui substituir l’altre.

Una de les diferències principals, però, és que en finalitzar el curs de premonitor/a de lleure l’alumna no rebrà un títol oficial de la Direcció General de Joventut, com sí que farà amb el curs de monitor/a i director/a. Tanmateix, la formació de premonitor/a sí que l’obsequiarà amb un diploma propi, que en molts casos està vinculat a una escola oficial

El curs de premonitor/a va dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys, és a dir, aquelles persones que per edat no poden accedir al curs de monitor/a. És molt recomanable per a persones que ja han participat en entitats de lleure i han trobat que els interessa col·laborar en la direcció de les seves entitats.

Per a fer aquesta formació, només caldrà fer la inscripció en qualsevol de les entitats que l’ofereixen. A l’últim apartat d’aquest recurs es recullen algunes d’aquestes organitzacions, associacions i institucions.

Com ja s’ha assenyalat, aquests cursos tenen com a finalitat introduir a les persones joves interessades a la teoria i la pràctica de dissenyar i dirigir activitats de lleure educatiu. Es tracta d’oferir-los les bases per a donar suport als monitors i monitores de caus i esplais i a donar-los les eines i les bases per al curs posterior de monitor/a i director/a de lleure.

Per això, segons aquesta infografia de la Fundació Esplai Girona un dels seus objectius principals és ajudar l’alumnat a adquirir competències per a aquesta tasca. En aquests cursos, les persones assistents no només descobriran la importància de l’educació en el lleure i reflexionaran sobre els seus valors, sinó que també aprendran recursos pràctics per a dur a terme activitats d’animació i totes aquelles habilitats necessàries per a arribar a dirigir, algun dia, el seu grup d’infants i joves.

Un altre objectiu d’aquest tipus de cursos és treballar i dialogar sobre les responsabilitats i els trets que té tot i tota educadora del lleure, aquells que hauran de desenvolupar en el decurs del curs. L’alumnat aprendrà així sobre diversitat, com treballar-la i com donar suport a l’acolliment de les altres persones. També desenvoluparan l’esperit crític, tant amb un o una mateixa com amb l’entorn i la societat. Amb tot, assumiran responsabilitats en aquest sentit, en tant que entrenaran formes d’integració per al treball en equip.

Aquests cursos són d’introducció, i això vol dir que els continguts temàtics tindran a veure amb les bases de l’educació en el lleure. En la majoria dels cursos, com apunta la infografia esmentada a l’apartat anterior, es treballaran qüestions teòriques com l’educació en valors, l’atenció a la diversitat o la importància del context individual i grupal.

També s’adquiriran recursos i eines més pràctiques, com el simulacre de l’espai, la programació d’activitats, les formes d’avaluació, jocs en diversos entorns com la natura o la nit, claus sobre el paper de la música i les danses o el teatre i expressió corporal i plàstica.

A tota Catalunya hi ha moltes entitats que ofereixen el curs de premonitor/a de lleure. A continuació se’n llisten algunes amb els enllaços a les pàgines del curs:

field_vote: 

Recull d'estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

Imatge principal a portada: 
 Font: Anne Nygard
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

A continuació es mostren algunes formacions que tenen lloc al curs 2023/2024 que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció l’ús i l’explotació d’informació, i la identificació d’amenaces.

Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement. La seva correcta gestió s’ha convertit en pal de paller d’organitzacions, entitats i administració pública, i comptar amb professionals amb capacitat d’administrar-les adequadament és imprescindible davant la complexa normativa aprovada.

Imatges secundàries: 
 Font: Anne Nygard
 Font: Yura Fresh
Subtitols: 
Diploma de Postgrau de Protecció de Dades
Formació en Protecció de Dades
Postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació
Postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat
Màster online en Protecció de Dades
Continguts: 

Aquesta formació, impartida per la Universitat Oberta de Catalunya, té com a objectiu que l’alumat conegui i aprofundeixi en el marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Així mateix, també permetrà identificar quins són els reptes principals que planteja el tractament de la informació personal.

Data inici docència: 18 d'octubre 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer el marc normatiu general que regula el tractament de la informació personal: el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitales (LOPDGDD).
 • Conèixer la normativa sectorial aplicable
 • Aprofundir en el marc jurídic d'actuació dels diferents subjectes d’un tractament de dades
 • Aprendre quines són les funcions i responsabilitats del delegat o la delegada de protecció de dades.
 • Conèixer quin és el marc normatiu de la seguretat de la informació
 • Entendre quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Entendre l’anàlisi i la gestió dels riscs dels tractaments de dades personals.
 • Estudiar els programes de compliment de Protecció de Dades i Seguretat en una organització
 • Entendre i assimilar quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Conèixer i estudiar les auditories de protecció de dades i aprendre les auditories de sistemes d’informació.
 • Aprofundir en la seguretat dels tractaments.
 • Adquirir coneixements respecte de matèries com ara: el cloud computing; els smartphones; Internet de les coses (IoT); el Big data, les xarxes socials, tecnologies de seguiment de l’usuari i el Blockchain.

Esade, en el marc de la seva formació contínua, organitza aquest curs que pretén identificar les amenaces i els riscos associats a l’explotació, la conservació i l’ús de les dades, a implementar el principi de ‘privacy by design’, i a aprofundir en el nou marc jurídic a escala europea. El programa està estructurat en vuit sessions i per poder-lo cursar és necessari acreditar el títol en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses, o tenir experiència professional en el sector.

Data inici docència: Per determinar

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Contingut:

 • Principis en els quals se sustenta el Reglament de Protecció de Dades
 • El Delegat de Protecció de Dades com a figura clau en el compliment del principi de responsabilitat proactiva
 • Avaluacions de l'Impacte i Anàlisi de el risc d'un tractament
 • La Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Big data: El poder de les dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Protecció de Dades a les Xarxes Socials: el cas de Facebook

Aquest postgrau, organitzat per l’Escola de màsters i postgraus de la Universitat Pompeu Fabra, proporciona a l’alumnat les eines i habilitats, tant jurídiques com tècniques, per desenvolupar amb total transparència les funcions inherents al rol de Delegat o Delegada de Protecció de Dades i a la gestió de dades de caràcter personal en organitzacions. S'adreça, principalment, a aquells i aquelles professionals que ja exerceixen o volen exercir funcions en aquest àmbit.

Data inici docència: 4 d'abril de 2024

Data fi docència: 16 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Contingut:

 • Context nortmatiu
 • Fonaments del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Principis del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Legitimació del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Drets dels individus
 • Mesures de compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Responsabilitat proactiva sobre el Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Delegats de protecció de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Autoritats de control
 • Directrius d'interpretació del RGPD
 • Normatives sectorials afectades per la protecció de dades
 • Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades
 • Normativa europea amb implicacions en protecció de dades

El postgrau que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya donarà eines a l’alumnat per gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius. Les persones participants seran capaces, al finalitzar-lo, de planificar, implantar i gestionar els processos de seguretat d'una organització. Està dirigit, principalment, a persones encarregades d’administrar sistemes informàtics.

Data inici docència: 5 d'octubre de 2023

Data fi docència: 30 d'abril de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades, dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les necessitats de compliment en matèria de ciberseguretat a l'organització i desplegar els programes i els plans per posar en marxa els sistemes de gestió que donin les garanties que exigeix el mercat, i també l'administració.

Aquests estudis superiors en Protecció de Dades de la UNIR s'imparteixen online, i se centren en el tractament de dades d'acord amb les normatives, ja esmentades, GDPR i LOPDGDD. Parteix d'un enfocament transversal dels materials, pensats tant per a advocats com per a consultors, delegats i altres treballadors dedicats a la protecció de dades personals. Es tracta d'un estudi reconegut per les entitats IVAC i ADOK, pel que un cop finalitzat el màster, l'alumnat obté un certificat que possibilita la presentació de l'exàmen acreditatiu de Persona Delegada de Protecció de Dades (DPO).

Data inici docència: 30 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Continguts:

 • El dret fonamental a la protecció de dades
 • Drets del ciutadà i obligacions del responsable
 • Protecció de dades i gestió d'organitzacions i gestió econòmica i empresarial
 • Les TIC i la seguretat
 • Salut i investigació biomèdica
 • El futur de la protecció de dades personals
field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

S'ofereix una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2023/2024 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Continguts: 

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Ser capaç de desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global en àmbits motriu, emocional, psíquics/cognitius i relacional-social al llarg de totes les etapes de la vida
 • Treballar totes les emocions globals del nen i què els dificulta que la seva motricitat pugui anar endavant.
 • Associar tot el teu coneixement a l’adolescència, adultesa i la vellesa.
 • Entendre les estratègies i eines d’observació anàlisi i intervenció gràcies a la participació de professional de reconegut prestigi nacional i internacional.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 12 de febrer 2024

Data fi docència: 31 de gener de 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.
 • Col·laborar amb els serveis socials i educatius implicats en els processos d'inclusió.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 16 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de juny 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció i l'actuació en l'atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb infants amb disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o es trobin en risc de patir-los. També facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Aprendre a integrar totes les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç, així com les seves teories evolutives, classificacions diagnòstiques i instrumentes de valoració diagnòstica.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Abordar la qüestió de la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn i adequar-hi la forma d'intervenció, garantint l'actuació més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Entrenar la sensibilitat del o la professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de setembre 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proveir l'alumnat d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel·lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel·lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Aprendre a interactuar amb el o la pacient amb la finalitat d'establir objectius conjunts sobre els serveis que s'ofereixen.
 • Saber identificar i dur a terme el tipus de teràpia més adient al diagnòstic realitzat.
 • Aprendre a analitzar l'adequacoió de la intervenció segons el pla establert i l'assoliment d'objectius.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense concretar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2023/2024 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Kobu Agency
Subtitols: 
Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Postgrau en Recursos Humans
Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut i Socials
Màster en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions
Màster en Desenvolupament del Talent i Employee Experience
Continguts: 

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data d’inici: 18 d'octubre de 2023

Data de finalització: Octubre de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar el procés de transició des de la societat industrial a la societat del coneixement.
 • Conèixer l’impacte de la tecnologia, l’organització del treball i la qualificació dels treballadors sobre els processos laborals.
 • Posar en pràctica tècniques per a la incorporació, desenvolupament i avaluació de l’acompliment dels RH a l’organització.
 • Conèixer els factors que afavoreixen la generació d’una cultura d’empresa preventiva.
 • Analitzar els factors que interfereixen en la salut laboral i identificar els aspectes primordials que integren la prevenció i la intervenció psicosocial dels riscos laborals.
 • Detectar els conflictes que hi ha darrere de les relacions laborals en el marc organitzatiu i identificar amb caràcter crític la resposta que ofereix el marc normatiu.
 • Proposar solucions que s’adaptin a les necessitats d’una empresa d’incorporació de treballadors i una política retributiva de jornada i de flexibilitat.
 • Conèixer les implicacions legals que la política de personal té en matèria de seguretat social.
 • Detectar l’impacte fiscal associat a les polítiques de persones.
 • Utilitzar els aspectes conceptuals, tècniques i procediments de negociació i resolució de conflictes.
 • Fer visible l’apoderament humà com un dels compromisos de RH i entendre algunes de les microcompetències de l’apoderament.

Consulta tota la informació

Organitza: EADA

Data d’inici: 16 d'octubre de 2023

Data de finalització: Juny de 2024

Modalitat: Presencial amb opció en línia

Objectius:

 • Aprendre a analitzar llocs de treball i establir plans de carrera.
 • Exposar com dissenyar un sistema retributiu fix i variable.
 • Saber com realitzar entrevistes de selecció i sistemes d'avaluació de l'exercici.
 • Treballar la comunicació i descobrir com dissenyar un pla de comunicació interna.
 • Aprendre a dissenyar un pla de formació.
 • Entendre la cultrua empresarial i comprendre les causes que poden estar darrere de la motivació o desmotivació dels equips, aicí com adquirir les claus del lideratge i el treball conjunt.
 • Desenvolupar les competències de l'alumnat necessàries pel món empresarial com són el treball en equip, les presentacions en públic, la gestió del conflicte i la comunicació assertiva.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre de 2023

Data de finalització: Maig de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Fer una formació adient als reptes de futur amb visió estratègia i segons els escenaris actuals.
 • Aprendre a 'ser i fer', impulsant un estil de lideratge transformador.
 • Ensenyar a fer un desenvolupament d'una direcció d'equips el més eficient possible, sempre orientada als resultats.
 • Saber aplicar diferents eines i tècniques directives.
 • Descobrir quin és el propi perfil competencial i treballar en la seva millora.
 • Valorar l'ètica i els comportaments que una persona dedicada a la direcció i el comandament ha de tenir avui en dia.

Consulta tota la informació

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 27 de setembre 2023

Data de finalització: 6 de juliol 2024 (per confirmar)

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Valorar el factor estratègic de les persones i aprendre els principis de la motivació, el lideratge i el treball en equip.
 • Entrenar la comunicació interna, el clima i la cultura d'organització.
 • Aplicar els coneixements de planificació, selecció i formació en l'actualitat i aprendre a encarar els reptes de la innovació i l'era digital.
 • Analitzar els factors professionals d'èxit en empreses en creixement.
 • Aprendre els principis de l'evaluació i atracció de talent, així com posar en pràctica les entrevistes de selecció.
 • Valorar la importància de la formació del capital humà com un factor estratègic i aprendre a dissenyar formacions i gestionar el coneixement de la comunitat.
 • Treballar els detalls del lideratge, entrenar l'assertivitat i dissenyar processos de desenvolupament assistit.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 30 d'octubre de 2023

Data de finalització: 21 d'octubre de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Descobrir el marc general i les tendències del talent a les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un sistema de people analytics mitjançant eines digitals per fonamentar la presa de decisions.
 • Analitzar eines que ajuden a generar una cultrua d'empresa orientada als empleats i empleades.
 • Analitzar les claus d'una bona captació de talent incorporant la mirada del màrqueting i la identitat de la marca.
 • Treballar la fidelització del talent a través de l'atenció al benestar i els programes de desenvolupament i aprenentatge.
 • Reforçar el propi perfil professional oer exercir un bon lideratge.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2023/2024 en aquest àmbit.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Postgrau en Intel·ligència Emocional
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 3 d'octubre 2023

Data finalització: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 22 de setembre de 2023

Data finalització: 13 de juliol de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 16 d'octubre 2023

Data finalització: 30 de juny 2024

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació

field_vote: