Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
 Font: Pexels
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es mostra una selecció actualitzada de formacions superiors impartides per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2023/2024.

Imatges secundàries: 
 Font: Pexels
Subtitols: 
Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Gener 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici: 28 de setembre 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitza: ESADE

Data inici: 17 d'octubre 2023

Data finalització: 9 de maig 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als i les responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Combinar les lògiques empresarials, socials i mediambientals per tal d'analitzar l’Economia Solidària com el punt on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just.
 • Potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: 3 d'octubre 2023

Data finalització: 24 de maig 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONG.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Formacions per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la gent gran

Imatge principal a portada: 
Les persones que reben el voluntariat sol ser gent amb més de setanta anys que viu sola o té els fills i filles lluny. Font: Llicència CC
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs s'informa dels màsters i postgraus sobre la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de gent gran que es desenvoluparan durant el curs 2023/2024 en diverses universitats catalanes.

Imatges secundàries: 
 Font: Christian Bowen
Subtitols: 
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat
Màster universitari en Envelliment i Salut
Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal
Màster en Gerontologia Social
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics
Continguts: 

Organitzat: Universitat de Vic

Data inici docència: 10 de novembre de 2023

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona.
 • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona.
 • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental.
 • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 6 d'octubre de 2023

Data fi docència: 14 de juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la transferència de nous coneixements acadèmics en els àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en l'envelliment.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la incorporació de coneixement bàsic en l'envelliment.
 • Desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o d'investigació de caràcter multidisciplinari en envelliment.

Consulta tota la informació

Organitzat: Fundació Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre de 2023

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Adquirir plena capacitació professional per a l’aplicació de coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social en l’àmbit de la gent gran orientat a l'atenció centrada en la persona.
 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat sent sensible a les necessitats de la gent gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia.
 • ​Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics orientat a l'atenció centrada en la persona.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 6 de novembre 2023

Data fi docència: 23 de novembre 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans.
 • Oferir una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
 • ​Donar a l'alumnat un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 21 de setembre de 2023

Data fi docència: 6 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Definir procediments per a la prevenció i rehabilitació de les persones grans malaltes en els diferents nivells d'intervenció i contextos.
 • Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes ètics o morals en la pràctica geriàtrica diària.
 • Aplicar judicis clínics per a assegurar l'assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del malalt geriàtric.
 • Dirigir, organitzar i gestionar centres i serveis sociosanitaris amb criteris d'eficiència i eficàcia.
 • Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i la família.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 6 de novembre de 2023

Data fi docència: 1 de novembre 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Acreditar als professionals per a l'organització i gestió de diferents centres d'atenció a les persones grans i per liderar equips humans en l'àmbit de la Gerontologia.
 • Capacitar als responsables de centres i recursos gerontològics per a la gestió eficaç i eficient d'un centre residencial i d'altres recursos d'atenció gerontològica en tots els seus aspectes.
 • Identificar les característiques i necessitats dels usuaris de les diferents institucions per oferir-los una atenció individualitzada de qualitat.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2023/24.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
Continguts: 

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 10 d’octubre de 2023

Data fi docència: 28 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proporcionar els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau i la transformació de conflictes.
 • Adquirir capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (armats) i els processos de negociació.
 • Incrementar el coneixement i la conscienciació a Catalunya i als àmbits estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau per tal d'enfortir la cultura de pau i les polítiques de prevenció de conflictes.

Més informació

Organitza: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 18 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitza: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre de 2023

Data fi docència: Desembre de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
 • Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament.
 • Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació.
 • Augmentar la capacitat d'anlàlisi de gènere per a millorar les pràctiques de la cooperació internacional i el desenvolupament.

Més informació

field_vote: 

Recull de formacions per a la gestió de projectes i entitats

Imatge principal a portada: 
Celler Font: Angela Llop
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Es mostren un conjunt de cursos que pretenen donar eines per fer un pas endavant a l'hora d'enfocar futurs projectes. S'impartiran a partir del proper curs en universitats, entitats especialitzades en el tercer sector i altres centres formatius.

Una bona planificació anual és clau per treballar amb perspectiva intentant evitar les presses d’última hora i, d'aquesta manera, enfortir les nostres capacitats per a la millora de les intervencions en el sí de les entitats. La importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball són elements claus per una òptima gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler Font: Angela Llop
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ Font: Flickr
Subtitols: 
Curs d'introducció a la Gestió de Projectes
Especialització tècnica en Gestió de Projectes de Desenvolupament
Màster en Project Management
Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social
Direcció de fundacions i associacions
Especialització de Disseny de Projectes Culturals
Postgrau en Gestió d'Entitats no Lucratives
Continguts: 

Organitza: La Salle Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 21 d'octubre de 2023.

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Creu Roja

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Adquirir formació sobre definir i estructurar correctament un projecte.
 • Aprendre a organitzar de manera eficient un equip.
 • Saber identificar els paquets de treball.
 • Formar-se per saber definir de forma adequada els pressupostos.
 • Analitzar els possibles riscos associats a un projecte i controlar-ne la seva execució.
 • Aprendre a tancar correctament un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: 15 de novembre de 2023

Data fi docència: 5 d'octubre de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Proporcionar a l'estudiant una base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Formar l'alumnat perquè sigui capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització.
 • Treballar des de les diferents etapes del model de gestió i les diferents perspectives d'anàlisi, així com tenir en compte les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, mediambiental, social, de bon govern i laboral).

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 28 de setembre de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC i UdG

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Afrontar el conjunt d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que en configuren el disseny.
 • Dominar la terminologia, els conceptes i les idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 • Plantejar un projecte cultural coherent i viable i aprendre les diverses fases que cal desenvolupar.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Esneca Business School

Data inici docència: A escollir

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Diferenciar els diversos processos grupals en les associacions de caràcter social.
 • Conèixer les característiques de la Responsabilitat Social Corporativa en Organitzacions sense ànim de lucre.
 • Comprendre les formes d'avaluació de projectes socials.
 • Aprendre la planificació i organització dels recursos en associacions, ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Com fer projectes educatius per la justícia global

Imatge principal a portada: 
Es tracta de treballar la incidència mitjançant l’educació. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Caldrà garantir en tot moment la participació de la infància i la joventut com a titulars dels drets humans a treballar.

Les entitats que treballen amb infància i joventut, i especialment aquelles que es dediquen a l’educació en el lleure, són un espai molt adequat per a abordar qüestions complexes amb els nens i nenes. És per això que és interessant que les persones encarregades aprofitin els seus espais per a tractar temes de justícia social, global, i drets humans, tant des d’una perspectiva més general, com amb una visió específica basada en la participació de la infància.

Imatges secundàries: 
Es tracta de treballar la incidència mitjançant l’educació. Font: Pexels
Subtitols: 
Sobre l’educació en justícia global
Contextualització
Objectius generals i específics
Indicadors d’avaluació
Programació d’activitats
A tenir en compte
Avaluació dels resultats
Recursos
Continguts: 

Abans de començar a plantejar-se com treballar la justícia global a l’educació, cal saber què és exactament la justícia global. Aquest concepte amplíssim es fonamenta en la idea que el món no és just, i cal donar la volta a les dinàmiques de poder. A partir d’aquí, però, la definició de ‘justícia’, com a tal, haurà de sorgir de cada entitat, en un treball conjunt amb els nens i nenes, fomentant així la seva participació des del principi del projecte, i alhora mantenint la coherència amb les activitats en curs i els valors, el que converteix aquesta discussió en una acció política.

L’educació per a la justícia global, doncs, sortirà dels projectes que s’executin en aquest sentit. Per a millorar la capacitat transformadora d’aquestes iniciatives, el més aconsellable és planificar-les en projectes de mitjana o llarga surada. Hauran d’estar ben planificats, segons uns objectius pedagògics, per la qual cosa les activitats hauran de preparar-se seguint una estructura i de forma conjunta amb infants i joves.

El següent pas és analitzar el context de l’entitat i veure quines opressions tenen lloc, quins drets es vulneren, per tal de treballar-los des de les accions educatives. Aquí és aconsellable triar només un dels drets vulnerats per a reflexionar, especialment aquell on més es pot incidir des del marc d’actuació de l’entitat. Alguns exemples són el dret a la participació o el dret a l’educació de qualitat.

Un cop escollit el dret, caldrà investigar el marc legal que el protegeix a nivell local i internacional (Declaració dels Drets Humans, Drets dels Infants, Carta Europea de la Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat...). També s’haurà d’assenyalar qui són les persones titulars d’aquests drets, sempre en clau interseccional.

En relació amb això, és important també identificar els actors primordials, i si pot ser amb noms i cognoms, millor. Els canvis a les institucions passen a través de persones. Per això, caldrà centrar-se en interpel·lar persones amb un nivell d’influència mitjà o alt, i en aquelles persones que ja siguin més aviat properes, o com a mínim neutrals, a les propostes.

En aquest procés de contextualització, caldrà identificar aquelles qüestions que són estructurals en les vulneracions de drets, especialment pel que fa al gènere. Caldrà veure com aquest dispositiu impacta en el projecte que es vol realitzar, en l’entitat, en seus els grups d’infants o joves, i en el territori en general, i veure de quina manera les accions poden reproduir rols de gènere i com deixar-ho de fer. És important que durant tot el procés es mantingui una mirada interseccional, per tal de veure de quines maneres la vulneració de drets és més acusada en uns grups que en d’altres.

Per acabar aquesta tasca d’anàlisi, s’haurà de tenir al cap amb quins recursos i capacitat d’incidir compta l’entitat. Es tracta de tenir una visió realista i comprovar la viabilitat del projecte, així com de protegir-se davant les possibles vulnerabilitats i tenir alternatives. Aquí també cal tenir en compte les possibilitats de la comunicació que es farà durant tot el projecte, primordial per a garantir la transparència i millorar la incidència.

Un cop s’ha reflexionat amb el grup quin és el dret vulnerat i com, és el moment de definir els objectius de l’acció. Cal que aquests es puguin redactar en frases curtes i concises. També pot ser interessant separar els objectius per generals i específics.

Amb la definició dels objectius també seria aconsellable definir els resultats esperats, és a dir, què s’espera del projecte, quins resultats s’han d’assolir perquè tingui èxit... Han de fer referència a qüestions com el respecte, la garantia i la protecció del dret a defensar; la reducció de les desigualtats de gènere; l’empoderament de les persones titulars de drets i l’impuls de les seves capacitats d’incidència; i la participació d’aquestes persones, així com de col·lectius vulnerabilitats i actors i titulars d’obligacions.

En el moment de definir els objectius, també serà d’ajuda establir els indicadors d’avaluació, que permetran saber si s’han assolit els resultats esperats un cop finalitzat el projecte. Serà interessant fer això amb les persones titulars dels drets, que en el cas de les entitats dedicades a la infància, la joventut o l’educació en el lleure seran, segurament, nens o nenes o adolescents. El més recomanable és que els indicadors es puguin calcular amb números.

Fer aquesta definició és una acció política. Decidir què s’avalua i què no suposa indicar què és més rellevant per al projecte. Per això cal pensar els indicadors en clau de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans, i fer-ho sempre junt amb els i les infants i adolescents que participaran en les activitats.

Caldrà verificar, a més, que aquests indicadors mesuren efectivament si els i les titulars de les obligacions estan respectant, protegint i garantint el dret, el procés d’empoderament de les persones titulars del dret, i el grau de participació d’aquestes duran tot el projecte.

Després d’haver fet tota la preparació prèvia, arriba el moment de planificar les activitats del projecte educatiu. La idea és pensar en els resultats que es volen obtenir abans de programar les accions. Contràriament, les conclusions del projecte no seran efectives ni de llarga durada.

Un exemple d’àmbit d’acció que es pot abordar des de les entitats d’educació en el lleure per a educar i a la vegada incidir en justícia global són les accions de protesta liderades per les persones titulars dels drets, és a dir nens, nenes, adolescents i joves. Es pot optar per fer un mural a les parets de l’entitat, una cantada a la plaça del poble, produir un curt...

Hi ha altres qüestions que cal tenir en compte en la realització de projectes d’educació en justícia global, i tenen a veure amb la coherència. Cal que el grup implicat tingui clars els rols de cadascú, i establir un equip de coordinació on estiguin representades les persones titulars dels drets, per tal de no reproduir les discriminacions contra les quals es lluita.

Això passa per establir mecanismes de participació democràtica i igualitària durant tot el projecte per a que els col·lectius vulnerabilitzats tinguin un rol actiu. Caldrà definir també formes de fer un seguiment constant de les accions, i preveure espais de cures i gestió de conflictes, així com de comunicar els avenços a les persones involucrades en el projecte.

Un cop finalitzades les activitats, per a acabar el projecte, és el moment d’avaluar els resultats. Això serà més aviat senzill perquè només caldrà seguir els indicadors. L’avaluació, però, haurà de seguir els mateixos requisits que les altres fases: la participació de les persones titulars dels drets, la defensa del dret vulnerat, la voluntat de transformar les relacions de poder a fora i a dins de l’entitat...

Alguns documents i recursos que poden ser d’utilitat per a la planificació de projectes educatius en justícia global són:

field_vote: 

Documents per a aprofundir en les problemàtiques de la infància

Imatge principal a portada: 
Eines per a ajudar als i les infants a enfrontar-se al seu dia a dia. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Nou recursos sobre el tractament de la diversitat sexual i de gènere, la salut mental, la pobresa i l’exclusió social, la interculturalitat i la participació en i amb la infància.

Les entitats i altres institucions que treballen amb menors han d’afrontar dia a dia qüestions que són clau per al desenvolupament de la persona. En la quotidianitat de la infància apareixen dubtes, obstacles, preguntes, i cal saber com abordar-les, tant si la persona adulta les comprèn com si no.

Imatges secundàries: 
Eines per a ajudar als i les infants a enfrontar-se al seu dia a dia. Font: Pexels
Subtitols: 
Diversitat sexual i de gènere
Salut mental
Pobresa i exclusió social
Interculturalitat
Participació
Continguts: 

La identitat sexual i de gènere són aspectes que determinen el desenvolupament de l’individu en certa forma, i és especialment important saber abordar aquestes qüestions en la infància, no només per a donar suport a les persones que es troben en un món on encara hi ha massa espais intolerants, sinó també per a evitar que l’àmbit educatiu esdevingui un d’aquests espais.

Per a fer un abordatge integral a tot el centre, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya va publicar el desembre del 2022 la guia ‘Com podem incorporar la perspectiva LGBTI+ als serveis i recursos de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència’.

Aquest document recull informació com el marc normatiu d’aquest àmbit, la importància del llenguatge en l’abordatge de la diversitat, alguns indicadors d’avaluació que es poden seguir per a analitzar l’estat del centre educatiu en matèria LGTBI i una sèrie d’activitats per a treballar-la, entre d’altres coses.

De manera semblant, FLG – Associació de Famílies LGTBI va publicar la ‘Guia de mares i pares LGTBI’, que si bé està orientada especialment a famílies, compta amb apartats per a tractar aquestes temàtiques a l’escola.

Un altre document, aquesta vegada específic per a infància trans, és el ‘Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius’, un document oficial elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que no és només una eina per a l’abordatge adequat dels nens i nenes trans, sinó també per al compliment de la 11/2014.


Una altra problemàtica amb la qual la infància pot haver de lluitar especialment pels estigmes dels quals està envoltada i la poca informació que té la població general és salut mental. Cal que els espais educatius i de lleure siguin considerats llocs segurs per als nens i nenes que hi van, per la qual cosa és important que les persones que hi treballen sàpiguen gestionar situacions complicades com la depressió o l’ansietat.

Per això, Obertament ha publicat el document ‘Whats up! Com vas de salut mental?’ ple de propostes didàctiques per a implementar a les aules per a treballar-hi la salut mental.

A tall més específic, el Departament d’Educació de la Generalitat posa a disposició de les escoles i centres educatius la ‘Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu’, que vol ser una eina per a acompanyar els o les alumnes que hagin expressat la intenció d’autolesionar-se o sembli que tenen temptatives.


Les persones encarregades de l’educació i el lleure de la infància han de tenir clar que hi haurà nens i nenes amb transfons diferents, provinents de contextos diversos. És possible que alguns no entenguin la situació, o inclús que hi hagi situacions d’exclusió al mateix espai educatiu. A més, en tot cas, sempre és interessant poder abordar qüestions i problemàtiques que formen part de la vida diària i que poden haver sentit a les notícies o a casa.

Un d’aquests temes pot ser la pobresa energètica. Per això, Enginyeria Sense Fronteres i Aliança contra la Pobresa Energètica van posar a disposició de les famílies i els centres educatius la guia metodològicaDrets energètics en mans de la infància’, extreta d’uns tallers amb infants de sis i set anys al Casal dels Infants del Raval.

Per a un acostament més analític de l’exclusió en la infància, la Fundació Pere Tarrés va elaborar l’informe ‘Habitatge, infància i salut’, aquest cop centrat en la situació de les famílies davant la problemàtica de l’habitatge.


Una altra qüestió que és interessant treballar en l’àmbit de la infància és la interculturalitat. No només com a contingut temàtic, sinó per a aprendre a integrar els diferents contextos culturals que hi poden haver a l’aula o a l’espai educatiu.

Amb aquest objectiu, la Fundació Tot Raval posa a la disposició de les persones interessades el document ‘Eina didàctica per al treball intercultural als espais educatius: material complementari al Calendari de celebracions del Raval’, un material complementari al Calendari de Celebracions del Raval que vol facilitar exemples d’una escola inclusiva.

De manera similar, la guia ‘Enfoque intercultural participativo con la infancia’, de l’entitat Juntas en la misma dirección, ofereix diferents unitats didàctiques per a promoure i posar en pràctic el diàleg intercultural en la infància.

Però per a generar un diàleg intercultural primer cal crear un espai segur i inclusiu per a totes les persones als centres educatius. És important que les persones que tinguin infants al càrrec sàpiguen com abordar situacions racistes, perquè els nens i les nenes no són immunes als prejudicis que recorren la societat. Per això, és interessant el manual de suport ‘Prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància a les aules’ del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Un espai educatiu necessita escoltar les necessitats i demandes de la infància. És important, doncs, fomentar una participació activa, de manera que els hàbits assertius i respectuosos es traslladin també fora de l’aula.

Per a això pot ser útil el document ‘Volem participar: participació infantil i juvenil. Experiències del projecte Laboratori d’Acció i Innovació Educativa als agrupaments’, de Minyons Escoles i Guies de Catalunya, que recull diverses experiències que exemplifiquen bones pràctiques en matèria de participació de la infància i la joventut.

També, per tal d’estendre aquests costums a l’àmbit municipal, també pot ser útil la guia pràctica ‘Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals’, de l’Ajuntament de Barcelona, que ofereix consells sobre com implicar la infància en la presa de decisions dels espais que els pertanyen, especialment pel que fa als municipals.


field_vote: 

Guies i recursos per a conèixer la biodiversitat

Imatge principal a portada: 
Mapa del visor de la biodiversitat dels espais en custòdia. Font: Visor de la biodiversitat, captura de pantalla.
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Set interactius i guies que permeten satisfer la curiositat i celebrar la biodiversitat, especialment útils per al treball amb infància i per a la recerca.

La biodiversitat es protegeix, però per a protegir-la és important conèixer-la. Per això, a continuació es recullen alguns recursos que fan palesa de la grandíssima diversitat d’espècies que existeix a Catalunya, i un d’extra que descobreix la biodiversitat a nivell planetari.

Són recursos útils tant per a fer activitats d’aprenentatge amb la infància com per a difondre coneixement i dades per a la investigació i la recerca.

Imatges secundàries: 
Mapa del visor de la biodiversitat dels espais en custòdia. Font: Visor de la biodiversitat, captura de pantalla.
Subtitols: 
Infografies de l’Estratègia del Patrimoni Natural
Catàleg de la Biodiversitat de Catalunya
Mapa del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
Visor de biodiversitat d’espais en custòdia
Atles de la biodiversitat a Barcelona
Interactiu de la plataforma Life Gate
Participa: Atles de mamífers de Catalunya
Continguts: 

L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya per a definir el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura fins al 2030.

En aquest marc, ha publicat una sèrie d’infografies sobre la biodiversitat a Catalunya i la seva conservació, i els efectes que té sobre ella el canvi climàtic, l’activitat agrària i ramadera, les espècies invasores...

La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) té el projecte de mantenir el Catàleg de la Biodiversitat de Catalunya, on es recullen de manera actualitzada les espècies presents al territori català. El registre també recull el grau d’endemisme (autòctona o introduïda), amenaça i protecció de cada espècie.

La tasca de recol·lecció la duen a terme en col·laboració amb els i les principals especialistes en l’estudi dels diferents grups d’organismes, que surten indicades a la part superior de les llistes.

El Departament de Biologia de la Universitat de Barcelona compta amb un banc de dades en forma de mapa on es poden consultar les espècies del territori. Per a consultar les llistes, es pot clicar al quadrant del mapa desitjat, i també es pot filtrar per algunes classes (vegetació, flora, briòfits, algues, fongs, líquens, vertebrats, invertebrats, artròpodes, flora al·lòctona). El mapa també permet fer cerques d’espècies pel nom popular o el nom científic i mitjançant un arbre, el que permet veure amb quina freqüència i a on es troben ubicades les espècies.

Per cada espècie seleccionada, la pàgina ofereix informació completa: la fitxa biològica amb algunes imatges, les dades genètiques, els usos que se li pot donar (etnobotànica), alguns sinònims, la bibliografia utilitzada i els comentaris on s’ha citat.

Finalment, la pàgina també permet consultar estadístiques i enllaços d’altres registres i deixar comentaris.

La Xarxa per la Conservació de la Natura fa el manteniment d’un mapa semblant al de l’anterior apartat, però dedicat específicament a la biodiversitat dels espais en custòdia. D’entrada, el mapa mostra tots els espais d’aquest tipus del territori català, que es poden clicar o seleccionar en un desplegable per a consultar l’àrea que ocupen i les espècies que hi viuen i el seu aspecte. Per als ocells, si es clica la ‘i’ al costat de la imatge de l’espècie, la pàgina mostrarà informació extreta del Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Les espècies es poden filtrar segons el grup taxonòmic (ocells, papallones, mamífers, amfibis, rèptils, ratpenats, mamífers marins, odonats, papallones nocturnes, ortòpters, orquídies, cigales, coleòpters, peixos, crancs de riu i bivalves). També es pot escollir un període d’observació, el que permet fer comparacions de temps.

Per acabar, les icones de localització que apareixen al mapa de cada espai en custòdia permeten veure totes les observacions fetes i la data.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei d’atles de la situació de la biodiversitat a la ciutat. En un mapa interactiu dividit per barris i platges mostra el nombre d’espècies de la capa seleccionada (plantes dels espais verds, arbres de la ciutat, ocells que fan niu, papallones, peixos o altres vertebrats) o espais (basses naturalitzades i comunitats vegetals) i que hi ha a cada fracció marcada.

Clicant a cada barri, es mostren totes les espècies que hi viuen, amb una foto, una breu descripció i un botó que mostra en quins altres espais es troba. D’altra banda, en un comandament lliscant, el mapa permet veure el nivell de cobertura vegetal de la ciutat.

Deixant de banda el territori català, un recurs molt il·lustratiu de la biodiversitat planetària és l’interactiu de la plataforma Life Gate. Es tracta d’una eina molt intuïtiva i il·lustrativa que permet copsar amb un cop d’ull la varietat de la vida a la Terra.

El seu funcionament és molt senzill. Fent zoom, el requadre es dividirà automàticament per seccions deixant veure diferents nivells de classificació: dominis, fílums, classe, ordre, família, gèneres i espècies. Així, com més s’acosti la càmera a una de les seccions, més divisions farà i més detallada serà la diferenciació. A més, la dimensió de la secció serà proporcional a la quantitat d’exemplars que existeixen.

Aquest atles és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. La iniciativa, sota l’empara de la Generalitat i diverses institucions científiques, obre a la població general la possibilitat de participar en el registre i l’estudi dels mamífers del territori català.

Les persones interessades rebran una formació prèvia sobre el protocol a seguir, i tindran l’oportunitat de participar en la planificació i la gestió de la fauna de Catalunya. La seva tasca formarà part de l’atles, que serà publicat físicament en acabar el registre. Serà un dels primers atles de mamífers realitzat amb ciència ciutadana.

field_vote: 

Com constituir-se com a associació d’estudiants universitària

Imatge principal a portada: 
El primer pas és inscriure-la als registres oficials. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El seu funcionament i el procés per a constituir-se és molt similar al de les associacions normals, però introdueix algunes ajudes per part de la universitat.

Les universitats són un lloc idoni per conèixer persones amb gustos similars. Inclús és possible que l’avinença sigui tal que sorgeixi la idea de crear un grup específic per a certes aficions o activitats que d’altra manera no tenen espai per a desenvolupar-se a l’àmbit acadèmic. Aquí entren les associacions universitàries.

Imatges secundàries: 
El primer pas és inscriure-la als registres oficials. Font: Pexels
Subtitols: 
Característiques i tipus
Aterrar la idea
Requisits per a constituir-se com a associació
Constitució
Inscripció al registre de la universitat
Un cop iniciada l’activitat
Alguns directoris d’associacions universitàries
Continguts: 

Les associacions d’estudiants universitàries no són grups temporals. Per a anomenar-se ‘associació’ s’han de constituir com a tal, el que vol dir que la seva existència no és efímera, sinó que tenen una durada indefinida. Per a crear una associació universitària s’ha de tenir la voluntat de perdurar en el temps.

A part d’això, aquest tipus d’entitats no tenen una temàtica ni un funcionament únics, sinó que depèn de les persones que les creen i conformen al llarg dels anys. De fet, solen ser associacions amb una tendència molt participativa, perquè només existeixen perquè hi ha persones que en volen formar part.

Generalment, hi ha dos tres tipus d’associacions en una universitat. Aquelles més relacionades amb el lleure, on s’inclouen grups esportius o culturals; les que fan tasques de solidaritat i que tenen diferents característiques i finalitats; i aquelles de caire representatiu, que tenen l’objectiu de donar veu als i les estudiants en els òrgans de govern de la Universitat.

En tots els casos, les associacions solen promoure i organitzar una gran diversitat d’esdeveniments i accions com xerrades, revistes, actuacions musicals, exposicions...

Crear un espai on poder gaudir lliurement d’una activitat sol ser un procés complex, i és fàcil que sorgeixin malentesos entre les persones membres o de cara a la burocràcia que caldrà fer. És important que abans de començar qualsevol tràmit s’hagin debatut i posat sobre la taula qüestions com quina serà exactament la temàtica de l’associació, l’estructura, el funcionament, les activitats que es voldran fer, el nivell d’implicació de cada persona...

Es tracta de preguntar-se si realment es vol fer una associació o només és una excusa per a trobar-se, i és que mantenir una entitat com aquesta no és una feina fàcil, i cal que les persones estiguin involucrades i motivades.

Caldrà fer-se preguntes com: per a què és l’associació exactament? Com definir el tema en una frase? Quins són els objectius? Perdurarà l’interès en el temps? Es tracta, amb tot, d’aterrar la idea.

Una associació universitària ha d’estar formada per tres estudiants com a mínim, i un alt percentatge de les seves persones membres ha de ser de la universitat on es constitueix. A més, cal que l’associació estigui oberta a tot l’alumnat, sense discriminació o diferenciació.

Un altre requisit és que l’entitat s’hagi constituït com a associació d’acord amb la legislació vigent i que estigui inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o d’algun òrgan d’àmbit estatal. Això vol dir que haurà de complir els requisits del registre i pagar una taxa de 62,55€ per al tràmit.

Aquestes són qüestions que tota associació, universitària o no, ha de satisfer.

Abans de presentar l’associació al registre, les persones membres s’hauran de reunir en un acte formal de constitució. D’aquest acte hauran de sortir dos documents: l’acta fundacional, on s’especifica el propòsit d’associar-se, per al qual és aconsellable seguir aquest model; i els estatuts, que poden estructurar-se segons aquest model, i que hauran de ser registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquests documents s’hauran d’adjuntar en la formalització de la inscripció del Registre d’Associacions de la universitat en qüestió, ja un cop inscrita al Registre de la Generalitat o Estatal.

Per a fer la inscripció al registre de la universitat corresponent, no és suficient amb presentar l’acta fundacional i els estatuts de l’associació. La majoria de centres requeriran altres documents relacionats amb els tràmits que s’han de dur a terme.

Així, la sol·licitud d’inscripció, haurà d’anar acompanyada per documents com l’acreditació de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, una certificació amb el nombre d’associats estudiants de la universitat, la firma del mínim nombre requerit d’estudiants pertanyents al centre i la relació de les seves dades: nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon, adreça electrònica, i vinculació amb la universitat.

Aquest tràmit, a banda de ser requerit legalment, està pensat per donar algunes facilitats a les associacions. En la majoria dels casos, la inscripció al registre de la universitat durà al centre a facilitar a l’associació ajudes econòmiques, accés als espais i recursos i ajuda en la difusió de les activitats.

És important tenir en compte, però, que per a mantenir l’associació cal renovar la inscripció al registre periòdicament, normalment cada curs acadèmic. La majoria de centres demanen retre comptes per a la renovació, així que el document d’inscripció en aquest cas haurà d’anar acompanyat d’una memòria o informe de les activitats realitzades, junt amb justificacions econòmiques i el grau de compliment dels objectius; i d’un projecte per a les activitats futures.

També caldrà informar dels canvis estructurals, del nombre de membres o qualsevol altre tema rellevant.

Una vegada entregats tots els documents, l’associació universitària ja pot començar la seva activitat. El primer serà preparar un espai que pugui funcionar com una seu. Com ja s’ha assenyalat, el més segur és que la universitat faciliti aquest lloc a les entitats, així com el material que hi pot anar a dins, si s’escau.

Un altre pas pot ser definir els rols. La majoria d’universitats demanen la denominació d’un interlocutor o interlocutora per al registre de l’associació, però un cop creada caldria assenyalar qui porta la presidència, la comunicació, la tresoreria... També és important definir aquí el funcionament, la periodicitat de les reunions organitzatives, el protocol per a l’entrada o sortida de membres, els sistemes de participació i decisió, la relació amb la universitat...

El següent és assegurar una comunicació constant amb la comunitat d’estudiants. Una associació pot registrar-se amb tres membres, però el més aconsellable és tenir-ne més, per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat i l’entrada de noves idees. Així, és aconsellable crear un petit pla de comunicació, obrint alguna xarxa social i estructurant-la segons la temàtica i els objectius de l’associació, posant-hi un logo i omplint-la de contingut. També és interessant fer això abans del registre, per aconseguir fidelitzar alguns membres abans de l’inici de l’activitat.

Després ja es poden començar a programar activitats. El millor és mantenir un calendari, per tal de no trepitjar-se. És important no fer definitiva una activitat fins que no es tinguin decidides coses com el dia, l’horari, l’espai, el tipus...

La majoria d’universitats catalanes disposen d’un espai en línia dedicat a les associacions d’estudiants. Allà, l’alumnat pot cercar i inscriure’s en una entitat ja existent, mitjançant el directori, o crear-ne una de nova, accedint al seu registre. A continuació es recullen algunes d’aquestes pàgines:

field_vote: 

Quin perfil ha de tenir la persona responsable de la formació?

Imatge principal a portada: 
Ha de parar atenció en les activitats del dia a dia i saber escoltar les demandes. Font: Pexels
Resum: 

És necessari que conegui bé l’entitat, l’equip i el voluntariat, i que tingui la capacitat de conjugar les necessitats de tothom.

La formació d’una entitat, a sigui la del personal d’estructura o la del voluntariat, ha d’estar ben definida. Això vol dir fer-ne un Pla de Formació, cercar recursos, idear accions formatives directes...

Imatges secundàries: 
Ha de parar atenció en les activitats del dia a dia i saber escoltar les demandes. Font: Pexels
Subtitols: 
Qui és?
Parar atenció
Tenir una bona comunicació
Capacitat de conjugació
Organització
Lideratge
Continguts: 

La persona encarregada o responsable de la formació no té per què ser també formadora, però és usual que coincideixi. Una cosa és ser docent i l’altre gestionar la docència, i és important no confondre-ho.

I és que la persona responsable tindrà tasques més enllà de l’aula: detectar les necessitats formatives, establir un pla de formació adequat i implementar-lo, concretar les activitats que en formaran part i avaluar els resultats.

Aquesta responsabilitat pot recaure en una única persona o en un equip. En tot cas, hi ha d’haver una comunicació constant amb tots els agents implicats, tant en la gestió de la formació com en la formació mateixa, això és des dels i les docents fins a la direcció de l’entitat, passant per les diferents responsabilitats i col·laboracions externes.

Es tracta, doncs, de ser la persona de referència en matèria de formació, el que vol dir que tindrà un paper primordial en els primers passos de la incorporació de nou equip o voluntariat. Caldrà que tingui bones habilitats de comunicació, organització, lideratge i resolució.

Una de les primeres tasques de les persones encarregades de la formació és la detecció de les necessitats formatives de l’equip de voluntariat. Per fer això, serà necessari parar atenció en el dia a dia dels problemes que poden sorgir. És per això que és aconsellable que el o la responsable de la formació participi en les activitats diàries, col·laborant amb les persones la formació de les quals planificarà.

De la mateixa manera, la responsable de la formació haurà de recollir les necessitats de l’entitat, que pot tenir percepcions diferents de les del voluntariat, i mirar d’encaixar-ho.

Caldrà doncs fer una anàlisi exhaustiva i fer un seguiment dels conflictes, les demandes, el clima de treball, la comunicació en el si de l’equip, les mancances generals o individuals, els rols que es generen, les habilitats i debilitats de cada membre i de tot el grup, les actituds durant el treball i en els moments de lleure...

En tot moment, el paper del o la responsable de formació serà parar atenció per a la creació o modificació del Pla de Formació. Aquesta és doncs una fase d’especial rellevància, perquè serà la base de la instrucció.

La detecció de necessitats va més enllà de senzillament observar les diferents situacions. També hi ha diferents instruments i mètodes, però en tot cas la manera més eficaç serà sempre parlar directament amb el voluntariat. Caldrà fer-ho en un espai adequat i reservant tant de temps com faci falta. D’aquí que sigui també interessant partir de l’observació, perquè pot ser aquesta sessió molt més eficient.

En aquest sentit, la persona responsable de la formació haurà de saber escoltar, i caldrà que s’asseguri que entén veritablement el que li estan explicant per a donar una resposta adequada. També seria interessant compartir amb l’equip de persones voluntàries el Pla de Formació resultant, per si tenen alguna esmena que pot fer-lo més complet.

Un cop recollides i escoltades totes les necessitats i propostes, el Pla haurà de reflectir que s’han tingut en compte tots els agents implicats. Això no vol dir, però, donar la raó a tothom, sinó demostrar que s’han posat en joc totes les necessitats detectades i se n’han determinat les prioritats. És a dir, implica escoltar a totes les persones i consensuar les problemàtiques. Contràriament, la formació no tindrà èxit.

Així, es tractarà de donar resposta formativa a tots els grups de voluntaris i voluntàries, facin la tasca que facin, i sempre en funció dels diferents nivells on es trobin, ja siguin part dels grups de gestió de l’entitat o de tasca directa.

Com totes les persones que desenvolupen tasques de gestió, els i les responsables de la formació en una entitat hauran de tenir la capacitat d’organitzar-se i d’organitzar als equips docents i a l’alumnat. Tenint al cap les necessitats detectades, tant aquelles més formals (els dies i horaris de la formació) com les que tenen a veure amb qüestions com el contingut, haurà de poder elaborar un Pla de Formació hi respongui adequadament.

Això significa plantejar els mecanismes d’avaluació prèviament, situant-los abans, durant i després de la formació, per tal d’anar adequant-los si és necessari. Això vol dir que caldrà organitzar reunions de seguiment, per recollir tot el que va sorgint, especialment al final de cada activitat formativa establerta en el Pla.

De manera semblant, caldrà preveure també l’establiment d’un canal de comunicació i difusió de la informació per a totes les persones implicades, de manera que ningú estigui desinformat quan assisteixi a les reunions.

Una última capacitat que és primordial en la persona responsable de la formació és el lideratge, tant cap al possible equip que pugui tenir com de manera individual, perquè s’entén com la persona de referència en la docència a l’entitat.

Aquesta figura, però, no s’ha de veure en clau jeràrquica, com la persona que té més poder, sinó aquella que coneix d’una manera més àmplia i general la finalitat i el motiu del grup de formació i el paper de totes les persones integrants.

Caldrà doncs que sigui capaç de fomentar el treball en equip, amb els valors i les normes interns que juguen un paper principal. S’haurà de transmetre que les persones implicades en el disseny del Pla de Formació i formadores estan fent un projecte útil, adequat, amb una bona dinàmica de treball.

També és possible que aquestes persones provinguin de sectors diferents, i la o el responsable haurà de poder treure profit dels diferents bagatges i conjugar totes les habilitats. La tasca de la persona responsable és de relació, i ha de conèixer la realitat de la seva entitat i del voluntariat i posar-la en comú amb la de les persones formadores.

Ha de tenir l’actitud de cercar solucions amb proactivitat, demostrant la seva bona predisposició, flexibilitat i adaptació davant els problemes que puguin sorgir, i propiciant l’avenç de tot l’equip.

field_vote: 

Com aplicar el joc competitiu a l’educació en el lleure

Imatge principal a portada: 
Es tracta d’aprofitar-lo, entre altres coses, per treballar tensions. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Són activitats que sovint fan sorgir sentiments negatius, però precisament per això són molt valuoses per a treballar certes actituds i emocions.

A la societat actual, la competitivitat té un paper primordial, sovint tòxic però obligat. És a la vegada una actitud que es troba també als espais de joc, i a l’àmbit de la infància en general. Des de l’educació se solen rebutjar les pràctiques d’aquesta mena perquè poden perpetuar actituds insanes, però moltes vegades aquesta qüestió no permet veure les oportunitats educatives del joc competitiu.

Imatges secundàries: 
Es tracta d’aprofitar-lo, entre altres coses, per treballar tensions. Font: Pixabay
Subtitols: 
El joc
El joc competitiu
Els valors de la competitivitat
Alguns consells
De cooperació-oposició
Individuals sense eliminació
Individuals amb eliminació
Continguts: 

El joc ofereix un espai segur on experimentar de forma artificial la presa de decisions i la igualtat que suposa que tothom segueixi les mateixes regles, on practicar la comunicació i la sociabilitat, on conèixer a les altres persones i a una mateixa, on entrenar la comprensió...

És, per tot això, una font de reflexió per a preguntar-se i fomentar la gestió de les emocions. I, de totes les menes, els jocs competitius són els que fan aflorar unes emociones més intenses, d’aquí, precisament, el seu interès.

Són tots aquelles en què les persones que hi juguen competeixen per a una finalitat. Es tracta d’activitats on les derrotes i les victòries es viuen intensament, i hi ha algunes amenaces derivades de la pressió per guanyar, el que pot desembocar en una disminució del gaudi.

És per això que un joc competitiu mal dirigit pot resultar en valors negatius com la rivalitat tòxica i inclús fomentar les trampes. És important recordar, segons Pere Bolet, que “un cop acabat el joc, el rei i el peó tornen a la mateixa caixa”.

Però no es pot limitar el joc a la seva natura artificial. Precisament perquè genera emocions fortes i que no solen aparèixer en el dia a dia de la infància, el joc competitiu pot ser una eina per a transmetre i treballar valors com l’acceptació de la derrota, la victòria sana, el treball de l’estratègia, les relacions de cooperació...

Gemma Garcia comenta com, tenint en compte que els valors són eines per a interpretar el món, i que a occident es premien actituds com la competitivitat i l’individualisme, és interessant aprofitar el joc competitiu, que fomenta aquestes actituds, per a fomentar-ne una aproximació crítica.

A més, el joc competitiu fa aflorar reaccions que d’altra forma no sortirien. Per exemple, la ràbia després d’haver perdut. Pere Bolet recomana no abusar de la frase “l’important és participar", perquè és una pedagogia sense finalitat. Proposa, en canvi, preguntar per l’enfadament, ajudar a gestionar-la i compartir-la amb el grup. En resum, aprofitar l’oportunitat educativa que presenta.

Transmetre valors amb el joc competitiu no és fàcil. És per això que sempre és necessari que el monitor o monitora, o la persona encarregada que sigui, dirigeixi l’espai lúdic. Com millor sigui la intervenció, més valors i més positius es podran treballar. Es tracta d’encaminar l’activitat de manera que tothom respecti les normes, socialitzi de manera sana i es responsabilitzi, perquè jugar, al cap i a la fi, és un compromís, un pacte.

En aquest sentit, també és rellevant que els i les educadores participin en el joc i ofereixin referents positius, donant exemples de competitivitat sana i dels valors que es volen posar en pràctica. És per això que es recomana que hi hagi dues educadores o educadors: una participant de l’activitat i una altra fora, per fer d’observadora.

També caldrà fer un treball d’adaptació del joc a l’etapa educativa, evolutiva i a les habilitats psicosocials del grup i de les persones que el conformen. Els jocs seran més complexos com més elevades siguin l’edat i les habilitats, així com les reflexions que se’n podran extreure.

De la mateixa manera, serà interessant preparar jocs segons les necessitats del grup, ja que es podran treballar qüestions més personalitzades. I aquí és primordial escollir el tipus d’activitat adequada.

Una de les tipologies de joc competitiu que detalla l’equip de Minyons és el de cooperació-oposició, és a dir, el joc per equips. D’aquesta característica es poden desprendre valors com la col·laboració, entenent-la com el treball conjunt per a millorar les possibilitats de guanyar entre totes les persones. Cal anar amb compte amb les relacions que s’estableixen, perquè pot ser que els perfils més competitius i forts eclipsin a la resta.

És una opció molt recomanable per a trencar el gel, però també per a gestionar emocions i conflictes latents. Els jocs d’equip generen emocions molt intenses, per la qual cosa és senzill que explotin disputes, noves o en curs. Ben dirigides, però, aquestes activitats creen espais on encarar les problemàtiques i a comunicar els sentiments.

En els jocs individuals juga tothom contra tothom, però com que no hi ha eliminació s’accepta millor la derrota. Cal vetllar per a evitar el joc brut i gestionar l’ego, i parar atenció a certes persones que poden sentir certa angoixa davant la resta de companys i companyes.

Són activitats que poden fomentar valors com la superació, l’esforç o el joc net, així com formes sanes d’individualisme, perquè el protagonisme és compartit per tots i totes les participants. Seran útils per a començar el dia o abans d’una activitat calmada.

L’última classe de jocs competitius que esmenta l’equip de formadors de Minyons són els individuals amb eliminació. Com a l’apartat anterior, també són activitats on tothom juga contra tothom, però aquesta vegada la derrota suposa l’eliminació, de manera que només acaba guanyant una persona.

Precisament per això, les sensacions de victòria o derrota, i la tensió i la frustració resultants, són encara més grans que en la resta de jocs competitius. Són activitats interessants per a grups que ja es coneixen bé, perquè permeten donar de si a les persones i portar els seus comportaments a l’extrem.

Seria ideal deixar aflorar aquestes sensacions per a, un cop acabat el joc, treballar-les i reflexionar-hi conjuntament.

field_vote: