5 eines per donar valor afegit a les presentacions

Imatge principal a portada: 
 Font: Alex Litvin
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

És habitual compartir reunions i formacions en què la participació i el missatge visual esdevenen clau per assolir un aprenentatge i una resposta adient per part del públic.

Cada cop és fa més palesa la necessitat de mostrar els continguts d’una forma original i dinàmica per tal de guanyar-se el públic a qui van dirigits i, alhora, incrementar-ne l’interès. Les entitats no són alienes a aquestes noves formes de presentació i comença a ser habitual compartir reunions, formacions i, fins i tot, juntes directives, en què la participació i el missatge visual esdevenen clau per assolir un aprenentatge i una resposta adient per part de les persones participants.

Imatges secundàries: 
 Font: Alex Litvin
 Font: Teemu Paananen
Subtitols: 
Kahoot
Mentimeter
Ahaslides
Genially
Wooclap
Continguts: 

Kahoot! és una plataforma gratuïta per crear jocs educatius, dissenyats per qualsevol entorn. S’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta tàctil, ordinador d’escriptori o portàtil. Només cal tenir un navegador web i no es fa necessari l’ús d’una aplicació. En finalitzar, cada alumne pot conèixer la seva puntuació, i hi apareix un rànquing. L’aplicació permet exportar els resultats a Excel o incloure’ls a Google Drive. Es pot fer servir per:

 • Avaluacions formatives.
 • Seguiments.
 • Processos d’aprenentatge social.

La principal característica de Mentimeter és que es tracta d’una aplicació web destinada a afavorir la interacció i la participació d’un públic. Permet llançar diferents formats, depenent de l’audiència a la qual es dirigeix. Les persones participants responen mitjançant els telèfons mòbils, tauletes o ordinadors d’escriptori i els resultats es poden anar visualitzant a la pantalla en temps real. Compta amb una versió gratuïta i una altra de pagament, però en el primer cas les preguntes de resposta múltiple són escasses i és millor fer ús del Kahoot!

Ahaslides és una eina que pot ser una alternativa real, efectiva i econòmica a la coneguda plataforma Mentimeter. Permet crear enquestes, núvols de paraules, preguntes obertes i també realitzar jocs de preguntes, de forma senzilla i en pocs passos. L’objectiu també és el d’incrementar la participació d’un públic, sigui una classe d’alumnes o bé una reunió de treball. Igual que Mentimeter, els resultats es mostren en temps real mitjançant gràfics animats.

Genially és una aplicació web més destinada a presentacions interactives que no pas a fer participar el públic assistent. Ofereix un assortiment de plantilles i recursos extens, fet que permet que la creació de continguts sigui molt senzilla. La manera de treballar és semblant a la de Power Point, tot i que la gran diferència és que les diapositives es poden mostrar amb múltiples formats de presentació. Compta amb una guia completa que afavoreix un ús pràctic i útil de l’eina.

Wooclap és una plataforma senzilla i ràpida d'utilitzar que serveix per interactuar en temps real amb l’audiència mentre es fa una presentació o conferència. Es tracta de mostrar preguntes que projecte una pantalla i les persones participants responen mitjançant els seus telèfons mòbils, tauletes o ordinadors. És semblant al Mentimeter però només compta amb versió gratuïta per a docents. Permet la integració de la presentació en Power Point i altres programes.

field_vote: 

6 guies per saber com tractar la salut mental

Imatge principal a portada: 
 Font: Priyanka
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Pretenen donar una visió global de les diverses situacions en què es pot trobar el col·lectiu que pateix aquesta malaltia.

És una evidència que la pandèmia de la Covid-19 ha afectat la salut de les persones, modificant els seus reptes, les dinàmiques familiars, els rols laborals i, en molts casos, també l’estabilitat econòmica. Ha esdevingut una crisi global sense precedents que ha exercit un impacte sobre la salut mental a través de múltiples mecanismes de forma simultània. Tots aquests canvis han pogut provocar ansietat, depressió i d’altres trastorns de salut mental.

Imatges secundàries: 
 Font: Priyanka
 Font: Sigmund
Subtitols: 
La xarxa de salut mental: orientacions i suport
Com parlar de salut mental
Guia per a Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental en primera persona
Guia de Drets en Salut Mental: no hi ha recuperació sense drets
Saldremos de esta: guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis
Tenim la salut en ment: #AssociativaMent!
Continguts: 

Salut Mental Catalunya amb la col·laboració de Probitas ha publicat aquest document que es descriu com una guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. Els continguts estan dissenyats per transmetre pautes d’orientació i cura, i mostren elements que són significatius a l’hora de donar sentit a la situació d’infants, adolescents i joves, així com alguns elements necessaris per poder traçar una relació amb ells i elles.

Creat per les entitats que forment part de Salut Mental Catalunya (SMC), aquest document vol esdevenir una guia d’ús per a totes les persones i entitats vinculades a l’àmbit de la salut mental. Pretén unificar l’estil del discurs i resta obert a què tothom que ho cregui oportú hi pugui fer aportacions, millores i actualitzacions. El llenguatge vehicular és el català i l’any 2020, la guia va ser revisada i validada per les entitats de SMC, per tal d’anar-la aplicant en les diverses comunicacions i donar-la a conèixer en els diversos contextos en què s’aplica.

Aquesta guia, elaborada per ActivaMent Catalunya Associació, està destinada a ser profitosa per a tots els col·lectius, des de persones usuàries de serveis de salut mental, a persones amb un diagnòstic psiquiàtric específic. S’exposen idees, recursos i recomanacions per constituir i moderar un Grup d’Ajuda Mútua, formar a persones moderadores, treure profit de l’experiència acumulada, fer un seguiment del funcionament dels grups, i créixer fins a desenvolupar un equip de persones moderadores.

La Federació Veus va publicar aquesta guia l’any 2017 amb l’objectiu de ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l'àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del territori, faciliti cures que promoguin l'exercici dels drets de les persones que pateixen aquesta malaltia. L’obra és fruit d’una investigació qualitativa amb 14 grups de discussió en els quals hi van participar persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals de la salut mental.

Aquesta guia conté un recull d'eines pràctiques que van més enllà del coneixement especialitzat. Té l’objectiu de servir en el desenvolupament d'estratègies col·lectives per fer front a la realitat del patiment psíquic. Aquestes pàgines busquen, des d’una perspectiva no individualista, aportar instruments que puguin servir en situacions complexes i, a vegades, devastadores.

Creada i editada per Fil a l’agulla i el Consell Nacional de la Joventut (CNJ), aquesta guia exposa exemples i exercicis, i proposa consells que permeten realitzar un treball de les emocions, mitjançant eines i actituds per expressar-les i treballar-les en col·lectiu; del conflicte, a través d’indicadors per detectar-lo, i eines i habilitats per donar-hi resposta; i del diàleg, amb instruments per potenciar-lo i facilitar un conflicte, si s’escau, dins l’entitat.

field_vote: 

8 guies per a una comunicació inclusiva

Imatge principal a portada: 
 Font: Tim Mossholder
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es presenten diversos documents per a l’ús d’un llenguatge inclusiu, no només en allò que fa referència al masculí i femení, sinó també a col·lectius diversos.

El llenguatge emprat al llarg de la història de la humanitat havia pretès, de d’un principi, tenir un estàndard neutre. No obstant això, la realitat és que l'ús del genèric del masculí per anomenar tot allò referent als dos gèneres ha acabat, d’alguna manera, invisibilitzant a les dones. L’objectiu més general de la comunicació inclusiva és donar rellevància a la presència dels dos sexes en els diferents missatges emesos i evitar també l'ús d’imatges que puguin afectar la dignitat de dones o homes o que transmetin estereotips sexistes.

Imatges secundàries: 
 Font: Tim Mossholder
 Font: Pierre Bamin
Subtitols: 
Guia de Comunicació Inclusiva. Grup Alba
Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat
10 punts per visibilitzar les dones en el llenguatge
Transgenere’m, promoció per la Igualtat de Gènere
Llenguatge inclusiu i no sexista
Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona
Guia de llenguatge inclusiu
Guia d’usos no sexistes de la llengua
Continguts: 

Aquesta guia, publicada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el març de 2021, està destinada a les administracions públiques, els mitjans de comunicació i tots els agents socials. L’objectiu és fer un tractament de la discapacitat amb un llenguatge adequat, lliure d’estereotips i que utilitzi la terminologia amb què les persones amb discapacitat se senten més identificades, per contribuir a donar-ne una imatge objectiva i a afavorir-ne la inclusió social.

Aquest document creat per l’Ajuntament de Barcelona, parteix de la importància de l’ús d’un llenguatge no sexista per ajudar a crear un món més just i igualitari. La guia compta amb una llarga llista d’exemples i propostes d’un llenguatge inclusiu i no sexista, i ho ofereix per mitjà d’un disseny molt visual que permet la captació ràpida dels conceptes. A banda de la llengua i les imatges, també exposa que qualsevol tipus de contingut ha de ser inclusius per fomentar la participació femenina i corregir la tendència a un enfocament androcèntric dels relats.

Elaborada per un grup d’alumnes de l’Institut Gaudí de Reus l’any 2017, aquesta guia proporciona eines a la comunitat educativa per ajudar en la millora de l’ús del llenguatge dins i fora de les aules. El document és fruit de l’observació del material que utilitza el centre educatiu i l’anàlisi d’enquestes contestades pel professorat i per l’alumnat, en què es van detectar diverses mancances a l’hora d’utilitzar un llenguatge inclusiu. Exposa la coeducació com un mètode educatiu que es fonamenta en el principi de la igualtat entre sexes i la no discriminació.

Publicada per l’ Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en el marc del seu Pla Integral 2018-2021, aquesta guia pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme. El document ho aborda des de dues principals vessants, la presa de consciència que la forma de comunicar-nos pot ser discriminatòria i excloent; i facilitant recursos que permetin assolir una comunicació inclusiva i no sexista, que doni visibilitat i reconegui per igual a dones i a homes, evitant ambigüitats.

Amb aquesta guia, publicada l’any 2011, es vol desemmascarar i aportar solucions a alguns usos androcèntrics del llenguatge, com aquells que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones. S’entén per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes. El document també descriu diverses estratègies lingüístiques que la llengua mateixa ens forneix per tenir alternatives a l’ús del masculí com a genèric.

Publicada per la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquesta publicació vol contribuir a integrar la diversitat de la societat catalana en l’ús d’un llenguatge inclusiu, que eviti els estereotips i no suposi cap barrera o menysteniment per a les persones o els col·lectius. Recull diverses propostes per evitar un llenguatge discriminador o que incorpori prejudicis, evitar les concepcions xenòfobes i paternalistes, i les atribucions tòpiques.

Es tracta d’una eina, publicada per la Generalitat de Catalunya el 2011, que vol facilitar la consulta i resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. El document insisteix a no abusar de determinats recursos, s’hi indiquen límits i es fan certes apreciacions per evitar que es facin servir solucions concretes d'una manera mecànica. Es normalitza l’ús del masculí com a categoria gramatical no marcada i, al mateix temps, es reivindica l’ús de formes dobles per precisar o emfasitzar la referència a homes i dones.

Emmarcada dins del Pla d’Igualtat del Grup Alba, aquesta guia de comunicació inclusiva publicada el 2021 compta amb recursos, estratègies i activitats que permeten reflexionar al voltant la llengua i la comunicació. S’hi troben alternatives a aquelles expressions o paraules que en el nostre context sociocultural actual es consideren discriminatòries. Parteix de la idea que en la comunicació també cal tenir en compte altres factors, com són el tractament de la imatge i l'accessibilitat de la comunicació.

field_vote: 

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Imatge principal a portada: 
Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es presenta una selecció d'estudis post universitaris que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2021/2022.

Imatges secundàries: 
 Font:
Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació UB Font: Fundació Solidaritat UB
Subtitols: 
Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària
Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Màster en Estudis Internacionals: Organitzacions i Cooperació Internacionals
Màster en Salut Internacional i Cooperació
Continguts: 

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: 20 d'octubre de 2021

Data fi docència: No s'especifica.

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Febrer de 2022

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural, econòmic i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema 'lifelong learning'.
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2021

Data fi docència: Juny 2022

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària.
 • ​Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • ​Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • ​Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Més informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Octubre de 2021

Data fi docència: Novembre de 2022

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 13 d'octubre de 2021

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 13 de setembre de 2021

Data fi docència: 15 de setembre de 2023

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació

field_vote: 

8 guies clau per treballar aprenentatge servei (APS) a les entitats

Imatge principal a portada: 
Mans. Font: tricotin_tricotan (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

Aquest recurs presenta un conjunt de documents que serveixen per treballar elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

L’APS és una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges i en la qual les persones participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L’APS és una iniciativa que necessitat disposar de les eines per incorporar-se a les intervencions.

Imatges secundàries: 
 Font:
La participació i col·laboració entre entitats és clau Font: Federació d'Ateneus de Catalunya
Subtitols: 
Aprenentatge Servei: Educar per a la ciutadania
Com fer APS en els centres educatius? Com fer APS en les entitats socials? I Aprenentatge servei i inclusió social
Com impulsar l'APS a l'àmbit local?
APS pau, drets humans i solidaritat: Noves propostes d’educació per a la Justícia Global
Aprenentatge Servei i gent gran
Com fer APS a través de les arts?
Experiències d'Aprenentatge Servei
Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'Aprenentatge Servei
Continguts: 

Aquesta guia és una introducció panoràmica a l'aprenentatge servei. Es presenten l'origen i els trets més característics, posteriorment s'exposen les teories que el fomenten, es revisa la metodologia d'aquests projectes, es presenta l'aplicació en els àmbits educatius formals i no formals i, finalment, es mostren les condicions per a la seva implantació territorial.

Aquestes tres guies expliquen com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar als centres escolars, a les entitats socials i al procés d’inclusió social. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia dóna 10 claus bàsiques per a implementar APS a les escoles.

La implicació de l'aprenentatge servei en un territori exigeix una explícita i continuada voluntat política, especialment de les persones representants, però també d'agents educatius locals. Aquesta guia explica com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar a l'àmbit local. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia proposa 10 passos bàsics per a implementar APS a l'àmbit local.

Aquesta guia compta amb la participació de LaFede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona.

L'aprenentatge i servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d'educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia es troben reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d'APS en aquest àmbit.

L'envelliment socialment actiu també significa la participació social després de la jubilació, de manera que la gent gran va ocupant un lloc clau en la societat. Dur una vida activa i d’aportació familiar, social i ciutadana no només és un guany per a aquestes persones, sinó que és una aportació valuosa per a tota la societat.

En aquesta guia es fa una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors/es de les accions d'infants i joves que s’apropen a aquest col·lectiu, i com a protagonistes des de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat.

En aquesta guia es pot veure una aproximació a la relació entre les propostes d’educació artística i l'aprenentatge i servei, observant punts i espais comuns.

La millor forma d'abordar l’educació artística és a partir de processos de creació-recerca, així el jovent pot viure l’experiència creativa en primera persona i finalitzant el procés amb un resultat concret fruit de les seves capacitats. Per tancar el cicle comunicatiu de la creació, cal que aquesta concreció trobi alguna manera de mostrar-se a l'entorn.

Aquesta publicació aplega una selecció de bones pràctiques amb la voluntat de donar a conèixer una proposta educativa que combina l'aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.

Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge i servei. És una guia amb un caràcter pràctic però no és un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d'avaluació innovadora que ofereix l'aprenentatge servei.

field_vote: 

7 eines per treballar la motivació de les persones voluntàries

Imatge principal a portada: 
Project Success. Font: ken fager (flickr) Font:
Autor/a: 
Marta Requeno i García
Resum: 

En aquest recurs es presenten diverses guies i materials que aborden la motivació de les persones voluntàries i que poden resultar útils per a les entitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Com fer accessible el teu pla de voluntariat
Bones pràctiques en la gestió del voluntariat
Claves para la gestión del voluntariado en entidades no lucratives
Motivación del voluntariado en 30 Claves
Motivaciones de la persona voluntaria: el compromiso inicial
Volunteer Now
Volunteer power
Continguts: 

Publicada per la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), juntament amb la col·laboració de diverses entitats socials, aquesta guia aprofundeix sobre les mesures que han de prendre les entitats perquè els seus plans de voluntariat siguin accessibles a tothom.

Dins d’aquest manual de l’Obra Social Fundació la Caixa es poden trobar algunes idees i bones pràctiques d’altres entitats sobre com gestionar el voluntariat, acció fortament vinculada amb la motivació.

En aquest manual sobre gestió de voluntariat, elaborat per la Fundació Luis Vives, es posa de relleu com la motivació i el compromís esdevenen la base per garantir la continuïtat d’aquestes persones en el si de l’entitat.

César García Rincón de Castro analitza en aquesta publicació el concepte “motivació social” i els diferents tipus. A més a més, presenta trenta punts clau per treballar amb les persones voluntàries.

Aquest material de Miguel Ángel Díaz Hernández pot ser útil per entendre millor allò que mou inicialment al voluntariat.

En aquesta web d’Irlanda del Nord podeu trobar un gran nombre de recursos, exercicis i activitats per millorar gestió de les voluntàries. Com a exemple, us podeu descarregar aquest dossier sobre motivació.

En aquesta web americana podeu consultar diferents materials sobre motivació elaborats per Tom McKee, un referent en la gestió del voluntariat en el món anglosaxó.

field_vote: 

7 errors que cal evitar quan s’organitza un webinar

Imatge principal a portada: 
 Font: Austin Distel
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Si es fa correctament, pot provocar interès entre el públic i és una eina eficaç de generació de contactes, foment del coneixement i transmissió d’experiències.

La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la moda dels webinars. Moltes organitzacions han vist en aquest format una bona manera d’oferir una trobada o xerrada, i així poder mantenir tant algunes activitats com la relació amb persones usuàries, voluntariat i equip tècnic. Fins ara, aquest era un format comunicatiu força usat en el món comercial i empresarial, però ho era menys en l’educatiu i del tercer sector.

Imatges secundàries: 
 Font: Austin Distel
 Font: Arthur Lambillotte
Subtitols: 
Poc valor afegit
Dirigir-se a un públic inadequat
Falta de contingut atractiu i interactiu
No limitar-ne l’abast
Desconeixença de les limitacions del format
No disposar de l'equip adequat
Manca de seguiment de les persones assistents
Continguts: 

Les persones assistents podran un mal disseny de coberta de les diapositives, la inadequada tria de la data o l’horari i, fins i tot, que a posteriori no s’enviï l’enllaç de la gravació. Però allò que no entendran és que el webinar no aporti valor afegit ni continguts que despertin el seu interès per seguir la conferència fins al final. En aquesta línia, la millor manera de determinar si els webinar són valuosos és mitjançant comentaris qualitatius i proves quantitatives.

Pel que fa a la quantitat, cal veure si el nombre de seminaris augmenta en el temps, això donarà una mostra de la motivació de l’entitat per organitzar-los, fruit d’una bona resposta per part del públic. L’ideal seria no només aconseguir nous i noves assistents nous, sinó també que repeteixin. Qualitativament, si no es rep cap missatge que agraeixi el contingut, és motiu de preocupació. Si no s’assoleix resposta, és hora de tornar a la casella d’inici i assegurar-se que realment es té alguna cosa que val la pena dir.

És important la forma de posar en marxa un webinar, però no ho és menys tenir clar a quin públic es dirigeix. No sempre ha de ser el mateix i, la seva segmentació dependrà dels objectius de l’organització i dels mateixos seminaris. Arribar al públic a qui realment pot interessar la conferència és clau per aconseguir una participació adient i amb aportacions rellevants. Per la seva banda, els públics que no estan interessats en el webinar poden resultar un perjudici a l’hora de fer difusió de l’esdeveniment.

Quan s’organitzen els primers webinars, és interessant fer ús de tots els canals per arribar al major nombre de persones possibles. Tanmateix, quan es converteixen en habituals, es tracta de generar confiança i repetir assistents amb el pas del temps. Una forma de saber si és el públic és adequat i s’està fidelitzant amb la iniciativa, és quantitativament. Si es tenen inscripcions però no assistents, hi ha alguna cosa que falla. De la mateixa manera, si s’obté assistència, però aquestes persones no repeteixen, potser cal canviar l’enfocament.

La majoria de webinars són unidireccionals. Gran part de les persones assistents s’inscriuen i, si es presenten al dia i hora indicats, escolten passivament la presentació o comproven els seus correus electrònics mentre fan algun desplaçament a qualsevol xarxa social. Si el webinar és capaç d’interrompre això amb l’interès que desperta en el seu públic, s’aconseguirà un major compromís, aprenentatge i retenció. Tot això ajuda a generar confiança envers l’entitat, que se sentirà en força per seguir insistint en aquests formats.

La manera més senzilla d’activar la participació és demanar a les persones que es presentin i expliquin alguna cosa de la seva vida, professional idealment, al principi del seminari web. També pot resultar interessant demanar deures abans del webinar i enviar un qüestionari de resum un cop acabat. D’aquesta manera, les persones assistents vindran preparades i conservaran el coneixement a posteriori. Algunes qüestions que es poden plantejar a l’inici són:

 • Què espereu d’aquesta sessió?
 • Per què hi participeu?
 • Teniu coneixements sobre el tema que s’hi tracta?

Un webinar no es pot organitzar pensant que donarà resposta a un nombre considerable d’objectius. S’ha d’entendre com una eina més en la cerca d’assolir els objectius generals de l’entitat. És evident que no poden sorgir com un bolet iniciatives d’aquest tipus, però tampoc es pot pretendre que la posada en marxa d’un cicle de webinars, per exemple, serveixi per erradicar totes les mancances comunicatives que hagi pogut experimentar l’entitat. L’important és triar un objectiu i crear el seminari amb aquest propòsit, limitant-ne l’abast.

Malgrat les millors intencions que es tinguin a l’hora de posar-lo en marxa, un webinar no és un taller en directe i les persones assistents estan disperses en l’espai, la qual cosa requereix la necessitat d’esprémer totes les opcions que ofereix el format en línia. No és una reunió presencial i tampoc un vídeo autònom. És probable que el públic tingui diverses pestanyes obertes en el mateix moment i només pot prestar atenció en els instants clau en què el contingut les atrau.

Com a bones idees per evitar aquesta situació, resulta interessant resumir la presentació abans de començar i després d’acabar amb els punts clau. També es pot interpel·lar periòdicament les persones participants amb preguntes atractives i moments interactius de taller. No es pot oblidar d’incloure fitxers multimèdia i comparticions de pantalla, per combinar amb les diapositives. Per acabar, és gairebé obligatori enviar un correu electrònic recopilant els punts principals i enllaçant a altres recursos.

La qualitat d’una presentació es manifesta, principalment, es presenta en tres formes:

 • Qualitat de la presentació. És la manera més fàcil de millora amb poca inversió addicional. Es pot treballar amb una persona experta en disseny o bé utilitzar una plataforma per crear-la
 • Qualitat del vídeo. És la més difícil de millorar. Per començar, cal assegurar-se que el programari del webinar sigui sòlid. A partir d’aquí, hi ha multitud d’opcions, tant de programari de pagament com lliure, per fer-ne ús.
 • Qualitat d’àudio. Per aquí vindran la majoria de queixes. Com a consell, qualsevol micròfon USB bo serà millor que l’opció predeterminada del portàtil.

Finalment, un error comú que es fa és a posar tot l’esforç del webinar en crear-lo, trobar persones per dur-lo a terme, adequar les inscripcions, triar la plataforma on es visualitzarà, difondre i promocionar-lo... Però després s’escatima en el seguiment. Cal tenir en compte que un percentatge significatiu de persones que s’inscriuen a un esdeveniment com aquest, no hi assistiran. Però fins i tot els que hi assisteixen, voldran tenir una gravació de la presentació. Això s’ha de tenir en compte i fer-lo arribar com més aviat millor a les persones interessades.

field_vote: 

5 publicacions per saber més sobre la comunitat gitana

Imatge principal a portada: 
 Font: Arnau Selga
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs es mostren algunes publicacions que fan referència a aquest col·lectiu, tant documents d’anàlisi, com estratègics i de gestió.

L’any 2016 es van complir 600 anys del primer document escrit que certificava l’arribada d’una família gitana a Perpinyà. La presència de la comunitat romaní que, precisament a la capital del Rosselló, ha destacat per ser una de les encarregades de mantenir viva la llengua catalana. Des de fa temps, l’Administració catalana ha posat en marxa moltes iniciatives per reconèixer no només la presència del poble gitano a Catalunya, sinó el seu llegat cultural.

Imatges secundàries: 
 Font: Arnau Selga
 Font: Brad Neathery
Subtitols: 
Informe Anual FSG 2020. Discriminación y Comunidad Gitana: la discriminación en el acceso al empleo
Pla integral del poble gitano: 2017-2020
Recomanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació
Guía de Estilo para periodistas: ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión?
Guía práctica para periodistas: igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana
Continguts: 

Elaborat per la Fundació Secretariado Gitano, l’informe de 2020 se centra en la discriminació en l’àmbit laboral. Encara que la publicació tracti en gran part dels casos atesos per l’entitat al llarg del 2019, fa una especial menció a les conseqüències generades per la pandèmia de la Covid-19 i l’impacte que està tenint, també, en la discriminació i l’antigitanisme. L’informe remarca la necessitat imperiosa que l’ordenament jurídic compti amb una llei integral d’igualtat de tracte i no discriminació que doni resposta a les vulneracions de drets per orígens ètnics.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica aquest Pla, una continuïtat del 2014-2016, amb l’objectiu, entre altres, de definir polítiques d'actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya. Parteix de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques. Així mateix, també promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana.

Publicat el 2018 pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquest document pretén ser una eina útil de formació i sensibilització adreçada al col·lectiu professional de la comunicació per fomentar un tractament just, digne, real, igualitari i intercultural de la comunitat gitana, tot tenint en compte la perspectiva de gènere. Desgrana els diversos aspectes segons els públics als quals es dirigeix, començant les recomanacions cap a les persones professionals de la comunicació, les empreses de comunicació i les autoritats.

Elaborada per l’Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (AGARESO) i publicada el 2011, aquesta guia pretén ser una eina útil i de fàcil maneig. Es tracta d’un document que vol servir d'ús diari per corregir defectes, aclarir dubtes i consolidar bones pràctiques a l'hora de fer comunicació sobre la migració, la discapacitat o la realitat gitana. Parteix de la base que les persones migrants, les persones amb discapacitat i la comunitat gitana són els col·lectius en risc d’exclusió sobre els quals es centra aquesta guia d'estil per a periodistes.

Aquesta guia, publicada per la Fundació Secretariado Gitano, profunditza en l'estudi del dret fonamental de la igualtat, el seu gaudi per part de la comunitat gitana i la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació en aquest context. Tot i sortir a la llum el 2010, els temes tractats són d’actualitat i algunes de les reflexions donen resposta a preguntes com:

 • És la comunitat gitana discriminada?
 • En quina mesura els mitjans de comunicació contribueixen al fet que la imatge de la comunitat gitana sigui estereotipada?
 • Com poden contribuir els mitjans de comunicació a millorar la imatge de la comunitat gitana?
 • Quines bones pràctiques coneixem en aquest àmbit?
 • Quina legislació protegeix el dret a la Igualtat?
field_vote: 

Criteris per garantir una comunicació amb imatges inclusiva

Imatge principal a portada: 
 Font: Patrick Hendry
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

És important que des del tercer sector es tingui en compte què hi surt i com apareix cada representació visual.

En una societat que ha de ser del tot inclusiva i no discriminatòria, i en què cada vegada resulta més importat el tema visual, cal cuidar que les imatges que es mostren comptin amb la màxima diversitat. És habitual que les entitats facin ús tant de suports gràfics com audiovisuals per fer visible la seva tasca, anunciar esdeveniments, denunciar situacions o conscienciar a la població sobre qualsevol temàtica.

Imatges secundàries: 
 Font: Patrick Hendry
 Font: Yomex Owo
Subtitols: 
Dimensió de gènere
Representació de cossos humans
Diversitat familiar
Pluralitat cultural
Naturalitat en la discapacitat
Equip inclusiu
Continguts: 

S’ha d’evitar relacionar les persones amb uns rols suposadament definits pel seu gènere. Quan es representa a dones és important no cosificar-les ni fer especial rellevància al sexe les per defecte. Si en intercanviar el sexe de la imatge passa a veure’s ridícula o incomprensible, en efecte, és sexista. Cal integrar la dimensió de gènere en tots els nivells – disseny, desenvolupament i avaluació– de la pàgina web, les xarxes socials, els cartells, etc.

Pregunta:

 • Es faria la mateixa representació amb un home?

Sovint, a l’hora d’escollir imatges en què apareixen persones, es tendeix a cercar homes i dones que segueixin uns estàndards normalitzats en el subconscient de la societat. Això succeeix especialment en bancs d’imatges, on la gran majoria de persones són, per exemple, joves i belles. Les entitats han de tenir en compte que és necessari fer ús d’imatges de cossos humans que representin el global de la ciutadania, no tothom és alt o esvelt o té els ulls blaus.

Preguntes:

 • Tots els cossos són normatius?
 • Hi apareix gent que no sigui prima o alta?

Comença a quedar llunyana la idea de quina és la família tradicional (heteroparental) i actualment en la gran majoria de contextos ja es parla de diversitat familiar, en què les famílies per elecció, o per transicions ecològiques, poden tenir estructures molt diverses. Aquesta singularitat s’ha de tenir en compte, com no pot ser d’una altra manera, a l’hora de triar les imatges o elaborar grafismes que vulguin transmetre informacions en aquest àmbit.

Preguntes:

 • Hi apareixen famílies de tot tipus?
 • S’hi veuen representades relacions afectives diverses?

Si es fa necessari representar un altre país o es parla d’algun territori allunyat, cal posar tots els esforços en evitar fer-ho a través d’estereotips, la transmissió de tòpics o la manifestació d’alguns prejudicis. Per dur-ho a terme de forma adequada, el primer pas és informar-se degudament de quina pot ser la imatge més representativa de la cultura d’aquella part del món i de les persones que s’hi senten identificades. Sovint, tot i no fer-ho amb cap mala intenció, es pot caure en errors de certa magnitud en alguns casos.

Preguntes:

 • Aquesta imatge reflecteix la cultura de tot un país?
 • Puc ferir sensibilitats ètniques amb aquesta fotografia?

En les imatges, igual que en la resta de mitjans i eines que s’utilitzen per a la comunicació, cal mostrar la discapacitat d’una manera oberta. Les representacions han de mostrar amb total naturalitat persones amb diversitat funcional o amb qualsevol altra discapacitat sense que ningú es pugui sorprendre. Com major sigui el nombre de persones d’aquest col·lectiu que es plasmi en un context normalitzat, millor serà per la societat. També és responsabilitat de les entitats tenir-ho en compte com a agent que promou la igualtat.

Preguntes:

 • Les persones amb discapacitat són tractades com qualsevol altra?
 • Es promou una visió caritativa o paternalista?

Per molt que es tinguin en compte tots els punts tractats amb anterioritat, si abans de començar un projecte no es compta amb un equip inclusiu en què se sentin identificats el major nombre de col·lectius, serà difícil que el resultat final sigui completament satisfactori. Per això, i en cas que la representativitat no pugui ser del tot àmplia, cal cercar recursos i persones expertes que donin un cop de mà a l’equip al moment de garantir aquesta comunicació amb imatges inclusiva.

Pel que fa als rols de gènere, és imprescindible que l’equip sigui el més paritari possible. És evident que alguns àmbits professionals estan més assignats a dones i altres més a homes, però comptar amb personal amb formació específica i representació d’ambdós sexes ajudarà a no perdre de vista la perspectiva de gènere, així com la diversitat d’opinions i percepcions subtils sobre els continguts.

field_vote: 

Eines per a una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis

Imatge principal a portada: 
 Font: Mika Baumeister
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

El recurs se centra en el llenguatge sobre col·lectius específics, com l’LGTBI, les persones amb discapacitat i aquelles que pateixen racisme o prejudicis ètnics i culturals.

‘Per construir un món més igualitari. Guia de Comunicació inclusiva’ és una publicació que l’ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania amb l’objectiu de caminar cap a una comunicació respectuosa, que inclogui i no exclogui, generi empatia i ajudi en la convivència.

Imatges secundàries: 
 Font: Mika Baumeister
 Font: Melany Rochester
Subtitols: 
La pluralitat de les persones
Racisme i prejudicis ètnics i culturals
Gènere i LGTBI
Persones amb discapacitat o diversitat funcional
Salut mental
Continguts: 

A l’hora de definir una persona, pot fer-se des de múltiples eixos, començant per l’edat i la identitat sexual, i acabant per les capacitats físiques i intel·lectuals. Entremig, es trobarien el color de pell, la classe social, la religió o l’origen, entre molts d’altres. Per tant, les persones no ens definim únicament per un d’aquests eixos (o riques o negres o homosexuals), sinó que som fruit d’una combinació específica i única en el món. Aquesta especificitat s’ha de tenir en compte a l’hora de comunicar, evitant jerarquitzar qualsevol dels eixos d’identitat uns per sobre dels altres.

La racialització és una construcció social en què les persones blanques se situen per sobre de tota la resta i això té conseqüències de tot tipus: administratives, socials, laborals, d’estàndards de bellesa, etc. Les races no existeixen, el racisme sí. En el nostre llenguatge tendim a fer ús de moltes expressions que són conseqüència directa de l’etnocentrisme i el racisme, que cal evitar. És imprescindibles utilitzar una comunicació en què tothom s’hi senti inclòs i hi tingui cabuda.

Hi ha expressions molt arrelades que reforcen la visió racista i colonial que tenim del món, en són exemple:

 • Treballar com un negre
 • Feina de ‘xinos’
 • Anar com un gitano
 • Sense moros a la costa

Segurament són frases usades sense mala intenció però, en la cerca d’un llenguatge igualitari, cal evitar. Igualment, s’ha d’anar amb compte amb les generalitzacions perquè, quan es produeixen, es parteix de molts prejudicis culturals i ètnics, especialment quan es fan servir macro etiquetes com àrab, de l’est, asiàtic, llatinoamericà, africà, etc... Cal tenir present que entre una persona etíop i una sud-africana hi ha més diferències que entre persones catalanes i alemanyes.

El món actual encara entén que una persona amb cos de mascle s’identificarà com a home i una persona amb cos de femella s’identificarà com a dona. A més, també considera que els homes i les dones són complementaris/àries i s’atrauen sexualment sense tenir en compte, moltes vegades, que això és molt més complex. Així mateix, la nostra societat patriarcal té una visió del món i de la cultura que considera tot allò masculí com universal i per sobre de la resta de gèneres, fet que fomenta la desigualtat.

Pel que fa al col·lectiu LGTBI, cal tenir present que engloba més persones que no només als gais, ja que en aquest cas es faria referència només als homes homosexuals. És necessari, al parlar d’aquest col·lectiu, utilitzar un llenguatge que inclogui a lesbianes, transsexuals i transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals,... El terme LGTBI i les seves variants (LGTBQ i LGBTI+) sí que aglutinen a totes les persones.

És habitual desdoblar, és a dir, especificar homes i dones, per intentar ser igualitari. Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta pràctica també és excloent, ja que se senten fora les persones que no s’identifiquen ni com a home ni com a dona. A Suècia, la solució que han trobat és fer ús del pronom neutre. De fet, fa poc temps l’acadèmia de la llengua sueca va acceptar com a vàlid el pronom neutre que reclamava una part de la població i ara s’utilitza de manera habitual.

És imprescindible que cada vegada fem ús d’una comunicació més respectuosa per incloure i donar visibilitat a les persones amb discapacitat. La discapacitat física, auditiva, visual, intel·lectual i per trastorn mental és part de la diversitat humana, una condició determinada per factors personals i de context. El llenguatge ha de permetre eliminar els obstacles de l’entorn i garantir els drets de totes les persones amb discapacitat.

La Convenció de Nacions Unides, quan parla sobre els drets de les persones amb discapacitat, fa servir el terme persona amb discapacitat. Tanmateix, hi ha associacions, entitats i persones que prefereixen l’ús del terme persona amb diversitat funcional. Sigui quina sigui la tria, s’han d’evitar:

 • Descripcions negatives o sensacionalistes (víctima de, pateix de, relegat a una cadira de rodes)
 • Infantilització permanent (‘sordet’, ‘ceguet’, ‘malaltó’...)
 • Excessiva proesa (campió/ona, herois/ïna…).

En aquest àmbit, és primordial evitar expressions i metàfores que estigmatitzin la salut mental o la frivolitzin. Per tant, un ús no inclusiu de la comunicació dificulta la convivència i alimenta un estigma que parteix del desconeixement i dels prejudicis. Cal tenir en compte que una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. El trastorn mental no necessàriament disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que més aviat les altera de forma esporàdica.

Des de Xarxanet vam publicar a mitjans de 2020, un recurs en què s’exposen diverses guies per tractar els problemes de salut mental.

field_vote: