Aprovat el model de declaració de la Renda 2010

Autor/a: 
Suport Associatiu

Aprovat el model de declaració de la Renda 2010

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El passat 8 de març el Ministeri d’Economia i Hisenda va aprovar el model de declaració de la Renda de l’exercici 2010, a més de determinar el lloc, forma i termini de presentació.

Com cada any quan arriben aquestes dates, els contribuents que vulguin, podran sol•licitar entre els dies 4 d’abril i 27 de juny de 2011, l’esborrany de la declaració de la Renda de 2010. L’esborrany es pot demanar a qualsevol delegació de l’Agència Tributària, per mitjans telemàtics o telefònics.

Els contribuents no estaran obligats a declarar quan les seves rendes durant el 2010 procedeixin exclusivament de les següents fonts:


• Rendiments íntegres del treball amb el límit general de 22.000 euros anuals quan procedeixin d'un sol pagador. Aquest límit també s'aplicarà quan es tracti de contribuents que percebin rendiments procedents de més d'un pagador i quan la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

• Rendiments íntegres del treball, amb el límit de 11.200 euros anuals quan:

a) Procedeixin de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

b) Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les percebudes dels pares, en virtut de decisió judicial que preveu l'article 7, paràgraf k), de la Llei de l'impost.

c) El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament de l’I.R.P.F.

d) Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

• Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

Rendes immobiliàries imputades en virtut de l'article 85 de la Llei de l'impost, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

• Tampoc han de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

• A efectes de la determinació de l'obligació de declarar en els terminis abans esmentats, no es tindran en compte les rendes exemptes.

Afegeix un comentari nou