Com afecten les modificacions del càlcul de les sancions tributàries a les entitats?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El Tribunal Suprem ha emès modificacions en la manera de calcular les sancions tributàries. Font: Canva.
La nova modificació afecta negativament la recaptació de l’Agència Tributària. Font: Canva.
La nova modificació afecta negativament a la recaptació de l’Agència Tributària. Font: Canva.
El Tribunal Suprem ha emès modificacions en la manera de calcular les sancions tributàries. Font: Canva.

Com afecten les modificacions del càlcul de les sancions tributàries a les entitats?

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

El Tribunal Suprem modifica la manera de calcular les sancions tributàries.

El Tribunal Suprem ha modificat la manera de calcular el percentatge de perjudici econòmic que causen les possibles incorreccions en la liquidació dels impostos que poden fer les entitats. La valoració del perjudici econòmic és important pel que fa a determinar el grau de gravetat que se li dona a l’errada comesa, que va vinculada directament al percentatge de sanció que se li aplicarà finalment a l’entitat si es confirma la incorrecció.

Fins a l’arribada d’aquesta sentència, el perjudici econòmic es calculava respecte de la quota diferencial, és a dir, la diferència entre el que havia declarat l’entitat com a resultat final de l’impost i el càlcul del resultat que s’havia fet a l’Agència Tributària en la declaració paral·lela.

Amb el criteri establert pel Tribunal Suprem, a partir d’ara, se li hauran de sumar a la quota diferencial tots els pagaments que l’entitat hagi fet a compte de l’impost en qüestió. Per exemple, en cas que es tracti d’una liquidació de l’Impost de Societats (IS), tots els pagaments realitzats amb el model 202 del període o les retencions que li hagi fet algun tercer, com seria el cas dels ingressos procedents d’arrendaments. Per tant, la base a l’hora de calcular el perjudici serà la quota líquida de l’impost i no la quota diferencial.

Per entendre de quina manera això beneficia a les entitats, cal recordar com es calcula el perjudici econòmic. Per fer-ho, s’agafa la base de la sanció (la diferència entre el que s’hauria d’haver ingressat i el que es va ingressar realment) i es divideix entre la quantitat total que s’hauria d’haver ingressat. Amb el criteri anterior (quota diferencial), ja que no es tenia en compte els acomptes, la quantitat era menor que la de la quota líquida, i això feia que sortís un percentatge molt més alt de perjudici.

Dins de la quantificació de les sancions que s’estableix a l’article 187.1.b. de la Llei 58/2003, General Tributària, el percentatge mínim de sanció per una infracció tributària s’ha d’incrementar percentualment d'acord amb el perjudici econòmic causat a la Hisenda pública, en els termes següents:

  • >10% i =<25%, 10 punts percentuals.
  • >25% i =<50%, 15 punts percentuals.
  • >50% i =<75%, 20 punts percentuals.
  • >75%, 25 punts percentuals.

Per tant, com més petita sigui la valoració del perjudici, menor serà la sanció.

Aquesta sentència s'aplicaria a qualsevol procediment sancionador on s'utilitzi el criteri de graduació establert en el precepte i on, d'acord amb la normativa tributària vigent, les quotes líquides i diferencials puguin sortir sumes diferents.

Aquesta situació es pot presentar no sols en l'Impost de Societats (IS) que és el tema del litigi en qüestió, sinó també en altres impostos, com l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Afegeix un comentari nou