Aprovat el Projecte de Llei de Pressupostos de 2011

 Font:
Font:

Aprovat el Projecte de Llei de Pressupostos de 2011

Resum: 

El Govern espanyol va aprovar el passat 24 de setembre el Projecte de Llei de Pressupostos per al 2011. Segons la vicepresidenta segona del Govern, Elena Salgado, assegura que els pressupostos generals per al 2011 “seran austers, però també socials i afavoriran el creixement econòmic”.

El Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de L’Estat per a 2011, amb l’objectiu de consolidar l’esforç fiscal iniciat en els comptes públics de l’any 2010 i garantir el compliment d’estabilitat de l’Estat.

Algunes de les mesures fiscals incloses en el Projecte de Llei de Pressupostos són les següents:

  • Reducció de la despesa: els compromisos adquirits pel Govern en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement estableixen que el dèficit públic espanyol ha de reduir al 3% del PIB el 2013, per la qual cosa resulta indispensable rebaixar fins al 6% el desequilibri dels comptes públics a 2011.
  • Canvis en el marc fiscal:

-Les rendes superiors a 120.000 euros passaran de tributar al 22,5% en lloc del 21,5 actual i les que superin 175.000 euros ho faran al 23,5%

-Els contribuents amb bases imposables iguals o superiors a 24.170,20 euros no es podran deduir per l’adquisició d’un habitatge, així com l’equiparació del tractament d’aquest benefici fiscal amb la deducció per lloguer d’habitatge.

-Increment del 50% al 60% de la reducció del rendiment net per arrendament d’habitatge i es redueix de 35 a 30 anys l’edat de l’arrendatari a efectes d’aplicar la reducció del 100%.

-L'Impost de Societats es reforma per permetre que les entitats de reduïda dimensió que perdin aquesta condició puguin seguir aplicant el règim especial per a aquest tipus d'empreses durant els tres exercicis següents. I per a aquestes entitats, les operacions societàries i les ampliacions de capital que es realitzin en 2011 i 2012 quedaran exemptes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Afegeix un comentari nou