Les entitats no lucratives i les obligacions fiscals

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Les entitats no lucratives i les obligacions fiscals

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Les entitats no lucratives poden tenir determinades obligacions fiscals, segons l’activitat i el volum dels seus ingressos. Les més habituals i significatives són les relatives al Número d'Identificació Fiscal (NIF), a l'Impost sobre Activitats (IAE) i a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Algunes de les obligacions fiscals per a les entitats no lucratives són el Número d’Identificació Fiscal (NIF), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El NIF és el número que identifica les persones davant de l'Agència Tributària en totes les seves relacions amb naturalesa o transcendència tributària. Les persones jurídiques, com ara les associacions i les fundacions, han de sol·licitar que se'ls assigni un número en el moment de la seva constitució.

Per demanar un NIF, l'entitat haurà de presentar una declaració censal, model 036, acompanyada d'original i fotocòpia dels documents de constitució: estatuts i inscripció en el Registre al qual correspongui l'entitat en funció de la seva naturalesa.

L'impost d'activitats econòmiques (IAE) no acostuma a representar per ell mateix cap despesa per a l'entitat, ja que la majoria de les entitats poden aplicar alguna de les exempcions previstes:

  • Els dos primers anys d'activitat
  • Posteriorment, mentre no s'arribi a facturar més d'un milió d'euros.
  • Les entitats que hagin optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002.

L'Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) és un import que grava el consum. Quan una entitat ofereix un servei a canvi d'una contraprestació, l'entitat serà considerada empresària a efectes d'IVA, però les entitats tenen la possibilitat d'aplicar determinades exempcions. Les dues principals exempcions que cal demanar expressament són:

  • L’exempció que s'aplica a les quotes dels socis (Article 20.1.12é de la Llei de l'IVA).
  • L’exempció que implica el reconeixement del caràcter social de l'entitat (Article 20.3 de la Llei de l’IVA).

Per a més informació consulteu aquí.

Afegeix un comentari nou