Novetats sobre el certificat digital

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Novetats sobre el certificat digital

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El 2 d’octubre va entrar en vigor una nova llei que obliga les entitats i fundacions a relacionar-se amb les administracions públiques mitjançant signatura electrònica.

La Llei 39/2015 obliga les entitats, persones jurídiques o sense personalitat jurídica a presentar els documents, sol·licituds a través del registre i notificacions mitjançant el certificat digital. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà una sanció monetària per part de les administracions públiques de 250 euros.

El valor legal de la signatura o certificat digital és equivalent al de la signatura manuscrita, ja que garanteix que cap tercera persona intercepti o alteri les dades comunicades. El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, anomenada entitat certificadora.

Amb el certificat digital es podran realitzar qualsevol tipus de tràmits per internet, especialment els relacionats amb les administracions públiques.

Algunes de les gestions que es poden fer són:

  • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l'Agència Tributària, i consulta posterior del seu estat de tramitació.
  • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social.
  • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.
  • Tràmits al Registre d'Associacions o al Protectorat de Fundacions.
  • Signatura i tramesa de factures electròniques.
  • Quan la convocatòria ho permeti, gestió de sol·licituds de subvencions.
  • Gestió i liquidació dels tributs locals.

Des de l’1 de juliol només és possible obtenir un certificat de representant, ja que segons el Reglament (UE) 910/2014, no es contempla l'emissió de signatures digitals a persones jurídiques o sense personalitat jurídica.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou