Aprovat el model 200 per a la declaració de l‘Impost de Societats, per a l’any 2022

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez i Eugenia Ifer
Amb el model 200 es fa la declaració o liquidació de l’impost de Societats (IS). Font: Canva.
Amb el model 200 es fa la declaració o liquidació de l’impost de Societats (IS). Font: Canva.
L’Impost de Societats (IS) és el tribut amb el qual es graven els beneficis de les organitzacions. Font: Canva.
L’Impost de Societats (IS) és el tribut amb el qual es graven els beneficis de les organitzacions. Font: Canva.

Aprovat el model 200 per a la declaració de l‘Impost de Societats, per a l’any 2022

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

S’han publicat novetats del model 200 que moltes entitats sense ànim de lucre han de tenir presents, ja que han de presentar l’Impost de Societats (IS).

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el model 200 per a la declaració de l’Impost de Societats (IS) per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2022. A continuació, s’expliquen les principals consideracions que cal tenir presents. En cas de dubte, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Quines novetats hi ha?

El nou model publicat no presenta canvis significatius per a les entitats no lucratives respecte a les declaracions de l'exercici 2021. Així doncs, s'han de proporcionar les mateixes informacions que en la declaració anterior:

  • Informació bàsica: s'ha de proporcionar el NIF i el nom de l'entitat, indicar el règim fiscal (entitat en el Règim de la Llei 49/2002 o en règim de parcialment exempta), el codi CNAE i identificar la persona que actua com a secretari/a de l'entitat i que té la representació legal (normalment, la persona que ocupa la presidència). En aquesta mateixa pàgina inicial, es pot marcar la casella de la X solidària per destinar el 0,7% de la quota íntegra a fins socials.
  • Selecció del tipus de balanç: s'ha de triar entre PIME, abreujat o normal. En cas de les entitats sense ànim de lucre, el més comú és utilitzar el balanç de PIME, el qual permet no informar sobre els canvis en el patrimoni net, ja que és opcional en aquesta modalitat. A continuació, s'han d'indicar les dates d'inici i final de l'exercici, així com el nombre mitjà de personal fix i temporal contractat per l'entitat durant aquest període.
  • Informació sobre les administradores de l'entitat: s'ha de proporcionar el nom i el NIF de les persones amb poders d'administració de l'entitat, generalment, els membres dels òrgans de govern i de direcció o gerència, si n'hi ha.
  • Trasllat de la informació comptable: s'ha de transmetre la informació del balanç de situació i del compte de resultats generats a partir de la comptabilitat tancada de l'organització. Cal destacar que el càlcul del resultat fiscal i de la quota a tributar per aquest import s'ha de realitzar prèviament i, si és necessari, enregistrar el resultat de la comptabilitat abans de tancar-la.

Altres detalls importants a incloure en el model són els ajustaments al resultat comptable per obtenir el resultat fiscal (quota de l'Impost de Societats, sancions, donatius amb dret de deducció efectuats, etc.), les quotes a compensar generades en l'exercici actual o en anteriors, deduccions aplicades o pendents, bonificacions aplicables i retencions realitzades per tercers a l'entitat. També s'ha de proporcionar informació sobre despeses financeres, si n'hi ha, i sobre l'aplicació del resultat positiu de l'exercici.

Finalment, cal indicar un compte bancari per a la domiciliació.

Qui l’ha de presentar?

En cas de les entitats acollides al Règim fiscal de la llei 49/2002, com les fundacions i les associacions Declarades d'Utilitat Pública (DUP), sempre és obligatori presentar la declaració, ja que és un requisit per poder gaudir dels beneficis fiscals d'aquest règim.

Pel que fa a les altres organitzacions, que es troben en el règim d'entitats parcialment exemptes, han de presentar la declaració si superen els 75.000 € d'ingressos globals anuals o si han realitzat alguna activitat econòmica, com la venda de béns i/o serveis. L'excepció són les entitats que només han obtingut ingressos a través de quotes d'afiliació dels seus membres, subvencions i donacions, i que no superen aquest volum d'ingressos esmentat.

Quan s’ha de presentar la declaració?

El termini de la presentació del model varia segons la data de finalització de l'exercici econòmic de l'entitat, establerta en els seus estatuts. Aquest termini és de 25 dies immediatament posteriors als sis mesos de la finalització de l'exercici.

Pel que fa a les entitats amb exercici que finalitza el 31 de desembre, el període de presentació és de l'1 al 25 de juliol. Si la declaració implica un pagament i es desitja fer per domiciliació bancària, el termini s'estén fins al 20 de juliol.

Com s’ha de presentar?

A partir de l’1 de juliol, el formulari web que genera el model estarà disponible a la pàgina de l'Agència Tributària. Uns dies abans, també es podrà accedir a certes dades fiscals de l'entitat que ja estan en possessió de l'Agència Tributària, les quals provenen de diverses fonts. En cas que aquestes dades no coincideixin amb les declarades en el model, es podria rebre un requeriment per aclarir les discrepàncies d'informació. És molt recomanable descarregar i revisar aquestes dades abans de realitzar la declaració.

Per dur a terme aquestes tasques, així com per confeccionar i presentar la declaració, serà necessari que l'entitat disposi d'un certificat digital.