Tot el que cal saber sobre el Balanç Social i el seu contingut

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Maribel Poyo
 Font: Morguefile
Totes les entitats es creen amb una missió i finalitat i s'ha de fer una anàlisi de la finalitat de les actuacions. Font. Unsplash.
 Font: Font: Unsplash.
Les entitats que tenen personal contractat i/o voluntariat han d'explicar les accions d'igualtat i qualitat laboral que duen a terme. Font: Unsplash.

Tot el que cal saber sobre el Balanç Social i el seu contingut

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El Balanç Social ha d'avaluar de manera objectiva i periòdica diferents àmbits de les entitats com la democràcia, la igualtat, la qualitat laboral, el compromís social i el compromís ambiental.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i de bon govern, que han de fer públic les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública que n'estiguin obligades.

La seva finalitat és exposar les activitats dutes a terme i la seva repercussió social per justificar l'adequat compliment de les funcions de l'entitat i de difondre'n l'activitat.

No hi ha unes pautes marcades per la seva elaboració, però hi ha uns mínins d'informació que sí que s'haurien de tenir en compte i que es divideixen en quatre àmbits temàtics: missió de l'entitat, persones, bon govern i medi ambient.

Missió de l'entitat

Totes les entitats es creen amb una missió i finalitat i s'ha de fer una anàlisi de la finalitat de les actuacions de l'entitat i de les activitats i projectes que es realitzen amb l'objectiu que arribi a les persones beneficiàries.

Aquests, es divideixen en cinc punts:

 1. Missió de l'entitat: per donar a conèixer el fi que persegueix d'acord amb el que s'estableix als seus estatuts així com l'àmbit geogràfic on actua.
 2. Activitats i projectes: per explicar quines són les línies d'actuació principals i les activitats desenvolupades.
 3. Perfil de les persones usuàries i beneficiàries.
 4. En cas d'activitat econòmica, quins productes es venen i quins serveis es presten i el perfil dels clients i persones consumidores.
 5. Col·laboració amb altres organitzacions.

Persones

Les entitats que tenen personal contractat i/o voluntariat han d'explicar les accions d'igualtat i qualitat laboral que duen a terme.

S'ha de incloure informació respecte:

 1. El nombre d'homes i de dones que formen part de l'equip directiu i la seva composició segons sexe en percentatge.
 2. Si se disposa de pla d'igualtat i les accions desenvolupades en aquest pla.
 3. Les mesures de conciliació de la vida laboral i privada.
 4. Ràtio salari més alt/salari més baix.
 5. Pla de formació i accions formatives.
 6. Mesures per a la prevenció de riscos laborals.
 7. Canals de comunicació interna.

Bon Govern

Les entitats s’han de regir pel principi de bon govern.

S’han d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis, el funcionament, els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar, amb l’objectiu que aquestes funcionin amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i així garantir una correcta rendició de comptes.

Al balanç social, cal indicar els enllaços a documents i publicacions que hagi realitzat a través dels quals l'entitat ha publicat tota la informació relativa a transparència a què estigui obligada per la normativa vigent en funció de la seva mida.

També s'inclourà informació respecte a la composició dels seus òrgans de govern i estructura així com la informació econòmica i financera indicant els principis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió.

Medi Ambient

Avui en dia, hi ha una preocupació dins la societat cada cop més gran respecte a temes de sostenibilitat i de protecció del medi ambient. Les empreses i organitzacions estan implementant sistemes de gestió ambiental per tal de reduir els impactes ambientals i augmentar l'eficiència per aconseguir millores tant econòmiques com ambientals i operatives.

En aquest sentit, al balanç social s'ha d'informar de la gestió dels impactes ambientals i mesures, iniciatives o accions aplicades per part de l'entitat.