Com comptabilitzar factures d’anys anteriors

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
És molt important presentar les factures de períodes anteriors per evitar problemes legals per evasió d’impostos. Font: Canva.
 Font: Canva
Es podran comptabilitzar aquelles factures endarrerides que tinguin un temps màxim de quatre anys per poder aplicar la deducció de l'IVA que correspondria a la factura. Font: Canva

Com comptabilitzar factures d’anys anteriors

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

En cas de trobar factures d’anys anteriors és imprescindible realitzar els ajusts comptables corresponents.

Quan es du a terme l’exercici de tancament és freqüent trobar factures sense comptabilitzar, sigui per alguna despesa o una pèrdua que no es va contemplar al seu moment.

Registre comptable

Segons l’article 21a Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del Reial Decret 1515/2007, 16 de novembre, en cas que no s’hagi comptabilitzat una despesa a l’exercici corresponent es considera un error comptable. Per tant, per registrar una despesa o pèrdua d'un exercici anterior no es pot utilitzar el compte del grup 6 corresponent, sinó que s’haurà d’utilitzar el compte 113 de reserves voluntàries.

En el moment de presentar els comptes anuals de l’exercici en el qual es van esmenar els errors pertinents, s’haurà d’incorporar a la memòria la ressenya corresponent a l’apartat 2 amb relació a les bases de presentació dels comptes anuals. Igualment, atès el principi d’importància relativa, si es tracta d’un import petit es pot comptabilitzar la despesa com si fos de l’exercici actual.

Deduccions a l’Impost de Societats

L’article 11.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats explica que en cas que no es produeixi una tributació inferior a la corresponent, l’entitat es podrà deduir aquesta despesa en la liquidació de l'Impost de Societats de l'exercici actual. Així mateix, donat que la despesa està comptabilitzada en un compte de patrimoni net, s’haurà de realitzar el pertinent ajust extracomptable negatiu al resultat del compte de pèrdues i guanys en el model 200 de la declaració de l'Impost de Societats (casella 356 de la pàgina 12).

En cas que la despesa a l'exercici en què s'ha realitzat el registre comptable sigui una tributació inferior a la que hagués correspost, s’haurà de deduir-la presentant un escrit sol·licitant la rectificació de la declaració de l'exercici en què s’hauria d’haver inclòs. Així mateix, s’instarà a la devolució d'ingressos indeguts si fos el cas, sempre que no hagi prescrit el dret a la deducció.

Deduccions de l’IVA suportat

Pel que fa a les quotes de l’IVA suportat en exercicis anteriors, l’article 99.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit reflexa que es podrà incloure aquest IVA suportat com a deduïble en el model 303 del període en què es registri la factura, encara que no correspongui al de meritació de l'operació, sempre que no hagin passat més de quatre anys.

El model 303 és el formulari de la declaració trimestral de l'IVA amb el qual es realitzen els pagaments fraccionats de l'IVA que els autònoms i les entitats han de presentar a l’Agència Tributària.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.