Com es fa la liquidació de l'IVA

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Persona calculant Font: Pixabay
Persona fent càlculs
Model 303, Liquidació d'IVA Font: Agència Tributària
Model 303, Liquidació d'IVA Font: Agència Tributària

Com es fa la liquidació de l'IVA

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

L'IVA no afecta en termes de gestió a les entitats que facturen tots els seus serveis aplicant alguna de les exempcions previstes. Però si mai han de facturar fora d'aquestes, han de saber com liquidar-ho.

Les entitats com a empresaris

Qualsevol entitat que faci venda de béns o prestació de serveis és un subjecte passiu de l'IVA.

Aquest impost grava el consum, i qui ho paga és sempre la figura del consumidor final, és a dir, aquella persona, empresa o entitat que no emet factures amb IVA.

El seu fet imposable és la venda, ja sigui de béns o de serveis. En el moment en que una entitat ven, passa a ser automàticament empresària als efectes de l'IVA.

Això no vol dir, però, que hagi de carregar sempre aquest impost a les seves factures, ni que hagi de presentar declaracions. El que significa és que ha de revisar, per a cadascun dels diferents serveis i vendes de béns que faci, si pot aplicar alguna de les exempcions que preveu l'article 20 de la Llei 37/1992, de l'IVA, que és la que regula aquest impost.

En cas que hi hagi alguna venda que no es pugui incloure entre les operacions exemptes, l'entitat haurà de carregar l'IVA a la corresponent factura, i haurà de liquidar aquest impost a la Hisenda Pública.

Qui ha de fer el cálcul de com surt la liquidació de l'IVA?

L'IVA, com la majoria dels impostos vigents, es liquida en la modalitat d'autoliquidació.

Això vol dir que és l'entitat qui ha de calcular el deute que s'ha generat derivat de totes les operacions que hagi fet i que no estiguin exemptes d'IVA, i també qui ha de presentar el model de declaració que s'utilitza per a aquesta autoliquidació, el model 303.

El resultat del càlcul pot ser a favor de la Hisenda Pública, o pot ser a favor de l'entitat.

Quin efecte té aquest impost als números de l'entitat?

Quan l'entitat fa facturació no exempta de l'IVA, els seus números es veuen afectats en dos sentits.

  • Pel que fa a les vendes, s'ha de tenir clar que l'import total de la venda no és l'ingrés que tindrà l'entitat. A la comptabilitat, es computaran com a ingressos només la base de les vendes, ja que l'IVA que s'inclou a la factura és un import que es cobra per compte d'Hisenda, no seria un ingrés propi.

Per tant, quan s'acordi un preu de venda o es formalitzi un contracte de prestació de serveis, és convenient fer-ho pel preu base més l'IVA que s'hagi de carregar.

  • Pel que fa a les compres, en una entitat que no factura carregant IVA, com que resultará ser la consumidora final, hauria d'assumir l'IVA suportat a les seves compres com una despesa més. Per tant, hauria de comptabilitzar com a cost l'import total de la factura de compra (base més IVA).

En canvi, si l'entitat factura amb IVA, podrà recuperar total o parcialment aquest IVA suportat a les compres que faci. En aquest cas, el que hauria de comptabilitzar com a despesa seria únicament la base més aquell IVA suportat que, segons les regles de deducció establertes a la Llei de l'IVA, no pugui recuperar mitjançant l'autoliquidació.

L'entitat ha emés una factura amb IVA. Com es fa el càlcul de la liquidació?

La liquidació de l'IVA té dues parts ben diferenciades.

El total de l'IVA carregat durant tot el trimestre que es vol liquidar a les factures de vendes, anomenat IVA meritat o IVA repercutit és la primera xifra a tenir en compte. Aquest import serà el que, a priori, s'haurà d'ingressar a Hisenda.

Però abans de fer-ho s'ha de mirar si a les factures de les compres realitzades per l'entitat durant el mateix període trimestral hi ha cap IVA suportat (és a dir, el carregat pels seus proveïdors) que sigui deduïble. En general, per poder ser deduït l'IVA suportat ha de complir dos requisits:

  • El requisit de forma, ja que haurà d'estar documentat mitjançant una factura oficial que compleixi amb tot allò establert al Reglament a on es regulen les obligacions de facturació.
  • El requisit de fons, ja que les compres realitzades han d'estar relacionades amb la venda de béns o serveis facturada amb IVA, és a dir, han de correspondre a una despesa directa i necessària per a poder facturar posteriorment.

En funció´de com sigui la situació censal de l'entitat i de si, a més de la facturació subjecta a IVA, l'entitat ha fet també facturació exempta, caldrà aplicar a l'IVA suportat que compleixi amb aquests requisits la regla de la prorrata, que és la forma de calcular quin és l'import de l'IVA finalment deduïble.

Quan ja es tenen les dues xifres (IVA meritat i IVA suportat deduïble del trimestre), senzillament s'ha de calcular la diferència entre totes dues, per a obtenir l'import a liquidar. Si l'IVA meritat és més gran que l'IVA deduïble, la declaració sortirà a ingresar. En cas contrari, quedarà un import a favor de l'entitat que es deixarà a compensar per futures liquidacions o bé que, només a la darrera declaració de l'any, es podrà demanar la seva devolució.

Tràmits a fer amb hisenda respecte de l'IVA

Les entitats que fan tota la seva facturació aplicant alguna de les exempcions previstes, no presenten cap declaració en relació de l'IVA,

Però si han de facturar alguna venda que no pugui aplicar-ne cap d'elles, cal que facin una sèrie de tràmits per tal de no tenir cap problema amb Hisenda.

En primer lloc, han de gestionar l'alta censal com a obligats a declarar IVA. Es fa amb la presentació de un model de declaració censal 036, a on s'haura de donar d'alta, si no s'ha fet prèviament, l'activitat a la pàgina 4 i el règim d'IVA que sigui més adient a la pàgina 5. Normalment, serà el Règim General de l'IVA. En aquest moment serà a on s'informi també de la modalitat de prorrata que es vulgui aplicar, i altres dades que es demanen a la mateixa pàgina 5 del model de declaració censal.

A partir d'estar donada d'alta en IVA, l'entitat haurà de presentar trimestralment el model 303, a on declararà les autoliquidacions que hagi preparat per les operacions realitzades en el període.

Finalment, al mes de gener, haurà de presentar un resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l'any, el model 390. Per fer aquest model, l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents un programa d'ajuda que es pot descarregar des de la seva web.

Si l'entitat deixa de fer durant un període relativament llarg operacions de venda subjectes a IVA, pot gestionar la baixa en el cens d'obligats a liquidar aquest impost presentant un nou model 036.

A banda de les declaracions a presentar, l'entitat estarà obligada a portar tres llibres registre de les operacions:

  • Llibre registre de factures emeses.
  • Llibre registre de factures rebudes.
  • Llibre registre de factures de compres de béns d'inversió.

Finalment, l'entitat estarà obligada a emetre factures oficials per a cadascuna de les operacions de venda que faci, amb tota la informació que es requereix al Reglament de facturació esmentat en punts anteriors.