Com redactar la justificació d’un projecte

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Àfrica Miró
La justificació d’un projecte s’ha de començar a fer durant el desenvolupament del mateix. Font: Unsplash
La justificació d’un projecte s’ha de començar a fer durant el desenvolupament del mateix. Font: Unsplash.
És molt important tenir en compte les dates d’entrega i complir els terminis per accedir als ajuts. Font: Pexels
És molt important tenir en compte les dates d’entrega i complir els terminis per accedir als ajuts. Font: Pexels.

Com redactar la justificació d’un projecte

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La redacció d'aquest document pot servir per extreure diversos aprenentatges que ajudin l'entitat a millorar en el futur.

Sempre que finalitzem un projecte s’ha de redactar la seva justificació. Aquest document serveix tant per a la mateixa entitat com per a les persones finançadores, en cas que hi hagi, ja que permet saber que s’ha fet amb els diners, quines activitats s’han dut a terme, quines no, quin ha sigut l’impacte del projecte en la comunitat triada, etc.

És important tenir en compte que, al llarg del projecte, hi haurà imprevistos que faran que algunes accions previstes no es puguin dur a terme. Per això s’ha de realitzar el document amb la reformulació del projecte i del pressupost, en cas que hi afecti.

Consells per a una millor justificació

La justificació d’un projecte s’ha de començar a fer durant el desenvolupament del mateix projecte. Per poder bolcar tota la informació és molt recomanable la utilització de l’Excel, per això és important saber quina informació es vol recopilar i com fer-ho. Alguns dels resultats que es poden posar a l’Excel són:

 • Registrar quines incidències es produeixen.
 • Quin és el feedback de la comunitat a la qual es dirigeix.
 • Els recursos humans amb els quals es disposa (si són suficients o no).
 • Quin és el nivell de participació.
 • Veure si són suficients els recursos materials.
 • Comprovar si el temps és suficient.
 • Corroborar o no que les accions plantejades són les adients.
 • Quina ha estat la difusió del projecte.

Una manera efectiva de poder tenir fàcilment alguns punts d’aquesta informació és demanar a les persones participants que emplenin un qüestionari abans del desenvolupament del projecte i un altre un cop finalitzat.

El més important que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar l’Excel és que aquest ha de permetre, fent una ullada, tenir una visió completa del desenvolupament del projecte.

Justificació econòmica

En aquest punt, l’entitat justifica o bé la totalitat del projecte o bé la quantitat subvencionada mitjançant la presentació de factures. Aquí és important tenir en compte dues qüestions: en primer lloc, els terminis de les despeses que s’estipulen en les bases de la convocatòria, perquè en cas d’estar fora de termini, la factura no serà vàlida. I, en segon lloc, el marge de desviació que pot haver en cada partida.

A l’hora de demanar una factura, s’ha de fer constar la següent informació:

 • La persona emissora
 • La persona receptora
 • La data
 • El concepte
 • L’impost aplicat

Els formularis

Per a la redacció de la justificació, moltes de les institucions i entitats finançadores que estableixen les bases de la convocatòria sovint tenen un formulari de justificació de projectes.

Aquests formularis són una guia fàcil on només s’han d’anar emplenant les diferents dades que es demanen. Tot i així, en cas que es tingui algun dubte amb la justificació, es pot mirar si hi ha algun número de contacte.

Normalment, els formularis es guien pels següents punts:

 1. Nom de l’entitat
 2. Denominació del projecte
 3. Eixos d’actuació
 4. Descripció del programa
  1. Presentació del projecte
  2. Metodologia emprada
  3. Objectius del projecte
  4. Accions que s’han desenvolupat per arribar als objectius
  5. Quins indicadors s’han extret
  6. Conclusions

Altres qüestions a tenir en compte

Per tenir una bona justificació, és convenient fer una recapitulació. Aquest és un exercici intern de gran utilitat per a l’entitat a través del qual es poden extreure millores, modificacions a futur, canvis i aprenentatges.

Les preguntes clau per aquest apartat són: Hem assolit el projecte tal com s’esperava? I com es podria millorar? Sigui una bona conclusió o sigui desfavorable, s’ha de tenir present el que s’ha après i no ha de saber greu perquè sempre es pot millorar.

Per últim, és molt important tenir les dates d’entrega en compte i complir els terminis, perquè no entregar els informes a temps o en la forma en què es demanen pot comportar no accedir a nous ajuts en un futur.