Distingir els diferents tipus de domicili

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Distingir els diferents tipus de domicili

Resum: 

No sempre les entitats estan tota la seva vida a la mateixa seu. Tampoc sempre tenen una única seu, sinó que poden tenir delegacions o locals diversos a on desenvolupen les seves activitats. Aquesta diversitat genera dubtes a l'hora de comunicar les variacions a les administracions públiques.

Per aquest motiu, és necessari que l'entitat tingui clar les distincions entre domicili social, domicili a efectes de notificacions fiscals, i els locals afectes a les activitats.

El domicili social

El domicili social d'una entitat és aquell en el qual hi és a on radica la seva administració i direcció, i també el seu principal centre d'activitats. Figura en els estatuts de l'entitat, i és habitual que, a la seva constitució, en les associacions s'indiqui com a tal el propi domicili particular d'un dels socis fundadors.

Normalment coincideix amb el domicili fiscal, a no ser que en ell no es realitzi efectivament cap activitat social.

Quan es demani per primer cop el NIF de l'entitat a l'Agència Tributària, serà també el que figuri a la targeta identificativa que emet aquest organisme.

Per poder canviar-lo, ja sigui perquè l'entitat ha passat a disposar d'un local, o perquè disposant ja d'un, es trasllada a un altre, el primer que cal fer és modificar-ho als estatuts de l'entitat. Quan la modificació estigui inscrita al Registre a on figuri aquesta, caldrà comunicar-ho a l'Agència Tributària per tal d'obtenir una nova tarja de NIF amb les dades correctes.

La notificació a l'AEAT es farà mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, a on es marcarà la opció de "canvi de domicili social", a la casella 123, i s'omplirà l'apartat corresponent a la pàgina 2B.

Caldrà acompanyar aquesta declaració, que s'ha de presentar en un termini màxim d'un mes a partir de rebre la resolució de la inscripció registral de la modificació dels estatuts, de la documentació acreditativa d'aquesta inscripció en el registre (el més habitual, el Registre d'Associacions).

El domicili a efectes de notificacions

Si el canvi de domicili és provisional, o bé quan no és possible fer amb celeritat el tràmit de modificació d'estatuts necessari per canviar el domicili social, existeix la possibilitat de modificar el domicili a efectes de notificacions de l'Agència Tributària.

Aquesta modificació es fa també mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, marcant la casella 124, i omplint l'apartat corresponent a la pàgina 2B.

Per fer aquest tràmit no caldrà aportar cap tipus de documentació addicional.

Quan s'indica un domicili a efectes de notificacions diferent del domicili social o fiscal, totes les cartes procedents de l'administració tributària, arribaran a aquell domicili.

Locals afectes a les activitats

Els locals afectes a l'activitat són tots els que, sense ser el domicili social ni fiscal de l'entitat, s'utilitzen per dur a terme el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, si una entitat disposa de diversos locals a on fa de forma estable i continuada tallers, o bé té alguna botiga o magatzem, o bé té delegacions, tots aquests seran locals afectes a les activitats.

No figuren en estatuts, ni en el NIF de l'entitat, però és important comunicar la seva existència a l'Agència Tributària perquè en cas que l'entitat faci en ells alguna de les activitats que no estan exemptes de tributació en l'Impost de Societats, podrà deduir les despeses que li originin els locals esmentats.

La comunicació dels locals a l'Agència Tributària, que està directament relacionada amb les altes, baixes i modificacions de l'Impost sobre Activitats econòmiques (IAE), es fa mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, marcant la casella 127, pàgina 4 del model.