Què és el domicili social d’una entitat?

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza i María Eugenia Ifer
El domicili social és el lloc on es desenvolupa l’activitat de l’organització i ha d’estar als estatuts. Font: Canva.
El domicili social és el lloc on es desenvolupa l’activitat de l’organització i ha d’estar als estatuts. Font: Canva.
El domicili fiscal es refereix al lloc on es reben les notificacions d’Hisenda i la Seguretat Social. Normalment, coincideix amb el domicili social.  Font: Canva.
El domicili fiscal es refereix al lloc on es reben les notificacions d’Hisenda i la Seguretat Social. Normalment, coincideix amb el domicili social. Font: Canva.

Què és el domicili social d’una entitat?

Resum: 

Les entitats poden experimentar diferents situacions que han de comunicar a les administracions públiques.

Moltes organitzacions canvien de seu al llarg del temps o tenen més d’una on desenvolupen les seves activitats. Aquesta diversitat, en moltes ocasions, genera dubtes i s’ha d’entendre per poder comunicar correctament la situació a l’Administració pública corresponent.

El domicili social

El domicili social d'una entitat és on radica l’administració i direcció de l’organització i també el principal centre d'activitats. Ha de figurar en els estatuts de l'entitat. Així mateix, és habitual que s'indiqui el domicili particular d'una de les persones sòcies fundadores de l’organització. Normalment, coincideix amb el domicili fiscal, només en les situacions que no es realitzin activitats socials serà diferent.

Quan es demani per primer cop el NIF de l'entitat a l'Agència Tributària, serà el que figuri a la targeta identificativa que emet l’organisme. Per poder canviar-lo, ja sigui perquè l'organització ha passat a disposar d'un local, o perquè disposant ja d'un, es trasllada a un altre, el primer que cal fer és modificar-ho als estatuts de l'organització. Quan la modificació estigui inscrita al registre, caldrà comunicar-ho a l'Agència Tributària per tal d'obtenir una nova targeta de NIF amb les dades correctes.

La notificació a Hisenda es farà mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, on es marcarà l’opció de ‘canvi de domicili social’, a la casella 123, i s'omplirà l'apartat corresponent a la pàgina 2B. S'ha de presentar en un termini màxim d'un mes a partir de rebre la resolució de la inscripció registral de la modificació dels estatuts, de la documentació acreditativa d'aquesta inscripció en el registre. El més habitual, el Registre d'Associacions.

El domicili a efectes de notificacions

En cas que el canvi de domicili sigui provisional, o bé quan no és possible fer amb celeritat el tràmit de modificació d'estatuts necessari per canviar el domicili social, existeix la possibilitat de modificar el domicili a efectes de notificacions de l'Agència Tributària. La modificació s’ha de fer mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, marcant la casella 124 i omplint l'apartat corresponent a la pàgina 2B. Però per fer el tràmit no caldrà aportar cap mena de documentació addicional.

Quan s'indica un domicili a efectes de notificacions diferent del domicili social o fiscal, totes les cartes procedents de l'Administració tributària, arribaran a aquell domicili.

Locals afectes a les activitats

Els locals afectes a l'activitat són tots els que, sense ser el domicili social ni fiscal de l'entitat, s'utilitzen per dur a terme el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, si una organització disposa de diversos locals on fa de manera estable i continuada tallers o té alguna botiga, magatzem o delegacions tots aquests seran locals afectes a les activitats. No han de figurar en estatuts ni en el NIF de l'entitat, però és important comunicar-lo a l'Agència Tributària perquè en cas que l'organització faci en ells alguna de les activitats que no estan exemptes de tributació en l'Impost de Societats, podrà deduir les despeses que li originin els locals esmentats.

La comunicació dels locals a l'Agència Tributària, que està directament relacionada amb les altes, baixes i modificacions de l'Impost sobre Activitats econòmiques (IAE), s’ha de fer mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, marcant la casella 127, pàgina 4 del model.