El model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

El model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Els recents canvis de normativa iniciats a 2014 han fet que moltes entitats no lucratives que fins llavors no ho feien estiguin obligades a presentar aquesta declaració tributària.

El model 347 és una declaració informativa. Amb la informació que els declarants proporcionen, l’Agència Tributària pot creuar dades respecte a compres i vendes, i detectar possibles factures no declarades i altres irregularitats.

Qui ha de presentar la declaració?

Estan obligats a presentar aquest model totes les persones físiques, jurídiques, públiques i privades que realitzin activitats empresarials o professionals, és a dir, que facin venda de béns i/o prestació de serveis.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 € (IVA inclòs).

Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar.

Si no s’ha realitzat cap de les operacions a declarar (per exemple, no s’ha cobrat cap subvenció ni s’han fet compres a proveïdors que passin durant l’any de 3.005,06 €), no es presenta la declaració. Tampoc caldrà fer cap comunicació expressa a l’Agència Tributària en aquest sentit.

Novetats a partir de la declaració de 2014

A finals de 2013 es va aprovar el Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, a on es modificava la normativa que regula aquesta declaració informativa.

Aquesta modificació implica que, a partir de 2014, estan obligades a presentar declaració totes les entitats no lucratives o establiments de caràcter social, per les compres de béns i serveis que realitzin al marge d’activitats empresarials o professionals, excepte si són de subministraments d’aigua, electricitat o combustibles, i per les operacions d’assegurances.

També ho estaran les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal per aquestes mateixes operacions de compres.

A més, s’ha eliminat el límit dels 3.005,06 € pel cas de les subvencions atorgades per les Administracions públiques. En conseqüència, aquestes les han de declarar sigui quin sigui el seu import.

L’eliminació d’aquest límit només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, Per tant, les entitats només han de declarar les subvencions que superin l’import límit de 3.005,06 €.

Terminis i modalitats de presentació

Aquesta declaració informativa es presentarà durant el mes de febrer de l’any següent al que corresponen les dades a declarar (per exemple, al febrer de 2015, es van presentar dades relatives a 2014).

ACTUALITZACIÓ: A partir de la declaració de l'exercici 2018, el termini de presentació de les declaracions d'avança al mes de gener (per exemple, la de 2018 es presentarà a gener de 2019).

Si el termini finalitza en cap de setmana o festiu, passa al primer dia hàbil següent. Així, al febrer de 2015, com que el dia 28 va caure en dissabte, el termini va finalitzar el 2 de març.

Per tots els obligats a presentar-la, excepte per les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (que poden validar la declaració per SMS), és obligatori presentar la declaració de forma telemàtica.

Per poder fer-ho, caldrà disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat, com a persona jurídica.

També es podrà presentar, en cas que no es disposi de certificat digital propi, amb el certificat d’un gestor que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrec d’altres, el que es denomina “col·laborador social”.

Com es declara la informació

Tot i que l’import límit del que s’ha de declarar o no té en consideració el volum d’operacions de tot l’any, i que es presenta una única declaració informativa per a cada any, la informació caldrà consignar-la indicant els imports trimestrals de les operacions realitzades. Així, s’haurà de separar les operacions que s’hagin produït en el primer, segon, tercer i quart trimestre, i informar-les de forma separada.

Cal tenir en compte que, sii algun dels proveïdors declarats està en el règim fiscal de l’IVA del llibre de caixa (ho ha d'indicar expressament a les seves factures), cal informar també de forma separada d’aquelles operacions.

Criteri d'inclusió de les operacions realitzades

Les compres i vendes que s’hagin de declarar s’inclouran al trimestre en el qual s’hagin comptat a la declaració de l’IVA que faci l’entitat que presenta la declaració.

En cas que no es presentin declaracions d’IVA, es posaran en el trimestre que correspongui segons la data de factura.

En el cas de les subvencions, el criteri d’inclusió és el de la data en la qual l’Administració emet l’ordre de pagament de la subvenció. En cas que es desconegui, es considerarà la data de cobrament de la mateixa.