Tot el que cal saber sobre les factures

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Existeixen dos tipus de factura, la simplificada i la completa. Font: Canva.
Existeixen dos tipus de factura, la simplificada i la completa. Font: Canva.
Perquè una factura sigui valia, ha de tenir un contingut determinat. Font: Canva.
Perquè una factura sigui valia, ha de tenir un contingut determinat. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre les factures

Resum: 

És important que les entitats coneguin els diferents tipus de factures que hi ha i quins continguts han de tenir.

El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre és la normativa encarregada de legislar les obligacions de facturació. Les organitzacions han de saber els tipus de factures que poden expedir i quins continguts han de tenir. Així mateix, han de poder verificar que les factures que reben, tenen els continguts necessaris per poder presentar-les a l’Agència Tributària. A més, la presentació correcta de factures és crucial per als convenis, les subvencions i els contractes públics.

Tipus de factures

Pel que fa a les factures, existeixen dos tipus, la simplificada i la completa.

La factura simplificada substitueix el que abans es coneixia com a tiquet, i es pot expedir en els següents supòsits:

 • Quan l'import total IVA inclòs no excedeixi els 400 euros.
 • Quan sigui una factura rectificativa.
 • Quan l’import no excedeixi els 3.000 euros (IVA inclòs), per a tots aquells serveis pels quals, fins a final de 2012, es podien emetre tiquets, és a dir: vendes al detall (quan la persona destinatària sigui un consumidor/a final i no un empresari/ària o professional), vendes o serveis en ambulància, vendes o serveis al domicili de la persona consumidora, transports de persones o els seus equipatges, serveis d'hostaleria i restauració (inclòs subministraments de begudes i menjars per ser consumits a l'acte), utilització d'instal·lacions esportives, revelat de fotografies i altres serveis prestats per estudis fotogràfics, aparcament de vehicles, lloguer de pel·lícules, serveis de tintoreria i bugaderia, utilització d'autopistes de peatge i altres que pugui autoritzar l'Agència Tributària.

No es podran emetre factures simplificades per a determinades operacions intracomunitàries ni per a operacions realitzades fora de la Comunitat Europea (CE). En tota la resta de casos, caldrà fer una factura completa.

Contingut mínim de la factura simplificada

Les factures simplificades han de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Número i, si s'escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha de ser correlativa.
 • La data de l'expedició.
 • La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, si és el cas, s'hagi rebut el pagament avançat, sempre que la data sigui diferent de la d'expedició de la factura.
 • Número d'identificació fiscal així com nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura.
 • Identificació del tipus de béns lliurats o dels serveis prestats.
 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió, IVA inclòs.
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.
 • Contraprestació total.
 • Si la factura està exempta, s’ha d’indicar del motiu de l'exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que l’operació sigui exempta).
 • Si és el cas, menció expressa de què es tracta d'una facturació per al destinatari/ària o d'una factura per inversió del subjecte passiu.
 • Si és el cas, menció expressa de què s'aplica algun dels règims especials de l'IVA, com per exemple el règim especial de les agències de viatges o el règim especial dels béns usats, entre d'altres.

Quan la persona destinatària de les operacions sigui subjecte passiu de l'IVA i així ho sol·liciti, caldrà afegir les dades següents:

 • Número d'identificació fiscal i domicili de la persona destinatària de les operacions.
 • La quota d'IVA que, si és el cas, es repercuteixi, s'haurà d'indicar per separat.

Contingut mínim de la factura completa

Les factures completes han de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Número i, si s'escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha de ser correlativa.
 • La data de l'expedició.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de qui expedeix la factura com del destinatari/ària de les operacions.
 • Número d'identificació fiscal de qui expedeix la factura. El de la persona destinatària s'haurà d'incloure si és un lliurament de béns destinats a altre estat membre de la CE i l'operació està exempta d'acord amb l'article 25 de la Llei de l'IVA, si el destinatari/ària és un subjecte passiu de l'IVA, si són operacions que es realitzen en el territori d'aplicació de l'IVA i la persona empresària que emet la factura estigui establerta en el territori.
 • Domicili, tant de l'expenedor/a com de la persona destinatària de la factura.
 • Descripció detallada de les operacions, incloent-hi el preu unitari sense IVA de les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa no inclosa en el mencionat preu unitari.
 • El o els tipus impositius aplicats a les operacions.
 • La quota d'IVA que, si és el cas, es repercuteixi. L’import s'ha d'indicar per separat.
 • La data amb la qual s'hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, si escau, s'hagi rebut el pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent de la d'expedició de la factura.
 • Si la factura està exempta, s’ha d’indicar del motiu de l'exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que l’operació sigui exempta).
 • Si és el cas, menció expressa de què es tracta d'una facturació per al destinatari/ària o d'una factura per inversió del subjecte passiu.
 • Si és el cas, menció expressa de què s'aplica algun dels règims especials de l'IVA, com per exemple el règim especial de les agències de viatges o el règim especial dels béns usats, entre d'altres.

Si a la factura hi ha operacions exemptes i altres no exemptes, o bé s'inclouen operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.

Termini de l’expedició de factures

Amb caràcter general, les factures s'han d'emetre en el moment en què s’efectua l’operació.

Tanmateix, quan la destinatària de les operacions facturades estigui actuant en qualitat d'entitat o professional, les factures s'hauran d'expedir com a màxim abans del dia setze del mes pròxim en el qual s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a aquella operació.

Mitjans per expedir les factures

Les factures es poden expedir en format paper o electrònic.

El format electrònic ha de permetre garantir a la persona emissora de la factura l’autenticitat, origen, integritat del contingut i que es pugui llegir sense problemes, des de la data de l’expedició i durant tot el període de conservació, que serà de quatre anys.

Es pot garantir mitjançant els controls de gestió usuals en l'activitat empresarial de l'emissor/a de la factura, que permetin crear una pista d'auditoria fiable que estableixi la connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que la documenten.

És important destacar que el reglament permet expedir factures per via electrònica sense necessitat d'utilitzar tecnologies determinades. Finalment, cal fer esment que l'expedició de la factura electrònica queda condicionada al fet que la persona destinatària hagi atorgat el consentiment previ.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.