Què cal tenir en compte per a una bona gestió de tresoreria?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font: tallerdeempresa.com
Font: tallerdeempresa.com
 Font: amparrat.blogspot.com
Font: amparrat.blogspot.com

Què cal tenir en compte per a una bona gestió de tresoreria?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.

Una bona gestió de la tresoreria pretén anticipar-se a qualsevol situació d’insuficiència de diners.

Què és el pressupost o pla de tresoreria?

El pressupost de tresoreria és un document que ens permet controlar, seguir i portar una previsió dels diners disponibles i dels diferents cobraments i pagaments de la nostra entitat. En definitiva, saber quants diners entraran i sortiran de caixa i/o bancs. El pressupost de tresoreria permet evitar sorpreses i garantir que es disposarà dels diners necessaris per fer front als pagaments.

Conceptes rellevants

Sovint, els ingressos i les despeses no es cobren o paguen en el mateix moment que es produeixen. Això no vol dir que no puguin coincidir en una mateixa data, com és el cas de quan es fan pagaments o cobraments al comptat. Cal fer esment que ni els cobraments són ingressos ni les despeses són pagaments.

Pagament: Es produeix quan es fa efectiu el deute amb el proveïdor, és a dir, quan surten els diners de la caixa efectiva o del banc.

Despesa: Es produeix quan ens arriba la corresponent factura i coneixem l'import del deute.

Cobrament: Es produeix quan una factura/quota de soci o subvenció es fa efectiva al banc o la caixa efectiva.

Ingrés: Es produeix quan fem una determinada factura o rebut.

Com es fa un pressupost de tresoreria?

El primer que caldrà fer per elaborar un pla de tresoreria és definir el període de temps al qual volem que es refereixi. Podem fer-ho per a diferents períodes temporals, però es recomana fer-lo mensual. Posteriorment, i partint de la quantitat de diners que l'entitat té al compte bancari o a la caixa, s’han de reflectir tots aquells pagaments que hi haurà al llarg del període considerat (nòmines, subministraments, lloguers, assegurances...) i també incloure les entrades de diners (cobrament de quotes, subvencions, donacions, activitat, venda marxandatge,...). Això serveix per aconseguir preveure els diferents saldos de tresoreria.

Seguiment pressupost de tresoreria

Per millorar la gestió de la tresoreria es recomana anar revisant els plans fets i, periòdicament, ajustar-los als canvis que vagin sortint.

Si es produeix una situació de liquiditat negativa, és a dir, que no es pugui fe front al pagament de les obligacions que l'entitat té, caldrà plantejar algunes petites accions:

  • Negociar els deutes a cobrar (dels usuaris/es i altres deutors), fent el possible per escurçar el termini de cobrament i revisar la qualitat d’aquests deutes, ja que l’import que apareix en el Balanç no dona informació fidel a la realitat.

  • Negociar els deutes a pagar (proveïdors i creditors), ajornar pagaments, gestionar préstecs amb períodes de carència i/o transformar part del deute actual de curt termini a llarg termini.

  • Obtenir finançament exterior. Caldrà tenir en compte els interessos que se’n puguin derivar i les seves posteriors devolucions.
  • Obtenció de més fons de finançament (subvencions, aportacions, donatius, realització de noves activitats que generin beneficis, increment de preus o increment de volum de vendes).