Particularitats fiscals de les entitats religioses

Suport Tercer Sector - Econòmic
Les entitats religioses tenen particularitats en els aspectes fiscals. Font: Freepik.
Alguns d’aquests beneficis i incentius són de caràcter específic per a les entitats religioses. Font: Freepik.
L’Impost de Societats és l’impost pel qual han de tributar les societats, entre elles, les entitats religioses. Font: Freepik.
Les entitats religioses gaudeixen de determinats beneficis i incentius fiscals. Font: Freepik.

Particularitats fiscals de les entitats religioses

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Aquestes organitzacions gaudeixen de determinats beneficis i incentius en aquest àmbit.

Alguns d’aquests beneficis i incentius són de caràcter específic per a aquestes entitats, mentre que altres són comuns als previstos per a entitats sense ànim de lucre o de caràcter benèfic.

Aquests beneficis i incentius tenen la seva raó de ser en el deure dels poders públics, establert a l’article 16 de la Constitució, de promoure l’exercici de la llibertat religiosa i de tenir en compte les creences religioses de la ciutadania, establint relacions de cooperació amb l’Església catòlica i amb les altres confessions.

Per aquest motiu, i en consideració a la tasca social que habitualment desenvolupen les entitats religioses, l’article 7.2 de la Llei Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa estableix que es podran aplicar a les Esglésies, confessions i comunitats religioses els beneficis fiscals previstos legalment per a les entitats sense ànim de lucre i altres de caràcter benèfic.

Aquests beneficis i incentius són principalment de tres tipus:

 • Activitats de les entitats religioses no subjectes a cap obligació ni deure tributari.
 • Activitats de les entitats religioses exemptes que, tot i que s’hagin de declarar o registrar, no generen una obligació tributària.
 • Deduccions fiscals a les persones que efectuen donatius en favor de les activitats pròpies de les entitats religioses.

Quines entitats es consideren com a religioses a nivell fiscal?

Les entitats religioses són:

 1. les institucions de l’Església catòlica reconegudes expressament per l’Estat espanyol en els seus acords amb la Santa Seu de 3 de gener de 1979 i,
 2. les entitats que, d’acord amb la Llei Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa, es troben inscrites en el Registre d’Entitats Religioses (adscrit actualment al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica).

L’Agència Tributària assigna a aquestes entitats un NIF que comença per la lletra R.

Als efectes fiscals, cal distingir entre:

 1. les entitats que formen part de les confessions religioses que tenen un acord amb l’Estat espanyol i
 2. les entitats religioses que pertanyen a la resta de confessions.

Règim fiscal de les confessions religioses amb acord amb l’Estat

En aplicació del ja esmentat anteriorment article 16 de la Constitució, l’Estat espanyol ha formalitzat diferents acords de cooperació tant amb l’Església catòlica com amb determinades confessions religioses, en aquest cas, considerades de notori arrelament.

En aquests acords esmentats, s’atorguen certs beneficis i incentius en matèria de fiscalitat a totes aquelles entitats que formen part d’aquestes confessions.

En aquest sentit, les confessions que ara per ara tenen un acord amb l’Estat espanyol són les següents:

També es poden consultar en aquesta notícia.

Beneficis i incentius fiscals de l’Església catòlica i les seves entitats

L’Acord entre l’Estat i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics de 3 de gener de 1979, en els articles IV i V, estableix els beneficis fiscals de l’Església catòlica i les seves entitats, definint les activitats no subjectes i les exemptes de tributació.

L’acord defineix dues categories d'entitats que tenen diferent tractament fiscal en alguns dels impostos:

 1. Inclou la Santa Seu, la Conferència Episcopal, diòcesis, parròquies i altres circumscripcions territorials, ordes i congregacions religioses i instituts de vida consagrada i les seves províncies i cases. Aquestes entitats gaudeixen d’aquests beneficis:
  • No subjecció als impostos sobre la renda ni sobre el consum per la recepció de donatius, la publicació de documents eclesiàstics, les seves activitats d’ensenyament en seminaris i disciplines eclesiàstiques en universitats de l’Església i l’adquisició d’objectes destinats al culte (si bé en aquest últim cas, l’Església hi ha renunciat, per complir la normativa europea).
  • Exempció total de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), de contribucions especials i de la taxa d’equivalència sobre temples, capelles, locals d’activitat pastoral, residències de bisbes, canonges i sacerdots amb encàrrec pastoral, locals d’oficines de la cúria diocesana, oficines parroquials, seminaris de formació del clergat diocesà i religiós, universitats eclesiàstiques que imparteixin disciplines eclesiàstiques, cases o convents d’ordes religiosos, congregacions i instituts de vida consagrada i els locals i jardins annexos.
  • Exempció total de l’Impost de Patrimoni, Impost de Societats i altres sobre les seves propietats; excepte quan es tracti d’explotacions econòmiques, de rendiments derivats del seu patrimoni quan el seu ús estigui cedit o de guanys de capital o rendiments sotmesos a retenció de l’Impost sobre la renda.
  • Exempció total de l’Impost de Successions, Donacions i Transmissions Patrimonials quan els béns o drets adquirits es destinin al culte, al sosteniment del clergat, a l’apostolat i a l’exercici de la caritat.
  • A més, els donatius fets a aquestes entitats, destinats a les finalitats esmentades anteriorment, gaudeixen de les deduccions en l’IRPF previstes per a les entitats declarades benèfiques o d’utilitat pública.
 2. Inclou les associacions i entitats de l’Església catòlica que es dediquin a activitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries, o d'assistència social. Aquestes entitats gaudeixen dels beneficis fiscals que la llei preveu per a les entitats sense ànim de lucre i les de caràcter benèfic.

La normativa corresponent a cada impost, així com la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ha concretat, actualitzat o ampliat aquests beneficis.

La Disposició Addicional Novena de la Llei 49/2002 preveu que els donatius i aportacions a totes aquestes institucions i entitats de l’Església catòlica (1 i 2) es beneficiïn de les diferents deduccions fiscals previstes per la mateixa Llei en l’IRPF, l’Impost de Societats i altres.

Beneficis i incentius de les altres confessions amb acord amb l’Estat

Pel que fa a les altres confessions religioses amb acord amb l’Estat (Federació d’Entitats Evangèliques d’Espanya, Comissió Islàmica d’Espanya i Federació de Comunitats Jueves d’Espanya), els tres acords vigents, aprovats per Llei l’any 1992, estableixen, en el seu art.11, els beneficis fiscals per a aquestes entitats de manera quasi idèntica.

Aquests tres acords defineixen les activitats no subjectes i les activitats exemptes de tributació.

Els acords distingeixen entre:

 1. les entitats signants i les entitats que en formen part per incorporació.
 2. les entitats creades per les anteriors amb finalitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries o d’assistència social.

Els beneficis previstos per a les primeres entitats són:

 • No subjecció a cap tribut d’algunes de les seves activitats: recepció de donatius, lliurament de publicacions, instruccions i butlletins interns gratuïts i l’ensenyament en seminaris de formació de ministres de culte o dirigents religiosos.
 • Exempció total de l’Impost de Béns Immobles i contribucions especials sobre edificis i locals dedicats al culte o assistència religiosa o residència de ministres de culte, les oficines de les entitats o comunitats membres i els seminaris o centres destinats a la formació dels seus ministres o dirigents.
 • Exempció de l’Impost de Societats en els termes que preveu la llei reguladora d’aquest impost, incloent els increments de patrimoni gratuïts sobre béns adquirits que es destinin al culte o a activitats assistencials.
 • Exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en relació a adquisicions de béns destinats al culte o a activitats assistencials, en els termes de la llei reguladora d’aquest impost.

A més, aquestes entitats (a) i les entitats creades per elles amb finalitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries o d’assistència social (b), gaudeixen dels beneficis fiscals previstos legalment per a les entitats sense ànim de lucre i de caràcter benèfic.

La normativa corresponent a cada un dels impostos, així com la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ha concretat, actualitzat o ampliat aquests beneficis.

Així mateix, la Disposició Addicional Novena de l’esmentada Llei 49/2002 preveu que els donatius i aportacions a totes aquestes entitats (a i b) es beneficien de les diferents deduccions fiscals previstes per la mateixa Llei en l’IRPF, l’Impost de Societats i altres.

Confessions sense acord amb l’Estat

Per últim, pel que fa a les entitats religioses que pertanyen a confessions que no tenen acord amb l’Estat espanyol; en aquest cas es troben, com a regla general, sotmeses al règim fiscal comú. Amb tot, algunes lleis tributàries també estableixen exempcions particulars per algunes activitats realitzades per aquestes entitats religioses.

A més, en cas que aquestes organitzacions religioses obtinguin la declaració d’utilitat pública (DUP) d’acord amb la ja citada Llei 49/2002 de 23 de desembre, poden gaudir també dels beneficis i dels incentius fiscals que preveu aquesta mateixa llei per a les entitats no lucratives i de caràcter benèfic.