Particularitats fiscals de les entitats religioses

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez
Les entitats religioses tenen particularitats en els aspectes fiscals. Font: Freepik.
Es consideren entitats religioses les que dins de les seves finalitats socials tenen determinat un component religiós. Font: Freepik.

Particularitats fiscals de les entitats religioses

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L'activitat confessional d'aquestes agrupacions està regida per una normativa específica.

Les entitats religioses són entitats no lucratives, però que tenen la particularitat de poder gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals que no són possibles per a altres tipus d’entitats.

Quines entitats es consideren com a religioses a nivell fiscal?

Es consideren entitats religioses les que dins de les seves finalitats socials tenen determinat un component religiós, amb l’únic límit de què han de garantir en l’exercici de la seva confessió la protecció del dret de la resta de persones a l’exercici de les seves llibertats públiques i drets fonamentals, salvaguardant la seguretat, la salut i la moralitat pública i dins de l’àmbit d’una societat democràtica.

Aquestes entitats s’han d’inscriure al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia (RER) i l'Agència Tributària les assignarà un número de NIF que comença per la lletra R.

Les entitats que poden inscriure’s com a religioses són:

 • Esglésies, confessions i comunitats religioses.
 • Ordes, congregacions i instituts religiosos.
 • Entitats associatives religioses constituïdes com a tals en l'Ordenament de les Esglésies i les Confessions.
 • Les seves respectives federacions.
 • Fundacions canòniques.

Religions amb conveni amb la Hisenda espanyola

En el cas d’algunes confessions concretes, aquelles que l’Estat espanyol considera que han assolit un notori arrelament a la societat, s’han realitzat convenis mitjançant els quals s'atorguen certs beneficis fiscals.

Aquestes confessions actualment són:

En el cas de l'Església catòlica, el tractat amb el Vaticà estableix dues categories d'entitat que tindran diferent tractament fiscal en alguns dels impostos:

 1. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, parròquies i altres circumscripcions territorials, ordres i congregacions religioses i Instituts de vida consagrada i les seves províncies i cases.
 2. Associacions i entitats religioses no incloses al punt anterior i que es dediquin a activitats religioses, benefico-docents, mèdiques o hospitalàries, o d'assistència social.

Gestió de l’impost d’activitats econòmiques

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) afecta les entitats que facin activitats que es puguin entendre com de venda de béns i/ o producció i venda de serveis.

La major part de les entitats no lucratives no tributen per aquest impost, però això no vol dir que no hagin de comunicar a Hisenda quan inicien una activitat, o si es produeixen variacions en aquesta o si hi ha un cessament. En tots aquests casos, s’haurà de fer la presentació d’una declaració censal, el model 036, a Hisenda.

Les entitats religioses tenen dues formes d’estar exemptes de pagar l’IAE:

 1. D'acord amb la Llei d’Hisendes locals, no pagaran res l’any en què comuniquin l’alta i en els dos següents i, posteriorment, mentre no arribin a facturar més d’un milió d’euros. Aquesta exempció s'aplica de forma automàtica. A més, si l’entitat es dedica a activitats d’ensenyament, assistència i acció social, entre d’altres, també pot continuar exempta encara que passi d’aquest volum d’ingressos. En aquest cas, sí caldrà fer la sol·licitud a l’Ajuntament al qual pertanyi l’entitat.
 2. D'acord amb la Llei 49/2002, les entitats de les religions amb conveni amb Hisenda esmentades a l’apartat anterior, i que hagin comunicat la seva opció per aquest règim fiscal conegut com el de mecenatge, estaran exemptes de pagar l’IAE de totes les activitats indicades a l’article 7 d’aquesta llei, que són les que majoritàriament pot desenvolupar una entitat religiosa. Aquesta exempció s’ha de comunicar a l’Ajuntament al qual pertanyi l’entitat per poder gaudir-ne.

Afectacions específiques en l’IVA

El funcionament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en una entitat religiosa és similar al de la resta d’entitats no lucratives.

L’IVA és un impost que grava les vendes de béns i/ o serveis. Moltes de les activitats i serveis que presten les entitats no lucratives (d’acció social, serveis esportius i serveis culturals) estan exemptes. Això vol dir que no s’haurà de carregar l’IVA a les factures i rebuts que cobri l’entitat a les persones per participar de les seves activitats. Són els tipus de serveis de caràcter social. No es requereix cap autorització prèvia per aplicar-les, però s’han de complir els requisits del caràcter social esmentats a l’article 20.3 de la Llei de l’IVA:

 • No tenir finalitat lucrativa.
 • Les persones amb càrrecs als òrgans de govern de les entitats no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec.
 • Només per als serveis culturals, les persones sòcies, cònjuges i parents fins a segon grau no poden ser les principals destinatàries de les activitats.

Aquests requisits, en general, són acomplerts per les entitats religioses.

A banda de les esmentades, hi ha una exempció específica per a aquest tipus d’entitats: la de l’article 20.1, 11è de la Llei de l’IVA. Es tracta de les cessions de personal realitzades en compliment de les finalitats socials per al desenvolupament de les següents activitats:

 • Hospitalització, assistència sanitària i altres activitats directament relacionades.
 • Activitats d'assistència social de les relacionades a l'article 20.1.8 de la Llei de l'IVA.
 • Activitats d'educació, ensenyaments, formació i reciclatge professional.

Quan facturin per una cessió de personal d’aquestes característiques a un tercer, les entitats religioses no hauran d’incloure IVA a la factura.

Respecte de les compres que faci una entitat religiosa, en general portaran IVA. Únicament no serà així, si la persona o empresa proveïdora pot aplicar alguna de les exempcions previstes a l’article 20.1 de la Llei de l’IVA, i sempre caldrà informar de quin punt exacte de l’article s’està utilitzant per considerar exempta aquella venda.

Si les entitats fan factures o vendes per serveis diferents dels esmentats, en general, hauran de carregar aquest impost a les seves factures i liquidar-lo posteriorment. Únicament en cas que l’entitat religiosa generi IVA en alguna venda, podrà recuperar de forma parcial l’IVA que suporti a les compres. Per calcular en quina mesura ho podrà fer, caldrà aplicar el que es coneix com a regla de la prorrata de l’IVA.