Què cal saber sobre el model 347?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido i María Eugenia Ifer
Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Font: Freepik.
Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Font: Freepik.
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.

Què cal saber sobre el model 347?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Es tracta d’una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones.

Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Es tracta d’una data que les persones responsables de la comptabilitat han de tenir en compte dins del calendari fiscal.

Aquesta declaració informativa inclou el resum de la informació de les autoliquidacions presentades per part dels subjectes passius o informació de manera massiva. És a dir, que serveix per informar de vendes i compres.

En aquest recurs s’explica en què consisteix aquest model, qui l’ha de presentar i quan i com ha de fer-ho, a partir de la guia publicada per Suport Tercer Sector.

Què és el model 347?

Aquest model és una declaració informativa que han de presentar les entitats a l'Agència Tributària per informar de les operacions (compres i vendes) que han dut a terme durant l’exercici fiscal amb terceres persones, entitats o empreses. L’objectiu d’aquesta declaració és que l’Agència Tributària pugui creuar dades sobre aquestes operacions i detectar possibles factures que no hagin estat declarades, entre altres irregularitats.

El model 347 inclou informació i dades personals, és a dir, amb transcendència tributària. Això significa que cal presentar obligatòriament aquesta informació a Hisenda perquè la pugui fer servir per configurar els esborranys de les declaracions de l'IRPF. En tractar-se d'una declaració tan important les sancions poden ser dures.

Qui té obligació de presentar aquesta declaració?

Cal que presentin aquest model totes les persones físiques i jurídiques, públiques i privades que hagin fet alguna venda de béns i/o prestació de serveis. Això suposa que estan obligades a presentar-lo les organitzacions sense ànim de lucre, establiments de caràcter social i comunitats de propietàries en règim de propietat horitzontal que hagin fet aquestes accions (venda de béns i/o prestació de serveis) al marge d'activitats empresarials o professionals.

Malgrat això, hi ha accions que no s'han d'incloure: el subministrament d’aigua, l'electricitat o els combustibles, o per les operacions d’assegurances.

Per tant, aquestes entitats obligades han de presentar la declaració sempre que hagin comprat a un mateix proveïdor/a o venut a un mateix client/a per una quantitat superior a 3.005,06 euros en conjunt durant tot l'any (IVA inclòs). Per exemple, si la quota d'una única persona sòcia supera els 3.005,06 euros sí que caldria declarar-la.

Les entitats del tercer sector també han d’incloure en la declaració les subvencions rebudes i atorgades que superin els 3.005,06 euros. És important tenir clar quina és l'entitat que atorga la subvenció, és a dir, el NIF, ja que un mateix ens subvencionador com la Generalitat pot atorgar subvencions des de diferents departaments o àrees (amb NIF diferent).

En cas que una entitat no hagi dut a terme cap de les operacions subjectes a declarar, no ha de presentar el model 347.

Quan i com s’ha de presentar?

El període per presentar el model 347 és durant el mes de febrer de l’any següent al qual corresponen les dades a declarar. Enguany, la presentació de l’exercici del 2023 serà de l’1 al 29 de febrer de 2024. Aquestes dates poden canviar si el 29 de febrer cau en cap de setmana o festiu, perquè en aquest cas el termini finalitzaria el dilluns següent.

D’altra banda, actualment la presentació s’ha de fer obligatòriament de forma telemàtica. En aquest cas, cal disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat, de representant de persona jurídica. També hi ha la possibilitat d’emprar el certificat d’un gestor/a amb capacitat per fer tràmits amb Hisenda.

Què cal incloure i què no?

Les compres i les vendes que s'hagin de declarar s'inclouen en el trimestre en el qual s'hagi comptat a la declaració de l'IVA de l'organització. No obstant això, si l'entitat no presenta declaracions d'IVA, aquestes operacions s'han d'incloure en el trimestre corresponent, segons la data de factura.

Tal com estableix la normativa, hi ha operacions que les organitzacions del tercer sector no cal que incloguin: les que ja s’han informat en altres models o les vendes que estan exemptes d’IVA (perquè apliquen l’exempció relativa al caràcter social de l’entitat).

La facturació exempta d’IVA per altres motius fora del caràcter social que sigui superior a 3.005,06 euros sí que s’ha de declarar, així com les que estan subjectes a IVA.

De les operacions que cal incloure s’han de posar les dades de la persona declarant (l’entitat que presenta la declaració) i de la declarada (persona tercera amb la qual s’ha treballat).

En aquesta graella s'indiquen les vendes i ingressos més habituals per a les entitats no lucratives que s'han d'incloure o no:

Operacions vendes i ingressos Es declaren
Donacions de persones o empreses No
Quota de soci/a > 3.005,06 € per soci/a
Facturació exempta d'IVA de caràcter social No
Facturació exempta d'IVA per qualsevol altre motiu > 3.005,06 €
Facturació subjecta a IVA > 3.005,06 €
Lloguer cobrat per l’entitat subjecte a retenció No
Subvencions cobrades d’organismes oficials > 3.005,06 €
Subvencions per a l’activitat cobrades d’altres organismes >3.005,06 €

En aquest cas, es mostren les compres i despeses:

Operació compres i despeses Es declaren
Compres a proveïdors/es en general, sense IRPF > 3.005,06 €
Compres a proveïdors/es d’aigua, electricitat, combustibles i assegurances > 3.005,06 € (entitats de caràcter social) No
Compres a proveïdors/es d’aigua, electricitat, combustibles i assegurances > 3.005,06 € (entitats sense caràcter social)
Compres a proveïdors/es en general, lloguers, amb IRPF > 3.005,06 € No
Nòmines i assegurances socials No
Subvencions i ajuts atorgats > 3.005,06 €

Sancions per no presentar el model 347

Si no es presenta el model 347 durant el període establert (indicat anteriorment), l’entitat obligada a declarar-lo pot rebre una sanció en funció del temps que hagi passat des del moment en què havia de fer-ho.

Si es presenta fora de termini, però abans de rebre el requeriment d'Hisenda, la sanció és de 10 euros per cada persona declarada, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 10.000. En cas que es faci l'abonament de la sanció en període voluntari, sense haver sol·licitat cap ajornament o fraccionament del pagament, o sense haver interposat cap recurs o reclamació s'aplica una reducció del 40%.

D'altra banda, si la presentació es fa després d'haver rebut un requeriment, la sanció és del doble. Això suposa 20 euros per cada declarat/da, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000. Si no es presenta cap recurs o reclamació també s'hi aplica la reducció.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.