Tot el que cal saber sobre el calendari fiscal del 2024

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Les entitats hauran de presentar els models pertinents dins dels períodes assignats per tal de complir amb el calendari fiscal. Font: Canva.
Les entitats hauran de presentar els models pertinents dins dels períodes assignats per tal de complir amb el calendari fiscal. Font: Canva.
El calendari fiscal ajuda a les entitats a complir amb les seves obligacions fiscals, ja que recull les dates d’inici i finalització de la presentació dels diferents models. Font: Canva.
El calendari fiscal ajuda a les entitats a complir amb les seves obligacions fiscals, ja que recull les dates d’inici i finalització de la presentació dels diferents models. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el calendari fiscal del 2024

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les entitats han de tenir present el calendari de l’Agència Tributària per tal de complir amb les obligacions fiscals.

Quan comença l’any és important que les organitzacions del tercer sector utilitzin el calendari fiscal, ja que és una eina eficaç que permet tenir presents els terminis de presentació de les pertinents declaracions fiscals que les pertoqui presentar, segons el seu volum econòmic i la tipologia d’operacions que realitzin.

En aquest recurs es parla del calendari fiscal del 2024 per explicar els models que pot haver de declarar una entitat sense ànim de lucre durant l’any.

Declaracions trimestrals de retencions de l’IRPF

Durant l’1 i el 20 dels mesos de gener (referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), abril, juliol i octubre s’han de presentar els models trimestrals de retencions de l’IRPF.

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions en concepte de l’IRPF, quan s’han fet pagaments a persones físiques.
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes o rendiments procedents d’arrendaments o sotsarrendament d’immobles urbans, quan l’entitat té algun local llogat.
 • Model 123: declaració trimestral per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, Impost sobre Societats i l'impost sobre la renda de no residents, quan s’han pagat interessos de préstecs no bancaris i d’altres rendiments de capital.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a Espanya a efectes fiscals, quan s’han abonat retribucions a persones físiques o jurídiques, no residents, que hagin fet treballs per a l’entitat dins de territori espanyol.

Declaracions anuals d’IRPF

Entre l’1 i el 31 de gener s’han de presentar els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recull les dades agregades de totes les declaracions trimestrals de retencions que s’han fet al llarg de l’any.

 • Model 190: resum anual de les retencions de rendiments de treball o d’activitats professionals, entre d’altres que s’han produït al llarg de l’any. La presentació d’aquest model s’ha de realitzar, en cas que l’entitat hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions i ingressos dels arrendaments d’immobles urbans. En aquest cas, sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’impost sobre la renda de persones, entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

Així mateix, també cal tenir presents altres models informatius que es presenten anualment, encara que no són resums de models ja presentats:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener, per part de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Model 347: declaració informativa sobre les operacions (compres,vendes o subvencions cobrades) amb terceres persones, entitats, empreses o Administracions públiques superiors a 3.005,06 euros (IVA inclòs) durant l’any natural corresponent. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 29 de febrer.

Declaracions d’IVA

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA), les organitzacions hauran de presentar aquests models entre l’1 i el 30 de gener i l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre.

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions (compra o venda) de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda (ROI).
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. Només s’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.