Tot el que cal saber sobre el certificat de donacions

Suport Tercer Sector - Econòmic
 Font: Canva
El certificat de donacions és el document que necessiten les persones donants per poder desgravar els seus donatius. Font: Canva.
Model 182 Font: Canva
El model 182 és el document que ha de presentar l'entitat donatària per informar de les donacions que ha rebut. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el certificat de donacions

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

És necessari aquest model perquè les persones donants puguin deduir les seves aportacions.

El certificat de donacions és un document que justifica les donacions que realitzen les persones físiques o jurídiques que poden beneficiar-se de deduccions fiscals a organitzacions sense ànim de lucre.

Juntament amb aquest document es poden obtenir altres justificants com una transferència bancària, un contracte o un altre tipus de document que pugui verificar la donació.

Què ha de tenir un certificat de donacions?

El contingut del certificat de donacions es regula a partir de l’article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, on s’especifica que seran necessaris els següents punts:

 • Número d’identificació fiscal i les dades d’identificació personal de la persona donant.
 • Dades de l’entitat donatària: NIF, denominació social, domicili...
 • Data i import del donatiu quan siguin recursos dineraris.
 • Menció expressa que l’entitat donatària està inclosa a les regulades en l’article 16 d’aquesta mateixa llei.
 • Document públic o un altre document autèntic que acrediti l’entrega del bé donat quan no es tracti de donacions en diners.
 • Destí que l'entitat donatària donarà a l'objecte donat.
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, és a dir, explicar que la donació no es pot anul·lar.
 • El certificat haurà d'anar signat per la representant legal de l'entitat (president/a o secretari/a, per exemple) i el segell.

Quin tipus de donacions són deduïbles?

Segons la regulació de les donacions deduïbles que recull l'article 17 de la mateixa llei, les següents aportacions realitzades tenen dret a practicar deduccions a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impostos sobre la Renda de no Residents:

 • Els donatius i donacions de diners, béns i drets.
 • Les quotes d'afiliació.
 • La constitució d'un usdefruit sobre béns, drets o valors, feta sense contraprestació.
 • Els donatius de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol.
 • Els donatius de béns culturals de qualitat garantida en favor d'entitats que tinguin com a finalitat la difusió del patrimoni històric artístic.

Quines deduccions fiscals tenen els donatius a una ONG?

És important que les entitats sàpiguen quines són les deduccions fiscals que tenen els donatius per poder informar els i les donants i potencials donants.

 • En el cas de les persones físiques que tributen per l'IRPF, si la donació és de fins a 150 euros, el percentatge de deducció que s’aplica és del 80% al tram estatal. Quan la quantia és superior tindrà un percentatge de deducció del 35%. Si la persona donant ha fet donacions a la mateixa entitat amb un import igual o superior durant els dos anys consecutius immediatament anteriors el percentatge a aplicar a la quantitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%. En tot cas, la base de la deducció per la persona donant no pot superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.
 • Quan es tracta de persones jurídiques es podran deduir l’Impost sobre Societats un 35% en cas que no es compleixin els requisits de recurrència. Però si la mateixa empresa ha fet durant dos anys consecutius anteriors la mateixa donació o superior a la mateixa entitat el percentatge puja al 40%. La base de la deducció és del 10% com a límit de la base imposable de l'Impost sobre Societats.

Quina declaració ha de presentar l’entitat donatària?

L'entitat beneficiària haurà de remetre a l'Agència Tributària la informació pertinent de les donacions rebudes. Ho farà amb el model de certificat de donacions, però també haurà de presentar altres documents, com el model 182, declaració informativa, donatius, donacions i aportacions rebudes.

El model 182 és un document que recull una declaració informativa en la qual es crea un llistat d’aquells donatius, donacions i aportacions que tenen dret a una deducció a l’IRPF o Impost sobre Societats. La presentació d’aquests models es realitza de forma telemàtica.