6 modalitats que poden adoptar les accions formatives

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Mikael Kristenson
Les modalitats formatives i les estratègies d’aprenentatge són mètodes didàctics. Font: Mikael Kristenson
 Font: Jaime Lopes
El canal presencial és el més tradicional i el que encara genera menys resistències. Font: Jaime Lopes

6 modalitats que poden adoptar les accions formatives

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs s’inclouen diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Les modalitats formatives i les estratègies d’aprenentatge es podrien definir com aquells mètodes didàctics d’adquisició i de desenvolupament de competències que prenen en consideració aspectes estratègics, organitzatius i logístics, i que es duen a terme per aconseguir objectius preestablerts. Aquestes accions formatives poden adoptar diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Abans d’entrar en les modalitats, però, val la pena fer un breu repàs als canals pels quals es pot transmetre la informació al públic.

  • Presencial. És el més tradicional i el que encara genera menys resistències. Sovint aporta altres ítems al marge de la formació, com poden ser la cohesió del grup, la transmissió de valors corporatius,...
  • Semipresencial o ‘b-learning’. És la combinació del canal presencial i en línia. Cada un ha d’aportar a l’acció formativa allò que el fa més eficient. Requereix un disseny formatiu específic centrat en l’activitat de la persona que hi participa.
  • En línia o ‘e-learning’. Necessita una plataforma tecnològica amb capacitat d’integrar diversos suports, com el text, l’àudio, el vídeo, la videoconferència, aplicacions,... És i doni per a grans col·lectius dispersos geogràficament i també per a sistemes d’autoformació.

A continuació, es mostren alguns formats que poden adoptar les accions formatives. Es tracta d’una llista oberta i que cada entitat i organització pot ampliar, modificar o adaptar a les seves necessitats o recursos disponibles.

Curs estàndard

És la modalitat tradicional. S’acostuma a utilitzar aquest terme per fer referència a la formació en què s’exposa un determinat contingut concret, per a un grup tancat de persones participants, l’alumnat, en un període de temps concret. La persona que imparteix la formació acostuma a ser el centre de l’acció formativa. És una modalitat adient per a grups no superiors a 25 components i compta amb poca interacció tant entre l’alumnat com amb la persona formadora.

Taller

El taller és una activitat formativa, eminentment vivencial i pràctica. Consisteix en una modalitat centrada en l’activitat de la persona participant, que és guiada o supervisada per qui imparteix la formació. Tot i el suport teòric necessari, com en tota formació, predomina la part pràctica com a exemple de la teoria. Exigeix una gran participació per part del grup i és un espai per aprendre mentre s’està pràcticament. És idoni per a grups reduïts, de màxim unes 12 persones, ja que la interacció entre elles és gran.

Seminari

Vindria a ser l’acció formativa basada en les aportacions de les persones participants. Per norma general, els seminaris estan centrats en un tema, en el qual es pretén aprofundir. El seu objectiu és arribar a solucions o respostes a través del debat i les propostes que sorgeixen al llarg de la seva realització. Compta amb una persona experta que dinamitza els diversos grups, de 15 persones màxim, que poden compondre el seminari complet. Es tracta d’una modalitat en què la interacció entre les persones és clau perquè tingui èxit.

Conferència

Una conferència és la modalitat idònia perquè una o més persones que dominen un tema transmetin el seu coneixement a un públic interessat en la temàtica tractada. Seria el més semblant a un curs. És l’acció formativa més útil per arribar a un gran nombre de participants, ja que la interacció entre les persones que en formen part és pràcticament nul·la. Avui dia, es pot dur a terme tant en format presencial com virtual, mitjançant videoconferència.

Formació a l'aire lliure

Es tracta de la modalitat més informal, en què les persones que hi participen poden tenir més la sensació d’estar realitzant una activitat lúdica que una pràctica formativa. Normalment les organitzacions les proposen per posar a prova habilitats i actituds, més que coneixements. Hi ha moltes opcions de formació a l’aire lliure, des d’una visita guiada fins a una gimcana, passant per activitats estructurades que s’han de fer en qualsevol espai que no sigui l’habitual de treball o d’aprenentatge.

Jornada

Es defineix com a jornada d’estudi o també jornada d’actualització ‘update’, aquella en la qual es pot tractar un tema monogràficament o diversos temes relacionats entre si. En aquest cas, la metodologia també pot ser diversa, en funció del col·lectiu i de les temàtiques que cal tractar. El seu objectiu principal és aprofundir en continguts. Ha de comptar amb la participació de persones expertes que hi intervinguin successivament per tal de generar un valor afegit a la trobada. Requereix d’una preparació prèvia per part de les persones participants.