Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (I)

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (I)

Resum: 

La llei de transparència espanyola obliga les entitats no lucratives a ser transparents i a facilitar a la ciutadania l'accés a la seva informació.

En aquest recurs s’exposen els motius que han mogut l’Administració general de l’Estat a aprovar una llei que vol significar un avenç en la història democràtica de l’Estat espanyol. La publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública són les eines fonamentals per donar compliment a aquest objectiu, que a més d’implicar totes les administracions públiques, vincula també les entitats sense ànim de lucre.

A continuació, farem una anàlisi de les qüestions més rellevants que afecten les entitats del Tercer sector.

Què pretén aquesta llei?

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern, aprovada per l’Administració de l’Estat, pretén incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública, obligant les administracions i entitats públiques, i aquelles que són privades però ofereixen serveis suportats amb fons públics a fer publicitat activa sobre la forma en què aquests fons es gestionen.

Això vol dir que hauran de difondre determinada informació sense esperar una sol·licitud concreta dels ciutadans o ciutadanes als seus portals web.

Per altra banda, la llei configura el dret d’accés a la informació pública de les persones i estableix que es podrà exercir sense necessitat de motivar la sol·licitud. Aquest dret, però, es limitarà d’acord amb la naturalesa de la informació o/i per l’entrada en conflicte amb altres interessos protegits, com ara la protecció de les dades personals.

A més, estableix les obligacions de bon govern que han d’assumir els responsables públics, d’acord amb uns principis ètics i d’actuació.

Finalment, fixa les conseqüències jurídiques del seu incompliment per tal de poder-se exigir les corresponents responsabilitats per a tots aquells que desenvolupen activitats de rellevància pública.

La llei afecta totes les administracions públiques, però també entitats del Tercer sector que tenen la condició de perceptores de fons públics, les quals venen obligades a reforçar la transparència de la seva activitat.

A quines entitats sense ànim de lucre afecta aquesta llei?

La llei afecta les entitats sense ànim de lucre pel que fa a la regulació sobre publicitat activa, i només aquelles que compleixen els següents requisits:

  • Entitats sense ànim de lucre que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.
  • Entitats sense ànim de lucre quan almenys el 40% del total dels ingressos anuals provinguin d’ajudes o subvencions públiques, i sempre que siguin almenys de 5.000 euros.

Qui controla que les entitats siguin transparents?

L’organisme estatal encarregat de controlar la transparència és l’òrgan depenent del Consell de Transparència i de Bon Govern adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que segons la norma tindrà naturalesa independent.

Aquest organisme tindrà la competència de resoldre sobre aquells recursos interposats pels ciutadans i ciutadanes que impugnin resolucions desestimades. Aquest recurs substitueix al recurs administratiu i té caràcter potestatiu.

La llei es remet a un posterior reglament que regularà el procediment sancionador i considera una infracció greu l’incompliment reiterat de les obligacions de publicitat activa.

A on es publica la informació?

De forma general, la informació es farà pública a les seus electròniques o pàgines web de les entitats. Tot i això, en el cas de ser entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament fins d’interès social o cultural, amb un pressupost inferior a 50.000 euros, es podran utilitzar els mitjans electrònics posats a disposició per l’Administració Pública de la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes.

Què és el portal de la transparència pública?

L’Administració general de l’Estat crearà una pàgina web que farà la funció de Portal de transparència pública i que facilitarà l’accés als ciutadans a tota la informació referent a l’administració de l’Estat d’acord amb el principi d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

Catalunya té competència per a regular les obligacions de transparència?

La llei permet que altres administracions, siguin autonòmiques o locals, elaborin altres mesures complementàries i de col·laboració per al compliment de les obligacions de transparència. Així s’està portant a terme l’elaboració d’una llei de transparència catalana, actualment en debat parlamentari, havent-se ja elaborat un document de treball amb caràcter de proposició de llei.

Podeu obtenir més informació a la notícia publicada sobre aquesta qüestió a Xarxanet.

Quin dia hem de complir amb les obligacions de publicació?

D’acord amb la llei, la normativa entrarà en vigor a partir de l’11 de desembre de 2014, és a dir, un any després de la seva publicació al Butlletí Oficial de L’Estat.

Consulteu més informació al següent recurs.