Com funciona l’acollida de menors d’edat a Catalunya?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
 Font: Canva
L'acollida i l'adopció són procediments amb moltes diferències i no es poden confondre. Font: Canva.
 Font: Canva
Les persones menors d’edat han d’arribar a un entorn familiar afectiu, però capaç de col·laborar amb institucions. Font: Canva.

Com funciona l’acollida de menors d’edat a Catalunya?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Centenars d’infants i joves viuen en centres d’acollida a l’espera de trobar una família.

Al nostre territori hi ha persones menors d’edat, infants i joves, que per motius diversos poden haver acabat separades de les seves famílies i en tutela de l’administració. Normalment aquesta situació s’intenta que sigui temporal, però cada cas té les seves particularitats i és únic.

Què és l’acollida?

Acollir no és adoptar, són procediments diferents i no es poden confondre. L’acollida és un gest altruista amb el qual una persona o família intenta proporcionar un bon entorn a una persona menor d’edat.

Hi ha moltes diferències entre l’adopció i l’acollida. Una de les més importants és que en un acolliment les persones menors d’edat sempre són tutelades per l’Administració; mentre que quan culmina un procés d’adopció, la tutela passa a ser de la família. Per altra banda, també cal remarcar que l’acolliment és una mesura temporal (l’infant acollit pot tornar amb la seva família biològica) i el contacte amb la família d’origen (és important mantenir-lo sempre que sigui possible).

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) és l’organisme que s’encarrega de la tutela d’aquests infants i adolescents i de proposar la mesura protectora més adient.

Què són la DGAIA i els CRAE?

Segons el Departament de Drets Socials, la DGAIA és l’organisme encarregat de promoure el benestar de les persones que es troben en la seva infància o adolescència i tenen un alt risc de marginació social. També s’encarrega de protegir i tutelar els infants i adolescents desemparats.

Els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), són recursos amb l’objectiu de donar resposta a situacions familiars complexes. S’ofereix un espai a les persones menors d’edat on poden tenir totes les necessitats cobertes i estan acompanyades d’un equip educatiu. Aquests CRAE poden ser de titularitat pública o estar gestionats per tercers.

Una altra mesura de protecció per a infants i adolescents tutelats és l’acolliment, que pot ser en família extensa (avis, tiets...) o en família aliena.

Com es pot acollir?

És molt important que les persones que es troben en situació d’acollida, infants o joves, arribin a un entorn familiar afectiu i tranquil, també ha de ser flexible i capaç de col·laborar amb professionals i administracions. En cas que a la família ja hi hagi infants o joves a casa, per formalitzar el procés cal que tothom hi estigui d’acord. Inclús les persones menors d’edat que puguin formar part de la unitat familiar.

Per iniciar els tràmits, la persona o família que estigui interessada en un acolliment s’ha d’adreçar a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) o concertar una cita amb una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF). Per realitzar la gestió cal presentar aquesta documentació i complir els següents requisits:

  • Tenir ple exercici de drets civils.
  • Ser major de vint-i-cinc anys i tenir una diferència, mínim, catorze anys més que la persona que s’acull.
  • Lliurament del certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant.
  • Lliurament del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals.
  • Lliurament d’un informe de salut física i psíquica. Aquest document ha d’haver sigut expedit per una persona llicenciada en medicina i col·legiada.

Quin és el procediment que cal seguir?

Un cop la persona o la família acollidora presenta la sol·licitud, s’inicia el procés de valoració mitjançant el qual es valora si és una llar indicada o no. Aquest procés contempla, mínim, dues entrevistes individuals al centre i una al domicili on viurà. Per altra banda, les persones que acullen han de fer una formació específica i, depenent del cas (UCAE), potser han de tenir formació més concreta.

Després de les entrevistes i la formació, una ICIF acreditada per la Generalitat presenta un informe que valora la unitat familiar. Aquest document mostra quines són les característiques socials i també quins infants o joves poden ser acollits en cada cas. És important trobar l’acolliment idoni per minimitzar l’impacte que pugui tenir en les persones acollides. Entitats com Creu Roja treballen durant tot l'any per donar a conèixer l'acollida.

Quan l’ICAA considera que és el millor moment per la persona menor d’edat, proposa una família d’acollida sempre tenint en compte les necessitats i particularitats de cada cas; aquesta familia que tindrà una sèrie de drets i deures. També es preveuen partides econòmiques per ajudar en la manutenció a les famílies o persones acollidores, aquesta dotació pot canviar en funció de la persona.