Com incorporar noves persones a la junta directiva d'una associació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Per incorporar nous membres a la Junta Directiva, cal tenir en compte la legislació vigent. Font: Freepik.
Per incorporar nous membres a la junta directiva, cal tenir en compte la legislació vigent. Font: Freepik.
Per canviar el nombre de membres de la Junta Directiva és necessari modificar els estatuts. Font: Freepik.
Per canviar el nombre de membres de la junta directiva és necessari modificar els estatuts. Font: Freepik.

Com incorporar noves persones a la junta directiva d'una associació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Els òrgans de govern de les entitats poden patir algunes modificacions amb la substitució o suma de membres, per fer-ho, però, cal tenir present la legislació vigent.

Les associacions són entitats que han de comptar amb una junta directiva formada, com a mínim, per tres membres, essent la presidència i secretaria dos càrrecs obligatoris. Tal com estableix la Llei 4/2008 “la durada del càrrec de membre de l’òrgan de govern no pot excedir els cinc anys, sens perjudici del dret a la reelecció si no l’exclouen els estatuts”. De vegades, però, poden haver-hi canvis a la junta sigui per substitució de membres o bé per noves incorporacions.

Qui pot formar part de la junta?

Per poder ser membre de la junta directiva d’una associació cal ser soci/sòcia, ser major d’edat i no tenir cap inhabilitació per la legislació concursal, en cas de tractar-se d’entitats que realitzen una activitat econòmica. Els associats/ades escolliran els i les membres de la junta a través de votació en assemblea, o pel procediment electoral que estableixen els estatuts de l’associació.

Els i les membres d’aquest òrgan de govern han d’assistir a les reunions, informar-se de l’activitat de l’associació i participar en la presa de decisions. A més a més, la junta és l’encarregada de custodiar i actualitzar els llibres (d’actes, de socis/sòcies, de comptabilitat...) i guardar secret de les informacions confidencials referents a l’associació.

Quin és el primer pas per incorporar-hi noves persones?

La junta directiva pot incorporar noves persones a aquest òrgan per substituir les vacants. En aquest cas, poden nomenar substituts/es i aquestes persones poden ocupar el seu càrrec fins a la següent assemblea general o fins a l’elecció de nous càrrecs, segons l’establert pels estatuts. Això significa que inicialment podran exercir les seves tasques en funcions, tot i no haver estat aprovat per assemblea.

Pel que fa a la substitució de la presidència, si els estatuts de l’entitat no estableixen qui ha de substituir aquest càrrec temporalment, “la presidència correspon als vicepresidents d’acord amb llur ordenació, al membre de l’òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat. En els mateixos casos, el vocal de menys edat substitueix la persona que ocupa el càrrec de secretari”, segons la llei.

Malgrat això, per incloure nous/noves membres a la junta de forma definitiva cal ratificar la seva incorporació a través de la votació de socis/sòcies en assemblea extraordinària o assemblea general, en la forma que ho estableixin els estatuts. Posteriorment, les noves incorporacions han d’acceptar el càrrec per al qual han estat escollides mitjançant la signatura de l’acta de la reunió en assemblea.

Cal modificar els estatuts de l’associació?

Els estatuts de cada entitat determinen la composició de la junta directiva: “Les regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d’aquests”, tal com indica la Llei 4/2008.

Per tant, en cas de substitució no és necessari modificar els estatuts. No obstant això, si la incorporació suposa un canvi en el nombre de membres a la junta indicat als estatuts o en els càrrecs establerts, sí que serà necessari fer la modificació i aprovar-la en assemblea extraordinària.

En tots dos casos, s’ha de presentar al Registre d’associacions un certificat conforme amb l’acta de l’assemblea en el qual es disposa com queda la junta directiva amb els nous càrrecs, i aquest document ha d’estar signat pel president/presidenta i secretari/secretària entrants i sortints.

Com fer un bon traspàs a les noves incorporacions?

El traspàs de les competències a les persones que se sumen a l’òrgan de govern dependrà del càrrec i de la mateixa organització de l’associació. Tothom qui forma part de la junta té unes responsabilitats comunes i uns deures amb l’entitat, això suposa que tots/totes han d’estar assabentats/assabentades de la situació de l’entitat en tots els aspectes: actes de la junta i assemblees, llibre de socis/sòcies, llibre de comptabilitat i estat dels comptes...

Segons la posició de cada membre, tindrà unes responsabilitats més específiques o altres, el que es traduirà en més atenció en uns aspectes i documents determinats. Si la persona assumeix el càrrec de tresoreria, és important traspassar tota la documentació relativa a la comptabilitat de l’entitat i/ o posar-la en contacte amb la gestoria que s’encarrega dels comptes. En cas que el nou càrrec sigui en una vocalia, és oportú incidir més en el traspàs del llibre d’actes a fi i efecte de posar-se al dia de tota l’activitat de l’entitat.

En cas que les noves incorporacions a la junta siguin els càrrecs de presidència o secretaria, a més del llibre d’actes, cal traspassar amb especial atenció el llibre de socis/sòcies, el llibre de voluntaris/voluntàries i tota aquella documentació amb què treballi la junta.

Per fer un bon traspàs també és important deixar tota la documentació actualitzada i ordenada, i les actes signades. Es tracta, per tant, d’un procés que pot variar d’unes entitats a unes altres.