Mesures contra la violència de gènere a les entitats

Suport Tercer Sector - Jurídic
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere. Font: Freepik
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere: Font: Freepik.
Caldrà realitzar jornades formatives i de sensibilització específiques sobre igualtat de tracte i oportunitats. Font: Pexels.
Caldrà realitzar jornades formatives i de sensibilització específiques sobre igualtat de tracte i oportunitats. Font: Pexels.

Mesures contra la violència de gènere a les entitats

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El número de dones que han patit aquesta xacra durant el 2021 a Espanya es va veure incrementat en un 3,2%.

Segons l’article 1 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de setembre, sobre mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aquesta ha estat i continua essent una de les manifestacions més evidents de desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones, independentment del seu estrat social, nivell educatiu, cultural o econòmic.

La violència de gènere és aquella que s’exerceix de manera continuada en el temps i sistemàtica en la forma. Aquesta mena de violència fa que les persones que la pateixen vegin afectada la seva participació plena i igualitària a l’àmbit laboral, ja que aquestes situacions deterioren la salut física i mental, provocant en elles situacions d’estrès, ansietat, pèrdua d’autoestima, motivació i fins i tot la pèrdua de la pròpia feina.

Per tant, podem concloure que la violència i l’assetjament també contribueixen a l’increment de la bretxa salarial entre dones i homes, i afecta a les oportunitats de promoció dintre de les entitats.

Com pot la meva entitat lluitar contra la violència de gènere?

Les entitats són agents de canvi i poden tenir un rol rellevant i decisiu en la eradicació de la violència de gènere, donant suport en la inserció i protecció de les treballadores, així com treballant sobre la prevenció i actuació eficaç contra la violència de gènere.

A banda d’aquelles mesures establertes per llei i que són d’obligat compliment si hagués alguna situació de violència de gènere —les quals es troben a l’article 21 de la Llei Orgànica 1/2004—, les entitats poden incloure en el seu Pla d’Igualtat mesures de sensibilització i formació especifica sobre aquesta matèria per a tot el seu personal i sobretot per a aquell que gestiona els recursos humans de l’entitat (reducció de jornada, reordenació del temps de treball, aplicació d’un horari flexible, proporcionar assessorament o suport professional psicològic i/o mèdic, etc.).

Proposta de mesures a incloure en el Pla d’igualtat

L’entitat pot incloure al seu Pla d’Igualtat mesures que es relacionin directament amb el personal per arribar a aconseguir un espai segur i una sensibilització total:

  • Realització de jornades formatives i de sensibilització específiques sobre igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, i sobre violència de gènere (cursos, xerrades, tallers...).
  • Difusió al centre de treball d’informació sobre la violència de gènere i dels recursos d’atenció i telèfons on demanar ajuda mitjançant l’entrega de fulletons, cartells a la recepció del centre, vestuari, zones de descans, etc. i també realitzant campanyes informatives a les xarxes socials i al web de l’entitat.
  • Facilitació per a les persones que han estat agredides de l’adaptació de la seva jornada, del canvi de torn i/o el trasllat de centre de treball, així com de la flexibilitat horària.
  • Commemoració de dies com el 25 de novembre (Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra las dones) i el dia 8 de març (Dia Internacional de les Dones) per sensibilitzar sobre aquest aspecte.
  • Informació per a la totalitat de la plantilla de l’entitat dels drets reconeguts a les dones víctimes de violència de gènere i de les millores que hagi establert el Conveni Col·lectiu d’aplicació a l’entitat i aquelles que hagi pactat la Comissió d’igualtat de l’entitat.
  • Inclusió a les publicacions o butlletins informatius de logos o anuncis contra la violència de gènere.
  • Difusió del Protocol d’actuació per a la prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Establiment d'un protocol de detecció de situacions de violència de gènere per tal d’actuar de manera eficaç i difondre’l a tota la plantilla de l’entitat.
  • Elaboració d'un procediment d’actuació intern que es posarà en marxa quan hagi sospita o coneixement que una treballadora està patint violència de gènere.
  • Nomenament d'una persona o un equip responsable, amb formació adequada, que s’encarregui d’impulsar totes les mesures abans indicades.

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe també pot implementar mesures concretes de protecció per a les dones víctimes de violència de gènere.

És obligatori treballar contra la violència de gènere?

La resposta a la pregunta plantejada és un sí rotund. Auestes conductes no es poden acceptar i s’ha de treballar en la seva erradicació, no només pel fet de ser entitats del Tercer Sector, sinó pel fet de ser persones. És cert, però, que no existeix cap normativa concreta que parli de violència de gènere dins del Pla d’Igualtat. A la Llei Orgànica 03/2007 es parla en moltes ocasions d’assetjament sexual i per raó de sexe, però en canvi la violència de gènere es tracta de manera tangencial quan es parla de poders públics o de formació en igualtat.

Tot i això, per registrar un Pla d’igualtat al Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON) s’exigeix que aquest tingui mesures per fer front a la violència de gènere i que aquestes estiguin perfectament identificades al mateix.