Com constituir i gestionar una fundació?

Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com constituir i gestionar una fundació?

Resum: 

Les fundacions estatals estan subjectes a la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions. Aquelles que desenvolupen les seves activitats majoritàriament a Catalunya es regulen per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia que adquireixen personalitat definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El concepte jurídic de fundació el trobem a l’article 331-1 de la llei 4/2008 de 24 d’abril, on s’estableix que les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per una o diverses persones fundadores, mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general.

Constitució d'una fundació

Per tal de constituir una fundació calen una o més persones fundadores, entenent per persona fundadora aquella persona física o jurídica que ha fet l’aportació en concepte de dotació, tant sigui de béns com de drets avaluables econòmicament i que s’han fet constar prèviament en la carta fundacional. Cal que aquestes tinguin la lliure disposició dels béns o drets que aporten com a dotació.

En tot cas, pot ser fundador/a tota persona física (per actes 'intervius' o 'mortis causa'), així com les persones jurídiques privades o públiques, tot i que les públiques només ho poden fer si es constitueixen juntament amb d’altres de privades.

Cal que la fundació que es vol constituir actuï amb criteris d’imparcialitat i no discriminació a l’hora de determinar qui es beneficia de la seva activitat. Per això la llei 4/2008 estableix en el seu article 331-1.3 que en cap cas es podran constituir fundacions amb la finalitat principal de destinar les prestacions als fundadors o fundadores, als patrons o patrones o llurs cònjuges o persones lligades per una relació d’afectivitat anàloga, a llurs parents fins els quart grau, ni a persones jurídiques singularitzades que no persegueixin fins d’interès general.

Per tal que una fundació quedi degudament constituïda i inscrita en el corresponent Registre de Fundacions cal presentar:

La Carta Fundacional.

Segons, l'article 331-4, es formalitzarà en escriptura pública i ha de contenir com a mínim:

 • Denominació, domicili i nacionalitat de les persones fundadores i, si són fundacions 'mortis causa' (ordenades a causa de la mort del fundador/a), les dades de les persones que executen la voluntat de la persona causant.
 • La voluntat de constituir una Fundació als seus estatuts.
 • La dotació inicial: ha de consistir en una quantitat suficient per dur a terme els fins fundacionals. Actualment la llei estableix que és necessari un mínim de 30.000€.
 • La designació de les persones que han de constituir el patronat inicial, on caldrà un mínim de tres persones físiques o jurídiques. Les persones físiques, a més, cal que acreditin que no estan en cap causa d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec

Garantir l’aportació de la dotació inicial.

Aquesta ha de consistir en una quantitat suficient per dur a terme els fins fundacionals. Actualment la llei estableix que és necessari un mínim de 30.000€. Només si l’aportació és en diners és possible fer una aportació successiva, per a la qual caldrà aportar, com a mínim, el 25% coincidint amb la data de constitució i la resta en els cinc anys següents. Si la dotació consisteix en béns o drets, cal valoració econòmica feta per una persona experta.

Projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys

A fi d’acreditar la suficiència i viabilitat econòmica de la fundació en relació amb les finalitats i activitats previstes cal que aquesta aporti, per fer efectiva la inscripció al registre, un projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació així com de les activitats previstes.

Els estatuts de la fundació

Segons l'article 331-9 de la llei cal que s'incloguin almenys les dades que segueixen:

 • La denominació, que ha de contenir el mot Fundació.
 • La durada.
 • El domicili.
 • Les finalitats i les activitats fundacionals.
 • Les regles d’organització i funcionament del patronat.
 • La regulació d’altres òrgans.
 • La regulació dels conflictes.
 • La destinació dels béns sobrants.

Funcions i formació del patronat

El patronat és l‘òrgan de govern de la fundació i està encarregat de gestionar-la i representar-la d’acord amb la llei i els estatuts. Tot i així, els patrons i patrones poden delegar les seves funcions si no està expressament prohibit en els estatuts. Tot i així, no són delegables les funcions recollides en l’article 332-1.2 i que són:

 • Modificació d’estatuts.
 • Fusió, escissió o dissolució de la fundació.
 • Elaboració i aprovació del pressupost i comptes anuals.
 • Actes de disposició de béns.
 • Constitució o dotació d’una altra persona jurídica.
 • Fusió, escissió i cessió de tots o part dels actius i passius.
 • Aquelles que requereixen autorització del protectorat.
 • Adopció i formalització de declaració responsable.

Els i les membres del patronat poden ser persones físiques que no estiguin incapacitades per a l’exercici del càrrec de patró o patrona o bé per persones jurídiques degudament representades. Entren en l’exercici del seu càrrec des de l’acceptació i la seva durada ve establerta en els estatuts de la fundació, tot i que pot ser indefinida.

En el cas que es produeixin vacants en el patronat, és el mateix patronat l’encarregat de cobrir-les seguint el procediment establert en els estatuts. Si no es fa, llavors serà el protectorat qui requereixi a la fundació per tal que procedeixi a cobrir el nombre mínim de patrons i patrones que sigui necessari. En cas que el patronat no obeeixi els requeriments del protectorat, aquest pot instar la dissolució de la fundació.


Cal que el patronat exerceixi les seves funcions amb la diligència d’un bon administrador/a i que respecti en tot cas la voluntat fundacional. Per tal de dur a terme la seva tasca conforme a dret, els patrons i patrones compten amb el dret i deure d’assistir, estar informats/des i votar a les reunions de patronat. Tot i així, els patrons i patrones responen per aquelles accions o omissions que puguin causar danys a la fundació per incompliment de la llei o els estatuts. Aquesta acció de responsabilitat prescriu als tres anys de la data en què els patrons i patrones cessen del seu càrrec.

Règim econòmic

Qualsevol acte de disposició de béns i drets que integrin el patrimoni de la fundació s’haurà de fer a títol onerós i respectant en tot moment les disposicions del fundador o fundadora. Cal destacar, però, que per realitzar determinats actes de disposició, el patronat haurà de sol·licitar prèvia autorització al protectorat com és el cas de:

 • Si els béns o drets objecte de disposició s’havien adquirit amb diners provinents de fons públics.
 • Si el o la donant ho ha exigit prèviament.
 • Si així s’ha establert en els estatuts.
 • Si el producte de l’operació no torna a ser reinvertit totalment en el patrimoni de la fundació.

Les fundacions tenen l’obligació d’aplicar el 70% de les rendes i ingressosnets anuals al compliment de les finalitats fundacionals. Aquesta aplicació es farà en el termini de quatre exercicis a comptar del següent al de l’acreditació comptable.

Es permet que les fundacions puguin a la vegada constituir societats i participar-hi, tot i que si aquest fet comporta risc o assumpció de responsabilitat personal pels deutes per a la fundació caldrà autorització prèvia del protectorat.

També es permet gestionar explotacions econòmiques si l’activitat suposa el compliment de les finalitats fundacionals o bé es tracta d’una activitat accessòria o subordinada a l’activitat fundacional. A la vegada, es permet que els fundadors i fundadores puguin percebre remuneració econòmica per les finalitats que duen a terme sempre i quan no quedin desvirtuades les finalitats fundacionals.

Dintre de les obligacions comptables a què es troben sotmeses les fundacions cal destacar l’obligació del patronat de presentar inventari i comptes anuals a data del tancament de l’exercici econòmic. Els comptes han de reflectir el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació. L’article 333-8 estableix el contingut obligatori dels comptes anuals:

 • Balanç de situació.
 • Compte de resultats.
 • Estat de canvis del patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu.
 • La memòria.

Cal que l’aprovació dels comptes es faci pel patronat en els sis mesos següents al tancament de l’exercici i s’han de presentar al protectorat en els 30 dies següents a la seva aprovació. A més, cal sotmetre els comptes a auditoria externa sempre que es donin durant dos anys consecutius dos dels requisits següents:

 • Total actiu superior a sis milions d’euros.
 • Volum d’ingressos superior a 3 milions d’euros.
 • Nombre de persones treballadores durant l’exercici superior a 50.
 • 40% dels ingressos provinents d'administracions públiques a través de subvencions, convenis o contractes de prestació de serveis.
 • Ingressos d'administracions públiques superiors a 60.000€ durant l'exercici.

Procés de dissolució

Les fundacions es poden fusionar entre elles sempre que consti l’acord de fusió en escriptura pública. Es poden escindir si serveix per al millor compliment de les seves finalitats fundacionals i es poden dissoldre per les causes que estableix l’article 335-4 i que són les que segueixen:

 • Finiment del termini que estableixen els estatuts si són de caràcter temporal.
 • Compliment o impossibilitat de complir les finalitats fundacionals.
 • Il·licitud civil o penal de llurs activitats o finalitats declarada per sentència ferma.
 • Obertura de la fase de liquidació del concurs de creditors/es.
 • Altres causes que puguin establir la llei o els estatuts.