La Declaració d'Utilitat Pública

Autor/a: 
Equip de Suport jurídic-comptable

La Declaració d'Utilitat Pública

Resum: 

Podríem dir que totes les associacions que persegueixen interessos generals, tenen una utilitat pública, ja que les seves finalitats van més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Ara bé hem de tenir en compte que no n'hi ha prou; cal que l'administració ens reconegui aquesta condició, previ compliment d'una sèrie de requisits i aleshores sí, podrem ser Declarats d'Utilitat Pública.

La declaració d'Utilitat Pública.

En aquesta càpsula, veurem quines obligacions i quins drets atorga aquesta declaració. D'entrada, podem avançar que la Utilitat pública possibilita l'accés al mateix règim fiscal especial del que gaudeixen les Fundacions.

D'entre les mesures de foment de l'associacionisme incloses a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d'associació, destaquen les que fan referència a la declaració d'UTILITAT PÚBLICA.

La declaració d'Utilitat Pública, suposa, a més d'un reconeixement social de la tasca realitzada per l'associació,

1) la capacitat d'usar la menció "declarada d'utilitat pública"
2) la possibilitat de gaudir d'exempcions fiscals i beneficis econòmics.

El marc legal bàsic de la declaració d'utilitat pública el trobem en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002, mentre que les qüestions sobre procediment i tramitació queden desenvolupades en el Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat publica. Pel que fa a les exempcions i als beneficis, els podem trobar a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per gaudir d'ells, però, no n'hi ha prou amb la Utilitat Pública. Cal acollir-se expressament a aquest règim fiscal especial alhora que, per acollir-s'hi, cal complir els requisits establerts en el seu article 3.

Requisits per obtenir la declaració.

Podran ser declarades d'Utilitat Pública les associacions que compleixin els requisits establerts a l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

Quins són aquests requisits?

a) Sobre les finalitats. En els estatuts de l'associació cal preveure el fet que d'entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l'interès general. L'article 32.1 de la LODA, estableix una àmplia llista oberta de finalitats, entre les que és difícil que no ens trobem.

b) Sobre les activitats. L'activitat de l'associació no ha d'estar restringida exclusivament a beneficiar els seus associats.

c) Sobre la Junta Directiva. Els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho podran fer a càrrec de fons i subvencions públiques.

d) Sobre els mitjans. L'associació ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l'organització idònia per a garantir el compliment dels seus fins estatutaris.

e) Sobre el temps. L'associació ha d'estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i concorrent tots els requisits anteriors, almenys durant els DOS ANYS immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

D'altra banda, si voleu saber quins són els documents necessaris per sol·licitar la declaració cliqueu més avall. Documents a presentar per sol·licitar la declaració d'Utilitat Pública.

Les obligacions de la Utilitat Pública.

En contrapartida a les possibles exempcions i beneficis, ja siguin de caire fiscal o econòmic, de la declaració d'Utilitat Pública, les associacions han de complir un seguit d'obligacions que cal tenir molt presents perquè el seu incompliment pot arribar a produir un procés de revocació de la declaració.

Quines són, aquestes obligacions?

1. Rendició dels comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització.
Aquests comptes anuals han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l'origen, quantia, destí i aplicació dels ingressos públics rebuts. Així, es fa imprescindible per a l'entitat dur una comptabilitat per partida doble.

2. Presentació d'una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior a l'organisme encarregat de verificar la seva constitució i d'efectuar la seva inscripció en el Registre corresponent, en el que quedarà dipositada, juntament amb els comptes anuals.

3. Facilitar a les Administracions públiques els informes que li siguin requerits, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.

4. Aplicar les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense afany de lucre i les normes d'informació pressupostària, aprovades pel Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril.

Rendició dels comptes anuals.

Com ja hem vist, les associacions declarades d'Utilitat Pública han de presentar o remetre, abans del dia 1 de juliol de cada any, al Ministeri d'Interior, o bé al Registre d'Associacions on està inscrita l'entitat, els Comptes anuals de l'exercici anterior.

Quins documents han de presentar per complir amb l'obligació anual de rendició de comptes?

1. Certificat de l'acord de l'assemblea general de socis que contingui l'aprovació dels Comptes anuals i el nomenament, si s'escau, d'auditors, expedit per les persones o càrrecs de l'entitat amb facultats per a certificar acords.

2. Un exemplar dels Comptes anuals, firmats per tots els membres de la junta directiva o òrgan de representació de l'associació obligats a formular-les, que contindran el Balanç de situació, el Compte de resultats i la Memòria econòmica.

3. Un exemplar de la memòria descriptiva de les activitats realitzades durant l'exercici econòmic al que corresponen els comptes anuals, firmats per tots els membres de la junta directiva o òrgan de representació de l'associació.

4. Les entitats declarades d'utilitat pública obligades a formular comptes anuals en model normal hauran de sotmetre-les a auditoria i acompanyaran a elles un exemplar de l'informe dels auditors, firmat per aquests.

En qualsevol cas, cal tenir present que:

a) Les entitats han de retre comptes de l'últim exercici tancat, en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització.
b) Els Comptes anuals es formularan conforme les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense afany de lucre, aprovades pel Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, sens perjudici de les particularitats que puguin establir les disposicions fiscals per a aquest tipus d'entitats.
c) Els Comptes anuals han d'estar integrats per documents diferenciats, en els que s'indicarà de forma clara la seva denominació, la identificació de l'associació, l'exercici a que es refereixen, la moneda en que s'expressen, la firma dels responsables de formular-les i la data de la seva formulació.
d) El Balanç de situació, el Compte de resultats i el Quadre de financiació han de recollir tant els imports de l'exercici que es tanca com els de l'inmediatament anterior.