La Declaració d'Utilitat Pública (DUP)

Autor/a: 
María Eugenia Ifer
El marc legal bàsic de la declaració d'utilitat pública el trobem en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002. Font: Canva.
Les associacions i federacions que disposin de la Declaració d'Utilitat Pública (DUP) podran accedir al mateix règim fiscal especial que les fundacions. Font: Canva.
Les associacions i federacions que disposin de la declaració d'utilitat pública podran accedir al mateix règim fiscal especial que les fundacions. Font: Canva.
El marc legal bàsic de la DUP es troba en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002. Font: Canva.

La Declaració d'Utilitat Pública (DUP)

Resum: 

Les associacions poden sol·licitar ser declarades d'utilitat pública, sempre que hagin estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació d'aquesta sol·licitud.

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació estableix que les associacions i federacions que disposin de la Declaració d'Utilitat Pública, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, podran accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

Normalment, les associacions o federacions que persegueixen interessos generals, tenen una utilitat pública, ja que les seves finalitats van més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Però, s'ha de tenir present que cal que l'administració reconegui aquesta condició, previ compliment d'una sèrie de requisits i aleshores sí, l'entitat pot ser declarada d'utilitat pública.

Requisits per obtenir la declaració

Podran ser declarades d'utilitat pública les organitzacions que compleixin els requisits establerts a l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. Els requisits són els següents:

 • Finalitat de l'entitat. En els estatuts de l'organització cal preveure el fet que d'entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l'interès general.
 • Activitats i serveis. L'activitat de l'entitat no ha d'estar restringida exclusivament a beneficiar persones associades.
 • Retribució de la Junta directiva. Ha d’estar disposat als estatuts de l’entitat l’opció de poder retribuir a les persones membres de la Junta directiva per altres tasques desenvolupades a l’organització. En tot cas, aquestes persones que perceben retribucions, no ho podran fer a càrrec de fons o subvencions públiques.
 • Mitjans de l'organització. L'entitat ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l'organització idònia per garantir el compliment dels seus fins estatutaris.
 • Antiguitat de l'organització. L'entitat ha d'estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i complint amb tots els requisits anteriors, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Les obligacions de la utilitat pública

En contrapartida a les possibles exempcions i beneficis, siguin de caràcter fiscal o econòmic, de la declaració d'utilitat pública, les associacions han de complir un seguit d'obligacions que cal tenir molt presents perquè el seu incompliment pot arribar a produir un procés de revocació de la declaració.

 • Rendició dels comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització. Aquests comptes anuals han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l'origen, quantia, destí i aplicació dels ingressos públics rebuts.
 • Presentació d'una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior a l'organisme encarregat de verificar la seva constitució i d'efectuar la seva inscripció en el registre corresponent, en el que quedarà dipositada, juntament amb els comptes anuals.
 • Facilitar a les administracions públiques els informes que siguin requerits, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.
 • Aplicar les normes d'adaptació del 'Pla General de Comptabilitat' a les entitats sense afany de lucre i les normes d'informació pressupostària, aprovades pel Reial decret 776/1998, de 30 d'abril.

Documentació necessària

S'ha de presentar una sèrie de documents per tal de poder tramitar la sol·licitud de la DUP:

 • Sol·licitud amb data i signatura de la persona representant de l'organització on, en un primer apartat, s'especifiquin de forma clara les raons per les quals l'associació o federació vol ser declarada d'utilitat pública. En un segon apartat, és necessari explicar els objectius de l'entitat que justifiquin que sigui considerada d’utilitat pública, amb una referència especial a les seves activitats d’interès general.
 • Fotocòpia de la targeta acreditativa del número d'identificació fiscal (NIF).
 • Certificat tramitat per la persona secretària i amb l'acord del president/a, que acrediti el vistiplau de l'assemblea general per la qual s'ha aprovat la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública i de la composició de la Junta directiva actual, amb els noms i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament de cada membre.
 • Memòries de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l'entitat durant els dos anys precedents a aquell en què es presenta la sol·licitud.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats durant l'exercici en curs. Cadascun d’ells ha d’estar integrat pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica.
 • El Departament de Justícia comprovarà si l’organització està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.