Nova guia sobre transparència en entitats

Suport Tercer Sector - Jurídic
La Generalitat ha presentat una nova guia de transparència per a entitats privades Font: Pixabay.
La Generalitat ha presentat una nova guia de transparència per a entitats privades Font: Pixabay.
Segons les dimensions de les entitats han de publicar una documentació o una atra. Font: Freepik.
Segons les dimensions de les entitats, han de publicar una documentació o una altra. Font: Freepik.

Nova guia sobre transparència en entitats

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La Generalitat ha actualitzat el document, que ara inclou les precisions incorporades pel Decret 8/2021, de 9 de febrer.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula la transparència i el dret d’accés a la informació pública a Catalunya; mitjançant el Decret 8/2021 s’ha fet part del desenvolupament normatiu de la legislació catalana en matèria de transparència.

En conseqüència, la Generalitat ha reelaborat la guia sobre les obligacions que tenen les entitats privades en aquesta matèria, aplicable, per tant, a entitats sense ànim de lucre. Abans d’entrar a fons en l’assumpte, cal tenir en compte que les entitats poden tenir dos tipus d’obligacions: la de prestar informació a l’administració pública i la de publicar certa informació.

Tot seguit, es recullen alguns dels elements inclosos en aquesta nova guia, essencials per a facilitar l’aplicació de la normativa sobre transparència en entitats sense ànim de lucre.

Deure de subministrar informació a l’administració pública

Algunes entitats, indiferentment de la seva forma jurídica de creació o constitució, han de subministrar informació a l’administració pública, quan compleixen els següents requisits:

 • Entitats que exerceixen funcions públiques o potestats administratives. Seria el cas, per exemple, dels col·legis professionals, que exerceixen algunes potestats de naturalesa pública.
 • Entitats que prestin serveis públics titularitat de les administracions públiques, prestats mitjançant formes contractuals o no contractuals de finançament.
 • Entitats que prestin serveis d’interès general o universal, entesos com a serveis d’interès econòmic general de caràcter bàsic, d’accés a tota la ciutadania i subjectes a obligacions específiques de servei públic.
 • Entitats que perceben fons públics per funcionar o desenvolupar les seves activitats i que compleixen unes condicions establertes a la normativa.

Aquestes entitats han de transmetre informació a les administracions de les tasques que desenvolupen. A més, han d’informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius quan el volum de negoci de l’entitat vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions supera el 25% del volum general de l’entitat o si l’import de les subvencions i ajuts públics és superior als 10.000 euros.

La informació s’haurà de proporcionar a l’administració pública o entitat del sector públic relacionada o vinculada amb l’activitat de l’entitat.

En principi, la forma i condicions de traspàs d’informació es concreten al contracte o altre títol jurídic que estableix la relació entre l’entitat del sector públic i l’entitat privada. Subsidiàriament, es farà mitjançant una declaració responsable. El termini, excepte que es fixi el contrari, serà de 10 dies des de la recepció del requeriment d’informació.

Part d’aquesta informació proporcionada s’haurà de publicar per part de l’administració pública. L’incompliment de l’obligació de transmetre informació pot suposar una infracció molt greu.

Documents a presentar

Segons les dimensions de l'entitat s'han de publicar uns documents o uns altres. En concret s'ha de presentar la següent informació en les entitats de dimensió petita:

 1. Activitats.
 2. Adreces de correu postal i electrònic.
 3. Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu.
 4. Estats financers i memòria econòmica.
 5. Estatuts.
 6. Estructura directiva i de govern.
 7. Estructura organitzativa.
 8. Fins o finalitats.
 9. Missió de l'entitat.
 10. Resultat de les activitats acomplertes.
 11. Web.
 12. Si s’escau, identificació de les entitats que estiguin inscrites en el Registre de grups d'interès de Catalunya.
 13. Balanç social.
 14. Col·lectiu de persones beneficiàries ateses.
 15. Els concursos, els contractes i les licitacions. Ha d’incloure, com a mínim, la relació dels concursos, contractes i licitacions vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
 16. Programa i memòria anual d'activitats.

Les entitats de dimensió mitjana han de fer pública la informació anteriorment descrita més la següent:

 1. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.

 2. Principals línies estratègiques d'actuació.

Per últim, les entitats de grans dimensions han d'aportar tota la documentació acumulada fins aquest punt i han d'afegir:

 1. Informe anual del codi de conducta.
 2. Informe de govern corporatiu.

En tots tres tipus d'entitat, addicionalment s'ha de publicar altra informació, en cas que hagin de sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa:

 1. Informe d'auditoria,
 2. estats financers, i
 3. memòria econòmica.

Publicitat activa de determinada informació

Aquelles entitats que perceben subvencions o ajuts públics d’import superior a 100.000 euros o 5.000 euros si aquests ingressos representen, com a mínim, el 40% dels ingressos anuals de l’entitat, han de publicar certa informació obligatòriament, de les següents matèries:

 • Contractació pública. S’ha de determinar l’òrgan responsable en matèria de contractació de l’entitat, facilitar la relació dels contractes subscrits amb administracions públiques els darrers 5 anys i publicar instruccions aprovades en matèria de contractació.
 • Convenis. Cal donar a conèixer la relació de convenis subscrits amb les administracions públiques els darrers 5 anys i la informació relativa al compliment i execució d’aquests convenis.
 • Subvencions. Cal publicar la relació de subvencions i ajuts públics rebuts de les administracions públiques en els darrers 5 anys.

Aquesta publicitat activa s’ha de fer a la pàgina web o portal web de transparència de l’entitat; a aquest espai de transparència s’hi ha de poder accedir des del Portal de Transparència Catalunya.

La informació s’ha de publicar en el moment que calgui presentar els comptes generals corresponent a l’exercici que se superen els llindars d’imports percebuts i cal mantenir publicada aquesta informació, com a mínim, 5 anys des de l’inici de la difusió.

L’incompliment de l’obligació de prestar informació pot comportar una infracció molt greu, d’acord amb la Llei de Transparència de Catalunya.

Requeriments per incomplir amb la llei de transparència

Al llarg del segon trimestre de 2021, la Generalitat ha enviat requeriments a diverses fundacions catalanes perquè incompleixen amb la llei de transparència. Això és conseqüència de l'aprovació enguany del nou decret de transparència i dret d’accés a la informació pública, el que ha intensificat les inspeccions del Departament de Justícia a les fundacions.

Els requeriments impliquen principalment que les entitats han de publicar més documentació a la seva pàgina web o bé que han de publicar aquesta en algun lloc més visible i/o identificable, com ara, dins de l’apartat ‘Qui som’ del menú o dins d’un apartat que es tituli ‘Transparència’.

També és molt importar comunicar tota aquesta informació al Portal de transparència de la Generalitat. De fet, aquest també és un dels principals errors que cometen les entitats.

Per tant, cal que les entitats estiguin molt atentes per no deixar passar els possibles requeriments i assegurar-se de modificar correctament totes les indicacions per evitar possibles sancions.

Informació relacionada: