Què cal saber sobre les revisions del pla d’igualtat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les entitats que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
Les entitats que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
El període de vigència del pla d’igualtat es pot pactar amb les parts negociadores, però en cap cas pot superar els quatre anys. Font: Eugenia Ifer.
El període de vigència del pla d’igualtat es pot pactar amb les parts negociadores, però en cap cas pot superar els quatre anys. Font: Eugenia Ifer.

Què cal saber sobre les revisions del pla d’igualtat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El pla d’igualtat és una eina clau per millorar la igualtat de gènere en les entitats.

El pla d’igualtat serveix per establir les mesures necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins d’una organització. La comissió d’igualtat, formada per una representació de la direcció de l’entitat i per una representació legal del personal contractat, serà qui prèvia negociació, decidirà les mesures a implantar en matèria d’igualtat, les quals han de quedar plasmades al pla, i serà l’encarregada de portar-les a terme junt amb el personal, sigui intern o extern a l’entitat, que considerin necessari.

Així mateix, un cop s’ha creat i abans de la finalització de la vigència (que no pot superar els quatre anys) hi ha situacions on l’organització necessitarà revisar el pla d’igualtat.

Què ha de tenir un pla d’igualtat?

Tal com indica l’article 8.2 del Reial Decret 901/2020, els plans d'igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació. A continuació, s’explica l’estructura bàsica que han de tenir els plans d’igualtat:

 • Determinació de les parts implicades en el pla d’igualtat.
 • Àmbit personal, territorial i temporal.
 • Informe del diagnòstic de situació de l'organització.
 • Resultats de l'auditoria retributiva, així com la vigència i periodicitat segons el que indica el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
 • Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla.
 • Descripció de mesures concretes i termini d'execució, així com disseny d'indicadors que permetin determinar l'evolució de cadascuna de les mesures.
 • Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació dels objectius i de les mesures.
 • Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures establertes.
 • Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
 • Composició i funcionament de la comissió d’igualtat encarregada del seguiment, avaluació i revisió periòdica del pla d'igualtat.
 • Procediment de modificació, inclòs el procediment per solucionar les possibles discrepàncies que poguessin sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió.

Quines organitzacions estan obligades a tenir un pla d’igualtat?

Hi ha diferents situacions que poden obligar l’entitat a tenir un pla d’igualtat:

 • Des del 7 de març del 2022, totes les organitzacions que tinguin més de cinquanta persones treballadores estan obligades a tenir un pla d’igualtat. És important que l’entitat sàpiga com ha de computar la plantilla per identificar si ha d’elaborar el pla i així evitar possibles sancions.
 • En cas que el conveni col·lectiu de l’entitat obligui a tenir un.
 • En cas que l’autoritat laboral hagués acordat amb l’organització tenir un pla d’igualtat a partir d’un procediment sancionador.

Així mateix, disposar-ne d’un pla d’igualtat ajuda les entitats a millorar la seva reputació i crear uns entorns de feina més igualitaris i ètics.

Quines revisions cal fer?

Pel que fa a les revisions, hi ha diferents circumstàncies que poden dur l’organització a necessitar o estar obligada a fer revisions del seu pla d’igualtat.

Per una banda, si la llei estableix l’obligatorietat de la revisió:

 • En cas que el calendari del pla d’igualtat hagi establert que és necessari.
 • Si la Inspecció de Treball i Seguretat Social considera que el pla és inadequat.
 • En cas que hi hagi una fusió o modificació als estatuts jurídics de l’organització.
 • Si es produeix una modificació significativa en la plantilla de l’entitat o el sistema retributiu.
 • En cas que l’organització sigui condemnada per discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

Així mateix, i sense que l’organització estigui obligada per llei, hi ha situacions on l’entitat pot necessitar fer revisions del seu pla. Ja sigui perquè es vol afegir informació, reorientar-lo, corregir-lo o treure o afegir alguna mesura.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.