Com ha de ser el procés de negociació del diagnòstic del pla d'igualtat?

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les entitats han de negociar el pla d'igualtat amb les persones treballadores. Font: Canva.
Les entitats han de negociar el pla d'igualtat amb les persones treballadores. Font: Canva.
Les organitzacions tindran un màxim de tres mesos per començar amb la negociació de l’elaboració del pla d’igualtat, a partir d’estar obligades a disposar d’aquest pla. Font: Canva.
Les organitzacions tindran un màxim de tres mesos per començar amb la negociació de l’elaboració del pla d’igualtat, a partir d’estar obligades a a disposar-ne. Font: Canva.

Com ha de ser el procés de negociació del diagnòstic del pla d'igualtat?

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Totes les parts legitimades a la negociació tenen l’obligació i el deure de negociar tot el relatiu amb el pla d’igualtat.

L’Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat ofereix una guia per elaborar plans d’igualtat. Dintre d’aquesta guia es troba explicat el procés que s’ha de seguir per procedir a la negociació. Les organitzacions que tinguin més de cinquanta persones treballadores a la seva plantilla estan obligades a tenir un pla d’igualtat, però a partir de setembre del 2023, estaran obligades també les entitats que tinguin cinquanta persones treballadores:

El procés de negociació del pla d'igualtat s'allarga durant tot el diagnòstic i l'elaboració del pla. Per procedir correctament a la negociació del diagnòstic del pla d'igualtat, s’ha de seguir una sèrie de consideracions.

1. Iniciació de la negociació

La negociació s’ha d’iniciar immediatament quan una de les parts acreditades (representació legal de l’entitat o representació legal i/o sindical de les persones treballadores) comuniqui a l'altra la intenció de començar amb la negociació del pla d'igualtat.

2. Acta de les reunions

En tot el procés de negociació del pla d'igualtat s’ha de crear una acta de cadascuna de les reunions, que haurà de ser aprovada i signada per les parts implicades. Així mateix, és important que les propostes i alternatives estiguin per escrit, sobretot en situacions on la negociació no avança.

3. Intencionalitat d’aconseguir acords

Per tal d’arribar a solucions i que l’entitat tingui un pla d’igualtat, és necessari que totes les parts tinguin bona fe. Igualment, cal recalcar que per arribar a un acord és necessària la conformitat de l’organització i de la major part de la representació de les persones treballadores que conformen la comissió.

4. Accés a la informació i documentació necessària

Un cop constituïda la comissió negociadora i per poder dur a terme l'elaboració del diagnòstic de situació de l’entitat, les agents que integren la comissió negociadora han de poder tenir accés a tota la informació i documentació que sigui rellevant i necessària.

5. Drets i obligacions de les persones negociadores

Les persones que integren la comissió negociadora, així com les expertes que donin suport (si és el cas) han de respectar el deure de sigil referent a aquella informació que s’hagi comunicat confidencialment. Així mateix, cap dels documents que s’hagin facilitat per alguna de les parts no es podran utilitzar fora de l’àmbit de la comissió negociadora.

6. Procediments i òrgans de solució de conflictes

Quan no es pugui arribar a acords, la comissió negociadora pot fer servir procediments i òrgans de solució de conflictes.

7. Resultat de les negacions

S’ha de deixar per escrit i signat per les dues parts el resultat obtingut en les negociacions. Aquest document s’ha de fer arribar a l'autoritat laboral competent i efectuar el registre del pla d’igualtat.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Afegeix un comentari nou