7 apunts sobre les mesures de conciliació personal, familiar i laboral

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Simon Berger
La conciliació facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir una carrera professional plena. Font: Simon Berger
 Font: Pedro Sanz
S’han establert normatives i lleis enfocades a què aquesta conciliació sigui real i efectiva. Font: Pedro Sanz

7 apunts sobre les mesures de conciliació personal, familiar i laboral

F Pere Tarrés
Resum: 

Encara queda lluny la reestructuració i reorganització dels sistemes, laboral, educatiu i de recursos socials, per tal d'introduir la igualtat d'oportunitats en l'ocupació.

La conciliació té per objectiu facilitar que qualsevol persona treballadora, home o dona, pugui mantenir una carrera professional plena i alhora, exercir el dret a la cura de la família, el desenvolupament de la personalitat, la formació o el gaudi de l’oci i el temps lliure. En els darrers temps, s’han establert normatives i lleis enfocades a què aquesta conciliació sigui real i efectiva. Tanmateix, encara queda feina per fer en la plena reestructuració i reorganització dels sistemes, laboral, educatiu i de recursos socials.

En el següent recurs es mostren alguns apunts sobre què hauria de comportar, en concret, l’establiment de mesures reals de conciliació personal, familiar i laboral.

Què són?

El conjunt de mesures de conciliació són fruit d’un acord comú de les organitzacions amb les persones empleades, destinades a crear condicions que afavoreixin que treballadors i treballadores puguin complir de forma òptima amb les seves responsabilitats laborals i familiars. Aquestes mesures no han d’implicar un cost econòmic elevat, ni tan sols han de suposar grans esforços ni grans decisions que impliquin més feina o responsabilitat. Es tracta d'acordar accions o condicions laborals que, aplicades en punts clau, contribueixen a millorar la conciliació.

Qui les pot promoure?

Les mesures de conciliació i nous usos del temps poden ser promogudes i implantades per iniciativa de:

  • Un ens públic o la mateixa administració.
  • Els àmbits institucionals locals, autonòmics i estatals.
  • Les persones treballadores o la ciutadania.

La seva regulació s’ha de dur a terme mitjançant acords socials entre els diferents agents implicats, en funció de les responsabilitats i disponibilitats econòmiques. Han d’aplicar-se a través d’un interès comú que derivi en una millora de l’organització del treball, de la qualitat i la productivitat, del servei de suport a les persones i de la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Els conflictes laborals i socials derivats de la falta d’equilibri entre el treball i la vida personal i familiar fan necessari un marc d’actuació a seguir en la implementació de polítiques de conciliació i nous usos del temps.

La flexibilitat horària

Per aquelles persones orientades a resultats, organitzades i responsables, sempre que la seva tasca no estigui cenyida a un horari concret, la flexibilitat horària és gairebé tan valuosa com la retribució. Demostra confiança i compromís recíproc, entre la persona empleada i l’organització.

La llibertat en l'elecció d'horaris i el repartiment de la jornada de treball es podria aplicar a l'hora d'entrada i sortida, en la reducció del temps de migdia per dinar, la possibilitat d’acudir a visites mèdiques o a tutories de fills i filles, l’acompanyament a la gent gran, o la tria del període de vacances.

La flexibilitat espacial

La transformació digital de les organitzacions permet que no sigui necessària una ubicació fixa per part d’un gran nombre d’empleats/des. Les videoconferències, les plataformes digitals i les múltiples eines de treball en línia, han posat la tecnologia al servei de les organitzacions, facilitant l'agilitat i la comunicació. Per a moltes persones que siguin capaces de treballar de forma autònoma i responsable, amb una clara orientació al treball per objectius, aquesta és la millor fórmula per facilitar la conciliació.

El teletreball o ‘flexiworking’ aporten molts altres beneficis, eviten hores de desplaçament, baixen els nivells d'estrès i redueixen els costos a les organitzacions.

Suport i assessorament

La conciliació personal, familiar i laboral també inclou alguns serveis que sovint passen desapercebuts i que les organitzacions poden oferir a les seves persones empleades sense un cost excessivament alt. Aquestes mesures es poden basar, per exemple, en proposar un servei d'assessorament professional o millorar la formació de l’equip. Així mateix, les organitzacions també poden oferir un suport personal i familiar, de tipus social o psicològic i, per descomptat, assessorament legal, fiscal i financer.

Serveis i altres mesures

Es tractaria d’aquelles mesures que permeten a empleats i empleades minimitzar els problemes derivats de les seves responsabilitats personals i familiars, de manera que puguin optimitzar el seu temps i millorar la seva atenció en el treball, i conseqüentment la seva productivitat.

Alguns serveis serien els xecs, un ajut econòmic mensual que es pot traduir en xec restaurant, llars d'infants, cura de gent gran o persones dependents. També en forma de bitllets de transport, entrades al gimnàs, activitats lúdiques, espais on menjar, desconnectar, espais de lactància, ambient on practicar esport...

Beneficis d'una bona conciliació

Les mesures de conciliació només aporten beneficis, d'una banda, faciliten a empleats i empleades equilibrar les diferents àrees de la seva vida, i de l'altra, ajuden a les organitzacions a millorar la seva productivitat i competitivitat. Per a la persona, la conciliació incrementa la qualitat de vida, permet harmonització entre el temps de vida laboral i el de vida personal i familiar, disminueix l’estrès personal i augmenta l’enriquiment personal.

A l’organització li facilita el fet de planificar el treball per objectius i resultats versus el control i la presència, reforça la comunicació i la credibilitat entre organització i persona empleada i disminueix l’absentisme professional i la rotació. Per a l’entorn local també té beneficis, com poden ser la creació de serveis de suport qualificats i competents per a la cura de les persones dependents i el foment de xarxes per a la convivència a partir de l’equilibri entre els usos del temps.