Claus sobre les persones sòcies de les cooperatives

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Qualsevol persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa.  Font: Pexels
Qualsevol persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa. Font: Pexels

Claus sobre les persones sòcies de les cooperatives

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs recull els tipus de persones sòcies de les cooperatives i les claus de la seva admissió, baixa, obligacions i drets.

Segons la Llei 12/2015, les cooperatives són societats amb plena autonomia de gestió i una organització democràtica, on tenen un paper fonamental les persones sòcies. És per això que un dels apartats d’aquesta llei defineix detalladament com són les circumstàncies de la base associada d’aquestes entitats.

En aquest recurs es recullen les claus de la definició dels diferents tipus de persones sòcies de les cooperatives, així com les seves obligacions i drets i el procediment d'admissió i baixa, i complementa la informació sobre aquestes entitats exposada al recurs ‘Com constituir una cooperativa’.

Admissió

Tota persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa, sigui aquesta de primer o de segon grau. També s’admetran, per norma general, les comunitats de béns i les herències jacents en el cas de sòcies col·laboradores.

A més, les cooperatives de segon grau també poden incorporar cooperatives de primer grau i persones empresàries individuals.

El procés d’admissió de les persones sòcies s’ha de trobar establert als estatus socials de la cooperativa, així com els requisits d’aquesta admissió, on cal incloure la conformitat amb l’activitat, l’objecte social i altres elements definitoris de l’entitat.

El primer pas per a que una persona sigui admesa com a sòcia d’una cooperativa és que aquesta faci una formulació escrita al consell rector, que aquest ha de resoldre en un termini de tres mesos i comunicar-ne el resultat també per escrit a la persona interessada. Per a denegar l’admissió cal tenir uns motius objectius, és a dir, legals, basats en els estatus socials o d’impossibilitat tècnica, accidental o estructural (econòmica, organitzativa o tecnològica). En tots els casos, la persona sol·licitant podrà interposar un recurs si no està d’acord amb la decisió.

Si l’admissió és acceptada, la persona sòcia no entrarà a formar part oficialment de la cooperativa fins que hagi fet la subscripció i el desemborsament de les aportacions i la quota d’ingrés.

Un cop acceptada, la persona sòcia podrà agafar diferents formes: comuna, de treball, col·laboradora i temporal. Els detalls de cadascun d’aquests formats s’exposen als quatre apartats següents.

Sòcies comunes i de treball

Els dos primers tipus de persones sòcies de les cooperatives contemplen a les persones que desenvolupen alguna activitat a l’entitat, ja sigui en la mera qualitat de sòcies o com a treballadores.

Per al primer cas, la llei estableix el rol de soci o sòcia comuna, que és el més habitual a les cooperatives. Es caracteritza per un vincle social de durada indeterminada i perquè les persones sòcies desenvolupen alguna funció en l’activitat de la cooperativa.

És important no confondre aquest tipus de vincle associatiu amb el de sòcies de treball. Aquest estatus el poden adquirir les persones que treballen a les cooperatives de primer grau que no són de treball associat o a les cooperatives de segon grau. Això vol dir que els serà reconeguda la qualitat de sòcies, sempre en una equivalència pel que fa a la participació en les obligacions i els drets, tant polítics com econòmics.

Sòcies col·laboradores

Les persones sòcies també poden ser col·laboradores de la cooperativa, que són persones que, sense ser treballadores ni dur a terme l’activitat objecte de l’entitat, col·laboren d’alguna manera amb la seva consecució (amb activitats auxiliars, secundàries o complementàries o a través d’aportació de capital). Les diferents modalitats de col·laboracions s’exposaran als estatus socials, junt amb els criteris per a una participació equitativa.

Els drets de les sòcies col·laboradores poden incloure el vot i el fet de formar part dels òrgans socials, però els estatus poden establir que això no sigui així. D’altra banda, en cap cas poden ser titulars de la presidència del consell rector.

Pel que fa a l’aportació de capital, les que facin les sòcies col·laboradores es comptabilitzaran separadament de la resta de sòcies, i en el cas que la seva única vinculació amb la cooperativa impliqui l’aportació de capital podran percebre, tot i que no necessàriament, un interès pactat als estatuts, així com la distribució dels excedents, però també poden haver d’assumir les pèrdues.

Les altres modalitats de soci podran, si així ho disposen els estatus, passar a tenir la condició de col·laboració si deixen de poder dur a terme l’activitat cooperativitzada.

Sòcies temporals

Per norma general, la condició de persona sòcia és de caràcter indefinit. Tanmateix, els estatus de la cooperativa poden incorporar la categoria de sòcia temporal, una condició que s’acorda en el moment de l’admissió i que estableix vincles socials de no més de cinc anys. A més, tot i que tenen els mateixos drets, obligacions i requisits d’admissió que les sòcies indefinides, la seva aportació obligatòria al capital no pot excedir el 50% de l’exigida a aquestes, i no tenen quota d’ingrés.

Una altra de les particularitats que estableix la llei per a aquest model d’associació fa referència al nombre de persones vinculades per aquesta via. Primer, el seu conjunt no pot superar el terç del total de sòcies comunes. Segon, el conjunt de sòcies temporals no pot comptar amb un percentatge de vots que iguali o superi als que corresponen a les sòcies comunes.

Transcorregut el període de temporalitat d’associació, les persones sota aquest règim tenen dret a veure reemborsades les seves aportacions al capital social, o optar a adquirir la condició de sòcies indefinides, si compleix amb tots els requisits exigits.

Persones sòcies en excedència?

Així com a les ocupacions laborals regulars, les persones sòcies que desenvolupen tasques a les cooperatives poden disposar de situacions d’excedència si així ho indiquen els estatus de l’entitat. Per a fer-ho, la persona interessada ha d’expressar la petició formalment. Si no es disposa d’aquesta condició, hi ha l’opció de passar a ser sòcia col·laboradora temporalment.

Pel que fa a les obligacions i drets de les persones sòcies en excedència, en cap cas podran ser membres dels òrgans rectors de l’entitat ni tenir un retorn cooperatiu ni vot a l’assemblea general, on sí que tenen, tot i això, dret de veu.

Baixa de la persona sòcia

La baixa d’una persona sòcia de la cooperativa pot ser voluntària, obligatòria o disciplinària per expulsió. En qualsevol cas, la qualificació i la determinació dels efectes de la baixa són competència del consell rector.

Pel que fa a la baixa voluntària, la persona sòcia pot sol·licitar-la en qualsevol moment, sempre i quan els estatus no estableixin un mínim de permanència. El termini de preavís l’han d’indicar els estatuts socials i no pot superar els sis mesos. L’incompliment d’aquest preavís o la baixa sol·licitada en el període de permanència qualificaran la baixa com a no justificada, i implicar deduccions.

La baixa obligatòria és aquella que el consell rector ha de donar a les persones sòcies que deixin de complir els requisits establerts pels estatuts o la llei. Aquesta baixa sempre es considera justificada, però ha de ser declarada pel consell rector per iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada o qualsevol altra sòcia.

Finalment, la baixa disciplinària per expulsió només es pot donar si la persona sòcia ha comès una falta considerada ‘molt greu’ als estatuts, i s’ha de formular mitjançant un expedient disciplinari i amb l’audiència prèvia de la persona afectada.

Drets de les persones sòcies

Segons la llei, totes les persones sòcies d’una cooperativa tenen una sèrie de drets. Són: participar en la realització de l’objecte cooperatiu, escollir els càrrecs dels òrgans i ésser escollides, participar amb veu i vot als acords de l’assemblea general, sol·licitar informació sobre les qüestions afectin els seus interessos, participar en els excedents, percebre el reemborsament de la seva aportació regularitzada en cas de baixa o liquidació de la cooperativa, i exercir els drets que estableixin les normes legals i els estatus.

Els drets de la persona sòcia només es podran suspendre temporalment si així ho expressen els estatuts socials, com una sanció o mesura cautelar, en els següents casos: que no estigui al corrent de les obligacions econòmiques, que no participi en les activitats cooperativitzades, o que deixi de complir els requisits exigits per a tenir la condició de sòcia.

Obligacions de les persones sòcies

A banda d’això, les persones sòcies de les cooperatives també tenen una sèrie d’obligacions. Són: participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa, complir les obligacions econòmiques, assistir a les reunions de les assemblees generals i a les que siguin convocades, acceptar els càrrecs socials, complir els acords que adopten els òrgans de govern, no dedicar-se a activitats que puguin competir amb les finalitats socials de la cooperativa, participar en les activitats de formació i intercooperació, i guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa que puguin perjudicar-ne els interessos.