Com constituir la representació de les treballadores

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Abans de la votació, hi ha alguns passos previs.  Font: Pexels
Abans de la votació, hi ha alguns passos previs. Font: Pexels

Com constituir la representació de les treballadores

F Pere Tarrés
Resum: 

La representació de les persones treballadores a les entitats és important per a una bona comunicació entre la direcció i la plantilla.

La representació dels treballadors i treballadores d’una empresa o centre de treball és primordial per a una bona comunicació i relació amb les persones que hi exerceixen el lideratge. També a les fundacions, organitzacions, i altres entitats del tercer sector, on, a més, garantir aquest dret i treballar activament per millorar les condicions del personal és sinònim de coherència amb els valors de l’àmbit de treball.

Al recurs ‘La representació de les persones treballadores a les entitats, una obligació oblidada’, s’exposen algunes claus de la representació de les persones treballadores. A continuació es recullen els passos del procés per a constituir-la, ja es tracti d’un comitè o d’una persona o persones delegades, la qual cosa depèn del nombre de persones en plantilla.

La informació per a aquest recurs ha estat extreta de les pàgines ‘Informació general sobre els representants dels treballadors’ i ‘Manual d’eleccions sindicals’, de la web de treball de Gencat.

Funcions de la representació

Les funcions de les persones escollides per a la representació sindical són sempre les mateixes. En primer lloc, fan una tasca d’auditoria de la transparència del centre de treball. Hauran d’assegurar-se de rebre informació sobre la situació de l’entitat o empresa, de la producció, les vendes, l’evolució de l’ocupació, les dades econòmiques...

D’altra banda, una de les seves funcions principals és la mediació entre la plantilla i la direcció del centre de treball. En aquest sentit, el comitè o la delegació haurà de tenir una còpia bàsica dels contractes de treball, les denúncies, si s’escau, i la notificació de les pròrrogues. També serà feina seva emetre els informes previs de possibles reestructuracions, reduccions de jornada, establiment de sistemes d’incentius, plans de formació...

Igual de central serà la seva tasca de vigilància del compliment de les normes laborals, la seguretat social, l’ocupació, la higiene, la seguretat, les condicions...

Així mateix, també es compten entre les funcions de la representació tasques concretes, com la de designar un o més delegats o delegades de prevenció segons el nombre de persones treballadores, que treballaran específicament en aquesta matèria.

Finalment, a causa de la natura de les seves activitats, les persones encarregades de la representació laboral hauran de tenir competències en negociació col·lectiva.

Eleccions: quan i qui

Per a constituir la representació en el centre de treball, el primer que cal fer és convocar les eleccions. Això, però, no es pot fer en qualsevol moment. Caldrà que es compleixin alguns requisits o circumstàncies. Per començar, és necessari que el centre de treball hagi iniciat l’activitat com a mínim fa sis mesos.

A banda, també dependrà del mandat de l’anterior representació: si finalitza, es declara nul el seu procés d’elecció o són revocats. També pot ser que quedin vacants que no puguin ser cobertes amb la substitució automàtica, per a la qual cosa s’hauran de celebrar eleccions parcials.

Per altre costat, qualsevol sindicat pot promoure eleccions si es donen aquestes circumstàncies, però també han de complir uns requisits: han de superar el 10% del total de la representació estatal, en l’àmbit funcional o territorial concret, o al centre de treball o entitat; o ser més del 15% de la representació a l’àmbit català.

Les persones treballadores també podran promoure eleccions, però més de la meitat de la totalitat de la plantilla hi ha d’estar d’acord.

En tots els casos caldrà recollir una acta de la reunió on s’hagi pres la decisió on s’exposi l’acord de promoció d’eleccions.

Preavís

Si hi ha la voluntat de convocar eleccions per a la representació i es donen les circumstàncies descrites a l’apartat anterior, ja es podrà començar el procés. El primer pas és fer el preavís. És un document on el sindicat o les treballadores fan saber al cap, a la plantilla i a les altres persones interessades, que s’ha pres la decisió de convocar eleccions.

La redacció ha d’identificar l’empresa, el centre de treball i la data d’inici del procés electoral en què també es constituirà la mesa electoral. Aquesta data no podrà ser abans d’un mes ni després de tres mesos a partir del registre del preavís.

Per a presentar al preavís s’ha d’omplir el formulari i presentar-lo, telemàticament, a través del portal electi@, o presencialment, a l’oficina pública de registre d’actes de l’autoritat laboral pertinent dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del territori on s’ubica el centre. La presentació telemàtica és obligatòria per als sindicats.

Un cop entregat el formulari, l’oficina pública publicarà al tauler d’anuncis el preavís en el següent dia hàbil.

Mesa electoral i col•legi

La mesa s’haurà de constituir, amb una acta, el dia indicat com l’inici del procés electoral acordat, i haurà de ser comunicada també pel sindicat o les treballadores que han convocat eleccions.

La seva funció serà garantir que aquest es procedeix de manera correcta, tenint una funció de vigilància i coordinació que inclou tasques com: establir el calendari electoral, indicar el cens electoral, determinar el nombre de representants per col·legi, rebre i proclamar les candidatures i acreditar-ne els interventors, presidir les votacions, fer l’escrutini i redactar-ne l’acta, i resoldre les possibles reclamacions.

La mesa estarà formada per la persona amb més antiguitat, que la presidirà; la persona de més edat, que serà la vocal; i la treballadora o treballador més jove, que farà les funcions de secretària vocal. Són càrrecs renunciables només si la persona presenta la seva candidatura, per la qual cosa caldrà preveure la suplència seguint els requisits indicats.

En la constitució dels comitès d’empresa es pot donar la situació que hi hagi més d’una mesa (per cada 250 persones). En aquest cas és aconsellable crear una mesa central, amb un màxim de cinc membres d’entre les altres meses, que tramitarà la documentació a l’Autoritat Laboral, fixarà la data de les votacions, farà l’acta global.

A banda de la mesa, es pot prendre la decisió de dividir les persones treballadores per col·legis, només en el cas de les entitats amb més de 50 treballadores. La classificació seria en funció de la categoria o grup professional: especialistes i no qualificats, i tècnics i administratius. Es pot crear un tercer col·legi per als perfils amb difícil ubicació.

Cens laboral i electoral

La mesa haurà de tenir el cens laboral, que serà entregat pel cap a l’inici del procés. Amb aquesta llista s’elaborarà i es farà públic el cens electoral. Aquest registre ha de diferenciar les treballadores segons l’antiguitat: si fa més d’un any que formen part de la plantilla, estaran en un cens, i si no, en un altre.

Després de la publicació d’aquesta llista, es comunicarà el total de persones representants a escollir, a raó del nombre de treballadores. També s’indicarà si hi ha més d’un col·legi, si és un comitè.

Per al cens de les treballadores amb un contracte inferior a un any, en el total del còmput de la plantilla no compten com una entitat, sinó que depenen del total de dies treballats, de descans, festius o de vacances, en l’any anterior a l’inici del procés. 200 dies comptaran com una persona treballadora.

En el cas específic de les eleccions per a comitès d’empresa, caldrà fer un cens per cada col·legi i mesa.

Presentació de candidatures

Per a poder presentar-se per a la representació de les persones treballadores cal formar part o bé de sindicats legalment constituïts o de coalicions de sindicats amb denominació concreta. Si es vol fer de forma externa als sindicats, els o les treballadores elegibles hauran d’avalar la seva candidatura amb signatures d’electors/es del mateix centre i col·legi, en una totalitat de tres vegades el nombre de llocs a cobrir.

En el cas concret de les eleccions per al comitè d’empresa, el termini per a la presentació de candidatures és de nou dies després de la publicació del cens electoral, i, dos dies després d’haver finalitzat aquest termini, s’haurà de fer la proclamació. Aquesta, al seu torn, podrà ser reclamada en el següent dia laborable.

Un cop feta la proclamació de les candidatures, ja es podrà procedir a la votació. Entre l’una i l’altra, però, hauran de passar com a mínim cinc dies.

Votació

La mesa fixarà el dia de la votació, que serà personal, lliure, secreta i directa, tot i que donarà l’opció del vot per correu.

Per als centres que necessitin un delegat o delegada de personal, les persones electores hauran de votar independentment a cada aspirant, com a màxim tants com llocs a cobrir.

Pel que fa als comitès, caldrà votar a una única llista formada pel mateix nombre de noms que de llocs vacants. És possible que alguna de les persones d’aquesta llista renunciïn abans de la votació. Sempre que es mantingui la llista en un 60%, això en cap cas implicarà la suspensió del procés ni de la candidatura.

Per al dia de les votacions, cada candidatura podrà nomenar una persona interventora per mesa, i la direcció podrà designar la seva pròpia representació per a la votació i el recompte.

Després de les votacions la mesa procedirà a l’escrutini i la publicació dels resultats.

Resultat

En relació amb el càlcul de resultats, per a les delegacions, les persones elegibles que tinguin la quantitat més gran de vots resultaran escollides, i, en cas d’empatar, guanyaria la persona amb més antiguitat. D’altra banda, per als comitès, quedaran excloses les llistes que no arribin a un mínim del 5% dels vots. Les que sí que ho facin, tindran la representació proporcional al nombre de vots. Això es calcularà dividint aquest últim nombre pels llocs vacants.

Un cop recollits els resultats a l’escrutini, la mesa haurà d’estendre acta presentar el seu original a l’oficina pública corresponent, que la farà pública i en lliurarà una còpia als sindicats que ho sol·licitin i a l’empresa junt amb una data per a impugnar-la. La mesa també haurà de remetre-la en còpia als i les caps, a les persones representants electes i a les interventores.