Tractament comptable de la formació bonificada

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tractament comptable de la formació bonificada

Suport Associatiu - Econòmic
Resum: 

Totes les entitats que tenen personal contractat laboralment disposen d'un crèdit que permet que aquest pugui formar-se adequadament. Però el registre comptable d'aquesta operació s'ha de fer d'una forma determinada.

Què és la formació bonificada per la Fundació Tripartita?

El sistema de formació bonificada establert per l'estat Espanyol i que gestiona la Fundación Tripartita té per objectiu garantir que totes les empreses i entitats que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional disposin d'un crèdit amb el qual puguin desenvolupar accions formatives per als seus treballadors i treballadores, de forma que aquesta formació no suposi un cost afegit per a l'entitat.

D'aquesta manera, l'estat proporciona ajuts a les entitats per millorar la seva competitivitat i productivitat, al desenvolupar les competències i qualificació del seu personal.

Així, totes les empreses i entitats amb persones treballadores contractades disposen d'una subvenció en forma de crèdit anual per a la Formació Contínua que poden utilitzat al llarg de l'any, i que recuperen mitjançant una bonificació en la liquidació i pagament de la Seguretat Social.

L'entitat pot decidir quina formació necessita, de quina manera i en quin moment la realitza. La pot organitzar per ella mateixa o bé agrupant-se amb d'altres, delegant tota la tramitació a una empresa o entitat organitzadora externa.

El crèdit inclou els Permisos Individuals de Formació (PIF) en els quals l'empresa autoritza un treballador o treballadora per cursar estudis amb acreditació oficial, inclosos els títols i certificats de professionalitat.

Com funciona la bonificació

L'import dels ajuts depèn de la quantitat ingressada per l'entitat en concepte de quota de formació professional durant l'any anterior, amb un mínim de 420 € anuals per a entitats d'entre 1 i 5 persones contractades.

La Fundación Tripartita posa a disposició de tothom un calculador de crèdit disponible on es pot comprovar el que li correspon a l'entitat.

Si un any no es gasta el crèdit, no podrà acumular-se per a l'any següent i es perdrà, per tant cal fer tot el possible per gastar-lo dins de l'any.

Un cop l'entitat ha decidit quina acció formativa fer, ha de seguir les passes establertes per la Fundación Tripartita per poder descomptar el cost de la formació del pagament a la Seguretat Social del TC que correspongui al mes en què s'ha fet la gestió.

En cas que l'entitat tingui la gestió de les nòmines externalitzada, haurà de comunicar-ho a la gestoria que li fa aquest tràmit per tal de poder aplicar la bonificació.

Registre comptable de la despesa de la formació

Les despeses generades a causa de la formació bonificada s'han de registrar de forma diferenciada, en subcomptes comptables específicament destinats a aquest tipus de formació. En el títol del subcompte caldrà indicar clarament el concepte "formació bonificada" o "formació contínua".

Seguint aquesta premisa, la despesa es registrarà en el compte del grup 6 (Compres i despeses) del PGC de les entitats no lucratives que li correspongui segons la seva naturalesa:

  • Si ha estat un cost intern perquè l'acció s'ha realitzat amb persones formadores que estan contractades laboralment per la pròpia empresa, el salari brut i el cost d'empresa de la Seguretat Social proporcional al temps de dedicació al curs s'ha de registrar, respectivament, en un compte del grup 640 (Sous i Salaris) i del grup 642 (Seguretat social a càrrec de l'entitat).
  • Si ha estat un cost extern perquè s'ha realitzat a través d'una empresa de formació, caldrà registrar la factura de la despesa en un compte del grup 649 (Altres despeses socials).

Registre comptable de la bonificació de la Seguretat Social

El reemborsament de les despeses efectuades per la formació bonificada es consideren comptablement com a ingressos de subvencions a l'explotació.

A l'igual que en el cas de les despeses, caldrà registrar-ho en un subcompte comptable de forma separada a la resta de subvencions, i identificar clarament en el concepte del subcompte "formació bonificada" o "formació contínua".

En aquest cas, l'import bonificat es registrarà al Haver de la comptabilitat de l'entitat en un compte del grup 724 (Subvencions oficials de l'activitat) o del grup 740 (amb el mateix títol, en el cas que l'entitat tingui un àmbit estatal i utilitzi l'adaptació del PGC regulada al RD 1491/2011).

La contrapartida que s'haur'a d'indicar al Deure de la comptabilitat serà un compte del grup 476 (Organismes de la Seguretat Social creditors), atès que es rebaixarà la quantitat a liquidar a aquest organisme.

Informació comptable a aportar en cas de requeriment

En cas de rebre un requeriment d'inspecció de la formació, l'entitat haurà d'aportar a l'òrgan de control la documentació que acrediti el registre comptable (segons l'indicat en els dos apartats anteriors) de la despesa realitzada i de la bonificació de la formació. Serà suficient, a tals efectes, la presentació dels extractes del Llibre major de la comptabilitat on figurin els moviments relacionats amb la operació, inclosos els dels comptes des d'on s'hagin fet els pagaments i descompte de les bonificacions.

Caldrà aportar també la documentació que acrediti l'ingrés, el pagament i la despesa:

  • Document de liquidació TC a on figuri la bonificació, i resguard del seu pagament.
  • Factura de la formació, si s'ha realitzat de forma externa, i resguard del seu pagament
  • Nòmina i liquidació a la seguretat social de la persona formadora, i resguards dels respectius pagaments, acompanyat del control detallat del temps dedicat a la formació que permeti acreditar la correció de la despesa.