Tractament fiscal dels premis

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tractament fiscal dels premis

Suport Associatiu - Econòmic
Resum: 

Una entitat no lucrativa pot rebre algun premi per la seva tasca o convocar ella mateixa un concurs. En ambdós casos, pot haver-hi implicacions fiscals que cal conèixer.

Premis convocats per l'entitat, què cal tenir en compte?

Quan una entitat fa una convocatòria de premis, cal que analitzi de quina manera les persones que en resultin guanyadores poden quedar afectades pel fet de rebre aquest reconeixement.

En funció de diverses variables (l'objecte del premi, el seu import monetari, si porta implícita o no una cessió de drets de propietat intel·lectual, si el guanyador o guanyadora és una persona professional autònoma, o si no ho és, o si es tracta d'una persona jurídica...) , l'entitat podria estar obligada a fer una retenció de l'IRPF, o d'un altre tipus.

Tot això hauria de quedar previst de forma adequada a les bases de la convocatòria del premi.

També cal pensar com es documentarà a nivell comptable i fiscal l'atorgament del premi. Normalment, a aquests efectes és suficient l'acta del jurat.

Però també caldrà que les persones perceptores, els guanyadors i les guanyadores del concurs, signin un document on figurin les seves dades personals, l'import del premi i de la seva retenció, si s'escau, i una menció al tipus de tributació al qual queden afectes. S'haurà de valorar la possibilitat d'incloure una ratificació de l'acceptació de les bases de la convocatòria i, en el seu cas, de la cessió dels drets d'utilització del producte resultant del premi (que pot ser una app, un llibre, un poema, material gràfic i audiovisual, etc.).

Si el premiat o premiada és persona física professional autònom

Si la persona premiada és un o una professional autònom o autònoma, cal analitzar l'objecte del premi i si hi ha o no cessió de drets d'autor. En el cas de les persones professionals autònomes, normalment no es dona aquesta cessió. Si es donés, caldria tractar-la de la mateixa manera que quan el premi es dona a una persona particular.

Com que l'habitual en aquests casos és que no es tracti d'un premi d'atzar sinó d'un premi concedit a una obra, un projecte, o una trajectòria determinada, l'import a percebre no es pot considerar com a guany patrimonial, sinó com a un rendiment més de la seva activitat professional.

La tributació i obligació de retenció serà anàloga a la de la resta de rendiments o ingressos que la persona professional obtingui a partir de la seva activitat econòmica.

Si està donada d'alta en un epígraf de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) que impliqui que se li hagi de fer retenció (activitats considerades de professionals independents), se li haurà de practicar una retencíó del 15%, o del 7% en cas que estigui en l'any d'inici d'activitat o dels dos següents.

Si està donada d'alta en un IAE de tipus empresarial, que normalment no comporta retencions (per exemple, la persona titular d'un restaurant que participa i guanya un premi en un concurs gastronòmic organitzat per l'Associació de Comerciants de la seva ciutat), no tindrà cap tipus de retenció, perquè la seva activitat professional habitual tampoc no en té.

Si el premiat o premiada és persona física no professional

Si el premiat o premiada és una persona particular, no professional autònom i que no realitza activitats econòmiques, es poden donar dues situacions:

 • Que el premi comporti la cessió d'algun dret d'explotació o ús.
 • Que el premi no doni dret a l'ús de la creació per a l'entitat convocant.

En el primer cas, es consideraria un rendiment del treball derivat de l'elaboració d'obres en les quals es cedeixi el dret a la seva explotació. La retenció de l'IRPF que l'entitat donant hauria de fer seria del 15%, segons l'establert a l'article 80.1.4t del Reglament de l'IRPF, aprovat pel Reial Decret 439/2007.

Com que no es consideraria que hi hagués activitat econòmica, ni que la persona premiada estigués actuant com a empresari/a o professional, es pot interpretar que el premi no estaria subjecte a IVA.

En el segon dels casos, on la possible explotació dels drets d'explotació quedaria per a la persona premiada, caldria valorar si es compleixen els condicionants perquè el premi pugui estar dins de la categoria de premis literaris, artístics o científics rellevants que preveu l'article 7.l de la Llei de l'IRPF, i que estarien exempts de tributació i de retenció.

Si no es compleixen, que és el més habitual, al no haver cessió d'ús, el premi no es podria considerar com a rendiments del treball. Aquest fet ha generat diverses interpretacions respecte a la seva qualificació per part de la Direcció General de Tributs. En general, el criteri ha estat considerar-los com a rendiment irregular derivat d'activitats econòmiques, i estaria subjecte a una retenció del 15%, o bé del 7% en cas que la persona es donés d'alta en l'Impost sobre Activitats econòmiques.

Respecte de l'IVA, l'administració tributària podria entendre que es tracta d'una operació subjecta i no exempta, i podria suposar que la persona premiada hagués de començar a presentar liquidacions per aquest impost.

Si el premiat o premiada és persona jurídica

Quan el perceptor o perceptora del premi és una entitat o persona jurídica, el que estableix l'article 60.1.b del Reglament de l'Impost sobre societats, és que estan subjectes a retenció aquells premis que tinguin una base de retenció que superi els 300 euros, i que es derivin de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis. En aquest tipus de premis, la retenció a aplicar seria del 19%.

Si l'objecte del premi no té aquestes característiques, no té aquesta consideració de premi segons el que es descriu en aquest article.

En aquest cas, el que estableix la doctrina de la Direcció General de Tributs és que, en la mesura que les entitats participants realitzin explotacions econòmiques, i que els ingressos obtinguts per la participació a la convocatòria del premi derivin directa o indirectament en l'exercici d'aquestes explotacions, no s'haurà de fer retenció. El motiu és que el premi es consideraria una contraprestació més de l'exercici de l'explotació i que, per tant, tributaria o no en Impost de societats en funció del règim fiscal en què estigui l'entitat guanyadora del premi.

No hi ha cap import límit per sota del qual el premi quedi exempt de tributació.

Premis rebuts per l'entitat

Si el premi és rebut per l'entitat, en tant que persona jurídica, es trobarà en el punt de vista invers al que s'explica a l'apartat destinat a les persones jurídiques, i haurà d'analitzar si aquest tributa o no en el seu l'impost sobre societats.

Cal tenir en compte que es considerarà renda exempta en la majoria dels casos en què l'entitat estigui en el règim fiscal de la llei 49/2002 (fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, majoritàriament). Es considerarà també renda exempta en el règim d'entitats parcialment exemptes en la mesura que es pugui considerar un rendiment derivat del seu objecte social, i que no es pugui considerar una prestació de serveis.

Premis exempts de l'obligació de retenir

L'article 3 del Reglament de l'IRPF estableix les condicions per les quals determinats premis literaris, artístics o científics rellevants puguin ser considerats exempts de tributació i de retenció.

Els condicionants són els següents:

 • La persona concedent del premi no podrà realitzar o estar interessada en l'explotació econòmica de l'obra o obres premiades, ni limitar de cap manera els drets de propietat respecte aquestes. S'exceptua d'aquesta limitació la mera divulgació pública de l'obra sense finalitat lucrativa i per un període de temps no superior a sis mesos.
 • El premi s'haurà de de concedir respecte d'obres executades o activitats desenvolupades amb anterioritat a la seva convocatòria.
 • La convocatòria haurà de reunir els següents requisits:
  • Tenir caràcter nacional o internacional.
  • No establir cap limitació respecte a les persones concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.
  • Que el seu anunci es faci públic el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o de la Comunitat Autònoma i en, almenys, un diari de gran circulació nacional.
 • L'exempció haurà de ser declarada per l'òrgan competent de l'Administració tributària, d'acord amb el procediment que aprovi el Ministerio de Economia y Hacienda. Aquesta declaració s'ha de sol·licitar amb caràcter previ a la concessió del premi, i amb aportació de la documentació que pertoqui, per part de:
  • Amb caràcter general, la persona o entitat convocant del premi.
  • La persona premiada, quan es tracti de premis convocats a l'estranger o per organitzacions internacionals.

El termini màxim per resoldre el procediment és de sis mesos. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha rebut la notificació de la resolució expressa, s'entendrà com a desestimada.

La declaració d'exempció tindrà validesa per a successives convocatòries del premi, sempre que aquestes no modifiquin els terminis que haguessin estat presos en consideració als efectes de concedir l'exempció.

Finalment, quan l'administració tributària hagi declarat l'exempció del premi, l'entitat convocant estarà obligada a comunicar-li, dins del mes següent a la concessió, la data del premi, l'import concedit i les dades identificatives de les persones que n'hagin resultat beneficiàries.