IVA

LLibres

news-iconRecurs > Econòmic

La socialització de llibres. Quines obligacions fiscals comporta per a les AMPA?

Els impulsors de la socialització o reutilització de llibres en la majoria de casos són les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

Calculador i llapis

news-iconNotícia > Formació

Seminari sobre les novetats fiscals del 2018

Destinat també a organitzacions, es tractaran els principals aspectes a tenir en compte en el tancament de l’impost sobre societats, l’IRPF i l’IVA.

Calculadora i documents impostos

news-iconRecurs > Econòmic

Com es fa la liquidació de l'IVA

L'IVA no afecta en termes de gestió a les entitats que facturen tots els seus serveis aplicant alguna de les exempcions previstes. Però si mai han de facturar fora d'aquestes, han de saber com liquidar-ho.

Les entitats sense ànim de lucre es poden veure beneficiades per les modificacions aprovades

news-iconNotícia > Econòmic

Canvis fiscals introduïts per la Llei de Pressupostos 2017

L’IVA per a espectacles culturals en viu passa del 21 al 10% i s'estableixen els projectes de mecenatge i esdeveniments d'excepcional interès públic, que comportaran augments en les deduccions a aplicar a entitats i persones que facin donacions.

Els impostos a declarar s'han de presentar a través del web d'Hisenda

news-iconNotícia > Econòmic

El 20 de juliol, últim dia per presentar l’IVA i l’IRPF

Les entitats obligades a declarar els impostos trimestrals poden fer-ho telemàticament a través del web de l’Agència Tributària.

news-iconRecurs > Econòmic

L'iva en la venda de productes de segona mà

Hi ha entitats no lucratives que pel seu compliment fundacional porten a terme la venda de productes de segona mà rebuts de donacions o adquirits a persones que no tenen la condició de professionals ni d'empresaris o empresàries.

Obligacions 3r trimestre Agència Tributària. Font: www.canalsocial.net

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del 3r trimestre de 2016 per a les entitats no lucratives

El 3r trimestre acaba de concloure i el termini per poder lliurar les declaracions tributàries de les entitats no lucratives amb obligació de presentar-les finalitza el proper 20 d'octubre.

Impostos, ratolí i bolígraf. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Declaracions fiscals del 2n trimestre de 2016

Comença el període de liquidació de les declaracions tributàries per a aquelles entitats que estiguin obligades a presentar els seus impostos.

Euros. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Comença el període de liquidacions fiscals del primer trimestre

Des de l'1 d’abril ja es pot presentar les declaracions fiscals del primer trimestre, a l’Agència Tributària.

tramits. Font - lesborgesdelcamp.cat

news-iconRecurs > Jurídic

Els tràmits en línia més usuals de les entitats (I)

Actualment molts tràmits que afecten a les entitats es poden fer en línia, cosa que fa més àgil i eficient la comunicació amb les Administracions Públiques. En el següent recurs recollim els tràmits més comuns.

Imatge cercle de monedes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Obert el període de declaracions tributàries del quart trimestre

Durant el mes de gener ja es poden presentar a l’Agència Tributària les declaracions corresponents al quart trimestre i els resums anuals dels models de l’exercici 2015.

Imatge dolars. Font: web Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Coneixes les teves obligacions fiscals per al 2016?

L’obligació de la presentació d’impostos durant tot l’any de les entitats varia segons el tipus d’activitats, el volum d’ingressos obtingut anualment i en funció dels seus pagaments.

Imatge declaracions d'hisenda. Font: ugtcatalunya.cat

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del segon trimestre

El proper 20 de juliol finalitza el període de presentació dels diferents models trimestrals a Hisenda, per a totes les entitats obligades.

Imatge model 303. Font: web ayuda cuentica

news-iconNotícia > Econòmic

Declaracions tributàries del primer trimestre

El proper 20 d’abril finalitza el termini de presentació dels models trimestrals per a totes les entitats que estiguin obligades a presentar declaracions fiscals a l’Agència Tributària.

Imatge %. Font: web serautonom.net

news-iconNotícia > Econòmic

Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015

El passat 28 de novembre es va publicar la Llei sobre l’IRPF, que modifica els tipus de retenció i la Llei de l’IVA que afecta les entitats de lleure, centres educatius i escoles.

Logotip de l'Associació Celíacs de Catalunya

news-iconNotícia > Comunitari

Reivindicació del 4% d’IVA pels productes sense gluten

La Comissió de Salut del Parlament aprova per unanimitat la Proposta de Resolució plantejada des de l’Associació Celíacs de Catalunya per instar al Govern Central a rebaixar l’IVA dels productes per Celíacs.

Imatge senyor amb paraigües per una pluja de preguntes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

La comptabilització de l’IVA en les entitats socials

Sovint les entitats no lucratives estan exemptes de facturar amb IVA, i de vegades són subjectes passius d’aquest impost de forma total o parcial. Comptabilitzar l’IVA correctament és molt important, ja que davant l’Agència Tributària les entitats socials tenen les mateixes obligacions que qualsevol empresa.

Calculadora i registres comptables (font:pixabay.com)

news-iconRecurs > Econòmic

Comptabilització de l'IVA en les entitats no lucratives

Les entitats no lucratives sovint estan exemptes de facturar amb IVA. En altres ocasions, són subjectes passius d'aquest impost de forma total o parcial. En qualsevol dels casos, cal conèixer la forma correcta de reflectir aquestes operacions a la comptabilitat.

Pa apte per celíacs, degudament envasat per evitar la contaminació creuada

news-iconNotícia > Comunitari

Ajuts econòmics per a celíacs, una assignatura pendent

Amb motiu del dia Mundial de l’Alimentació, l' Associació Celíacs de Catalunya celebra una Jornada familiar, festiva i reivindicativa diumenge dia 19.

Imatge guardioles i bitllets. Font: comoahorrardinero.com

news-iconNotícia > Econòmic

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan es acompleixin diferents requisits.

Imatge model 036

news-iconNotícia > Econòmic

Factures emeses, quines implicacions comporten?

Cada vegada més entitats es veuen en l’obligació d’emetre factures sigui perquè realitzen activitat econòmica o prestació de serveis, o bé perquè signen un conveni amb les administracions públiques.

agenciatributaria.es

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal 2014, declaracions tributàries del segon trimestre

El proper 21 de juliol finalitza el període de presentació a Hisenda de les declaracions tributàries trimestrals per a les entitats que estiguin obligades.

Fiscalitat injusta

news-iconNotícia > Jurídic

Espanya té un dels nivells d'evasió fiscal més alts d'Europa

Segons un informe presentat per Oxfam Intermón, la classe mitjana sosté l’Estat mentre que les grans empreses i les rendes riques gaudeixen de beneficis a l'hora de pagar impostos.

Imatge web Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del primer trimestre

Les entitats que estiguin obligades a presentar declaracions trimestrals han de tenir en compte que el proper 22 d’abril finalitza el període voluntari de presentació del primer trimestre.

news-iconNotícia > Econòmic

Període de presentació del model 347

Comença el període de presentació del model 347, declaració d’operacions realitzades amb terceres persones per un import total anual superior als 3.005,06 euros.

Novetats fiscals 2014

news-iconNotícia > Econòmic

Novetats Fiscals 2014

Amb l'inici de l'any, entren en vigor algunes novetats en l'àmbit fiscal, com ara la modificació del Reglament de l'IVA i altres normes rellevants per a les entitats.

Imatge oficina Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Període de declaracions a Hisenda del 4rt. Trimestre

Obert el període de declaracions trimestrals i resums anuals per a les entitats que estiguin obligades a presentar les declaracions a l’Agència Tributària.

Imatge del sorteig de La Grossa

news-iconNotícia > Econòmic

Rifes i loteries

L’emissió de participacions de rifes i loteries pot tenir una repercussió fiscal a les entitats no lucratives que les emetin.

Criteri de Caixa

news-iconNotícia > Econòmic

Nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA

A partir del proper 1 de gener de 2014 es podrà aplicar el nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA.

Logo de SEPA

news-iconNotícia > Econòmic

SEPA i novetats fiscals 2014: esmorzar de treball a Suport Associatiu

Suport Associatiu organitza el dia 10 de gener un esmorzar de treball per parlar sobre les novetats fiscals de 2014 i, sobretot, a l'entrada en vigor de la nova normativa de pagaments SEPA.

Ordinador Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Novetats fiscals per al 2014

La modificació del Reglament de l'IVA i la publicació d'altres normes amb rellevància fiscal han introduït novetats en les obligacions relatives a aquest àmbit que poden tenir les entitats.

Caixa registradora

news-iconRecurs > Econòmic

El nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA

L'1 de gener de 2014 entrar en vigor el nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA.

Aquest règim, de caire voluntari, pot afectar les entitats tant si opten per ell com si algun dels seus proveïdors ho fa.

Temps educatiu al migdia. Font: web Serveis d'Esplai

news-iconNotícia > Econòmic

Els serveis dels menjadors escolars estaran exempt d’IVA

Hisenda eximirà d'IVA als serveis prestats per entitats no lucratives en menjadors escolars, però no es beneficiaran d’aquesta mesura les empreses privades.

Imatge calendari fiscal octubre 2013. Font: web AEAT

news-iconNotícia > Econòmic

Obert el període de declaracions fiscals del tercer trimestre

Des de l’1 d’octubre fins al proper 21 d’octubre ja es poden presentar a l’Agència Tributària les declaracions tributàries corresponents al tercer trimestre.

Imatge model 036

news-iconNotícia > Econòmic

Les factures emeses i les entitats no lucratives

Moltes entitats comencen a emetre factures tot i que estiguin exemptes d’IVA, pel fet de signar un conveni o contracte de prestació de servies amb les administracions públiques, o bé perquè comencen a fer activitat econòmica.

Imatge model 303

news-iconNotícia > Econòmic

Declaracions tributàries del segon trimestre

El proper 22 de juliol finalitza el termini de presentació de les declaracions trimestrals per a totes aquelles entitats, que estiguin obligades a presentar les seves obligacions tributàries a Hisenda.

Imatge Parlament. Font: web Parlament de Catalunya

news-iconNotícia > Econòmic

El Parlament demanarà a l’Estat l’exempció de l’IVA als serveis escolars

El Parlament de Catalunya sol·licitarà al Govern central que eximeixi els serveis de menjadors escolars i altres serveis educatius fora de l’horari lectiu de l’aplicació del 21% d’IVA.

Imatge factura

news-iconNotícia > Econòmic

Novetats fiscals a la facturació

L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 1619/2012, on es regulen les obligacions de facturació. El Reial Decret s’ajusta a la directiva 2010/UE de la Unió Europea, que estableix un sistema europeu harmonitzat de facturació.