Protectorat

Tràmits Fundacions

news-iconRecurs > Jurídic

Quins són els tràmits més freqüents a les fundacions?

En el dia a dia de les entitats, n’hi ha determinats tràmits importants que habitualment es donen i s’han d’escriure al Registre de Fundacions.

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir i gestionar una fundació?

Les fundacions estatals estan subjectes a la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions. Aquelles que desenvolupen les seves activitats majoritàriament a Catalunya es regulen per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Acord de dissolució d'una fundació. Font: osonainforma.cat

news-iconRecurs > Jurídic

Quin és el procés de dissolució d'una fundació?

La vida d’una fundació pot ser temporal o indefinida. En tots dos casos, pot acabar mitjançant la dissolució.

Inspecció

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei del protectorat pas a pas (part I)

En el present recurs analitzarem la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Informació vista amb lupa. Font: SIMA

news-iconNotícia > Jurídic

Transparència: Publicació de les obligacions de publicitat activa per les entitats

El dia 6 de juliol es va aprovar la resolució JUS/1563/2015, en la qual es determinen les obligacions de publicitat activa per a les fundacions i associacions.

Lupa i document

news-iconNotícia > Jurídic

El Govern aprova el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions

El passat dia 17 de desembre, el Govern va aprovar el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Logotip Departament de Justícia

news-iconNotícia > Econòmic

Errors a la tramitació telemàtica dels CCAA

Segons la legislació autonòmica, les fundacions d’àmbit català estan obligades a retre comptes al Protectorat. Des d'aquest departament, han creat un document amb els erros que surten més sovint quan es realitza la presentació.

Hospital sant Pau

news-iconNotícia > Jurídic

Intervenció del Protectorat davant la renúncia en bloc d’un patronat

El Protectorat ha instat el patronat de la Fundació Pública de Gestió de l'Hospital de Sant Pau a cobrir les seves vacants, després que aquest patronat presentés per escrit la renúncia en bloc dels seus membres.

Document i ploma

news-iconNotícia > Jurídic

El Govern impulsa la primera llei del Protectorat de les Fundacions

El passat 30 d’abril, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i Associacions declarades d’Utilitat Pública a fi d’adequar el Protectorat a la realitat social actual amb criteris de seguretat i eficàcia.

Logo Intervida

news-iconNotícia > Jurídic

El Protectorat de la Generalitat assumeix provisionalment la direcció de la Fundació Intervida

La setmana passada el Departament de Justícia va aprovar que el Protectorat de Fundacions de la Generalitat sigui qui hagi de dirigir provisionalment la Fundació Intervida fins el nomenament de nous patrons.

Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya

news-iconRecurs > Econòmic

La rendició dels comptes en les Fundacions d'àmbit català

Les fundacions d'àmbit català estan obligades segons la legislació autonòmica a rendir comptes dins dels 30 dies següents a l'aprovació dels seus comptes anuals per part dels respectius patronats. En aquest recurs veurem quin és el procediment a seguir per acomplir amb aquesta obligació.

news-iconRecurs > Jurídic

FUNDACIONS II: control extern, el Protectorat

Tal i com comentàvem en el darrer recurs, les Fundacions d’àmbit autonòmic i en concret les catalanes són aquelles que tenen el seu àmbit d’actuació principal a Catalunya i que es troben regulades per la llei 4/2008, de 24 d’abril.

news-iconNotícia > Jurídic

Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa. Control o intervenció?

El passat 17 de maig es va celebrar a l’Auditori de la Ciutat de la Justícia de Barcelona la jornada titulada “Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa”. La sessió va girar entorn de l’admissió per part de les entitats participants de la transparència en la gestió però sense la intromissió o intervenció de l’Administració.

news-iconNotícia > Jurídic

Aprovat l'Avantprojecte de Llei del Protectorat de Fundacions i Associacions d'Utilitat Pública

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 23 de març el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions i Associacions d'Utilitat Pública. El nou text estableix l'objecte i l'àmbit d'actuació del Protectorat, regula els instruments de control per garantir el compliment de la voluntat fundacional i el bon ús dels recursos públics, i inclou un conjunt de mesures per potenciar la transparència de les entitats.

news-iconNotícia > Jurídic

Aprovació dels criteris generals que han de regir el Pla d’inspecció de Fundacions per l’any 2010.

El passat dijous quatre de febrer de 2010, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució JUS/194/2010, de 29 de gener, per la qual s’aproven els criteris generals pels quals s’ha de regir el Pla d’inspecció de les Fundacions de l’any 2010.

news-iconNotícia > Jurídic

Informació pública de l'Avantprojecte de llei del protectorat

Es sotmet a informació pública l’avantprojecte de la llei del protectorat, respecte fundacions i associacions declarades d’utilitat pública(DUP). L’avantprojecte es va publicar el 4 de desembre al diari Oficial de la generalitat de Catalunya (DOGC).