Les competències directives al Tercer Sector Social

 • III Congrés del Tercer Sector Social. Font: Taula del Tercer Sector (Flickr)

  III Congrés del Tercer Sector Social. Font: Taula del Tercer Sector (Flickr)

 • Imatge del projecte 3Creix

  Imatge del projecte 3Creix

Un estudi de la Fundació Pere Tarrés identifica el conjunt de competències claus que han de desenvolupar els càrrecs directius de les organitzacions no lucratives.

Amb l’objectiu de millorar la gestió i productivitat del capital humà a les entitats del Tercer Sector Social, el Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha desenvolupat un estudi on s’identifiquen les competències directives específiques del sector i s’analitzen les diferents vies formatives per al seu desenvolupament.

La recerca s’emmarca en el projecte 3Creix i defineix deu competències bàsiques classificades en tres grups:

 

 • Competències estratègiques o relacionades amb l’entorn
 • Competències intratègiques o relacionades amb l’equip intern
 • Competències personals o relacionades amb la pròpia persona directiva

 

 1. Competències estratègiques
 2. Competències intratègiques
 3. Competències personals

1. Competències estratègiques

Les competències estratègiques són les relacionades amb l’entorn. Tenen a veure amb la missió, visió i valors de l’entitat, la relació amb el context i entorn d’aquesta, la capacitat de liderar un projecte d’entitat i el posicionament d’aquesta en el sector.

 1. Perspectiva amb projecció estratègica

Contingut bàsic:

 • Disposa de la capacitat per analitzar i comprendre el comprendre el context socioeconòmic, els canvis de l’entorn, les oportunitats, les amenaces del propi tercer sector i també dels altres, les fortaleses i debilitats de l’entitat. Sap prendre decisions i planifica a llarg termini.

 

Aspectes claus:

 • Interpreta el context socieconòmic i polític.
 • Interpreta el Tercer Sector: reptes, necessitats socials emergents, competència, etc.
 • Interpreta l’impacte social de la tasca de l’entitat.
 • Domina eines de diagnòstic extern i intern.
 • Analitza i visualitza el pla estratègic a diferents escales.
 • Dissenya, promou i implementa el pla estratègic institucional.
 • Utilitza eines de gestió i direcció i avaluació estratègica: quadre de comandaments i altres.
 • Planifica a llarg termini.
 • Es distancia de las tasca diària i té una visió estratègica i transversal.
 • És intuïtiu/va, productiu/va i amb visió de futur.

 

 1. Representació i relació institucional i política

Contingut bàsic:

 • Estableix i manté relacions internes i externes, a nivell de sector i amb l’administració pública i el sector privat, amb la resta d’agents i amb tota la societat en general. Influencia i estableix aliances amb altres agents que són beneficioses per l’entitat. Implica rendició de comptes.

 

Aspectes claus:

 • Representa l’entitat interna i externament.
 • Actua aplicant/d’acord amb el codi ètic, cultura i valors de l’entitat.
 • Coneix, crea i manté bones relacions amb les administracions públiques i poders polítics municipals, autonòmics, estatals i/o europeus.
 • Coneix, crea i manté contactes amb sector privat: RSE, mecenatge, etc.
 • Estableix relacions efectives amb la resta d’agents externs i interns de la institució.
 • Promou aliances, convenis i relacions amb altres entitats no lucratives.
 • Es coordina amb la resta d’entitats del sector per potenciar sinèrgies beneficioses.
 • Comunica/Transmet a la societat el què fa i com ho fa.
 • S’orienta a la rendició de comptes: màrqueting dels resultats i de l’impacte.
 • Manté el compromís adoptat i genera confiança i credibilitat.

 

 1. Lideratge social i transformacional

Contingut bàsic:

 • Influeix sobre l’entorn i la pròpia entitat a través de les persones, unint esforços per aconseguir uns objectius determinats. Assumeix el rol de líder d’un grup o equip de treball i treballa per la transformació de la societat.

 

Aspectes claus:

 • Exerceix influència i persuasió dins l'entitat.
 • És una persona emprenedora i proactiva (innovadora, creativa i inspiradora).
 • Disposa de consciència social i vocació cap als demés.
 • Analitza les situacions amb pensament crític i analític.
 • Actua amb visió de futur i cerca oportunitats.
 • Transmet confiança, credibilitat i motivació.
 • Fomenta la participació.
 • Actua de manera consistent amb el seu discurs.
 • Assumeix riscos.

 

▲ Tornar a l'índex

2. Competències intratègiques

Les denominades competències intratègiques són les relacionades amb l’equip i que són necessàries per gestionar internament l’entitat i/o àrea d’actuació.

 1. Comunicació

Contingut bàsic:

 • Construeix, transmet i comparteix informació, coneixements, opinions, entre d’altres, a partir de la relació bidereccional. Fa servir l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat com a eines per fer partícips als altres. Implica tots els registres de la comunicació (oral i escrita, comunicació formal i informal).

 

Aspectes claus:

 • Coneix eines i fomenta la comunicació interna i externa.
 • Identifica les necessitats i la posició de l'altre.
 • Reconeix oportunitats per entrar al mercat i identifica clients potencials.
 • Es comunica eficaçment amb altri: facilitat de paraula, per parlar en públic, per arribar a l’oient, etc.
 • Transmet confiança i credibilitat.
 • És assertiu i sap empatitzar amb les altres persones.
 • Realitza una escolta activa i és propera.
 • S’adapta a l'oient i al context.

 

 1. Direcció i gestió de serveis socials

Contingut bàsic:

 • Actua amb eficàcia i eficiència, resolució, rigor i orientat cap a la importància en la gestió i coordinació dels serveis i/o departaments. S’implica en els processos de qualitat i acompanya per l’assoliment dels resultats esperats.

 

Aspectes claus:

 • Disposa d’una visió global i realitza planificacions operatives.
 • Domina eines de gestió: TIC, programes informàtics especialitzats, CRM, SAP.
 • Disposa d’estratègies d’avaluació i s’orienta a resultats, fa servir indicadors.
 • Delega tasques, funcions i potencia la coordinació entre departaments.
 • Analitza, valora i reorienta plans econòmics, pressupostos, inversions i informes.
 • Troba l’equilibri entre el què es vol fer (valors) i el què es pot fer (resultats).
 • Pren de decisions i és rigorós/osa en el compliment dels compromisos.
 • Actua mediant i negociant, interna i externament, per a la gestió dels conflictes.
 • Promou la innovació, qualitat i excel·lència.
 • Coneix els diversos models de direcció: per valors i per confiança, entre d’altres.

 

 1. Gestió del canvi

Contingut bàsic:

 • Lidera i gestiona els canvis, realitzant adaptacions de l’organització i estratègiques a curt, mig i llarg termini. Implica a l’equip revisant i avaluant sistemàticament les diferents etapes de la gestió del canvi. Fomenta l’acceptació del risc i el fracàs com a eina de millora i superació.

 

Aspectes claus:

 • Interpreta el context i les situacions de canvi.
 • Comprèn les implicacions i conseqüències dels canvis.
 • Gestiona la crisi i la incertesa, en general i pròpia del sector.
 • Gestiona el canvi i en manté informat a l’equip i a l'entitat.
 • Promou la cultura de la qualitat, la innovació, la professionalitat, el voluntariat i el negoci.
 • Dóna resposta ràpida a la necessitat de canvi.
 • Reconeix les oportunitats de créixer i les aprofita .
 • Crea l’equip per al canvi, el motiva i l’ implica en el procés.
 • Gestiona les resistències.
 • Assumeix el risc propi i de l’equip.

 

 1. Direcció de persones

Contingut bàsic:

 • Fixa objectius compartits amb els seus col·laboradors i ho lliga a les seves responsabilitats, aprofita la diversitat i en treu valor afegit. Desenvolupa les accions necessàries per millorar el talent i capacitats dels col·laboradors.

 

Aspectes claus:

 • Promou la identificació amb la cultura i els valors de l’entitat.
 • Identifica i analitza les relacions, els lideratges i les motivacions de les persones.
 • Fixa objectius clars i inspiradors per les persones.
 • Promou el desenvolupament de l’equip, l’aprenentatge continu i potencia les seves capacitats – coaching.
 • Gestiona la diversitat, fa mediació i resol conflictes.
 • Transmet i manté la motivació, la cohesió d’equip i un bon clima laboral.
 • Gestiona l’equip i llurs relacions emocionals.
 • Fomenta la participació activa dels implicats: professionals, voluntariat i persones beneficiàries.
 • Delega i potencia (empodera) als implicats.
 • Coneix la gestió del voluntariat.

 

 1. Captació i optimització de recursos

Contingut bàsic:

 • Gestiona i optimitza els recursos materials,  funcionals i econòmics de manera eficient, eficaçment i èticament.

 

Aspectes claus:

 • Prioritza l’obtenció de fons seguint criteris ètics.
 • Coneix i està al dia de les noves formes de captació de fons: micromecenatge, etc.
 • Analitza la viabilitat tècnica, social i econòmica dels projectes.
 • Gestiona des de l’autosuficiència econòmica de l’entitat.
 • Crea xarxa i contactes amb possibles proveïdors de serveis o recursos.
 • S’orienta a resultats.
 • Disposa d’habilitats negociadores.

▲ Tornar a l'índex

3. Competències personals

Les competències personals tenen un alt component i impacte de/en la vessant individual, i són igualment importants i necessàries per aconseguir portar a terme de forma satisfactòria el conjunt de les funcions directives donat que estan a la base o nucli del saber ser de la persona.

 1. Gestió personal

Contingut bàsic:

 • Actua amb maduresa personal davant de situacions complexes que requereixen certes capacitats i aprenentatges personals.

 

Aspectes claus:

 • Gestiona el seu temps de manera eficaç.
 • Gestiona l’estrès i distrès propi.
 • Gestiona les seves emocions: autocontrol, resistència a la frustració, etc.
 • Actua amb disciplina.
 • Actua des d’una posició positiva i constructiva.
 • Actua amb integritat personal i professional (consistència entre el que diu i el que fa).
 • Mostra criteri propi des del convenciment en el seu propi judici.

 

 1. Millora personal i professional

Contingut bàsic:

 • Persona amb disposició per autosuperar-se constantment, potenciant i traient profit de les seves virtuts i reconduint els seus defectes.

 

Aspectes claus:

 • Analitza les situacions de manera lògica i sistemàtica i pren decisions orientades a resultats.
 • Actua de manera emprenedora, innovadora i inspiradora.
 • Actua amb un esperit d’autosuperació i millora, en un procés d'aprenentatge continu.
 • Coneix el seu patró de personalitat i té una idea realista de les seves capacitats.
 • S’orienta al seu desenvolupament personal i professional.
 • Accepta la crítica d’altres persones.

▲ Tornar a l'índex