Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

 • Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr

  Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr

 • Equinoteràpia. Font: Makena G (Flickr)

  Equinoteràpia. Font: Makena G (Flickr)

Us oferim una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2016/2017 i adreçats a professionals de diferents disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

 1. Màster en Educació i Teràpia Psicomotriu
 2. Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica
 3. Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
 4. Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica
 5. Postgrau en Esquizofrènies i Demències
 6. Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)
 7. Postgrau en Equitació Terapèutica
 8. Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil

1. Màster en Educació i Teràpia Psicomotriu

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Setembre 2016

Data fi docència: Setembre 2018

Objectiu:

 • Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Novembre 2016

Data fi docència: Novembre 2018

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.
 • Realitzar un treball personal a través del cos amb el grup.

Consulta tota la informació 

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2016

Data fi docència: Juliol 2017

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

4. Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica

Organitzat per: Universitat Autònoma de BarcelonaEscola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat

Data inici docència: Setembre 2016

Data fi docència: Gener 2018

Objectius:

 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per a tenir cura i menar un cavall.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per la rehabilitació de persones i el manteniment de la salut, a través del moviment rítmic tridimensional del cavall en el aire al pas, mitjançant la Hipoteràpia i l'Equitació Terapèutica.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en Esquizofrènies i Demències

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Juliol 2017

Objectius:

 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en psicopatologia
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de les demències, les esquizofrènies
 • Saber dur a terme una entrevista clínica

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)

Organitzat per: Universitat de Barcelona 

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Juny 2017

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç. 
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Equitació Terapèutica

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Setembre 2017

Objectius:

 • Oferir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i educatiu.
 • Facilitar eines d'intervenció específiques per desenvolupar plans d'actuació (interdisciplinars) adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i/o socials de la persona.
 • Analitzar quines patologies i trastorns es poden beneficiar de l'equitació terapèutica.
 • Millorar l'ocupabilitat del participant a través de la millora de la seva capacitat emprenedora.
 • Dissenyar un projecte d'equitació terapèutica.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

8. Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Octubre 2017

Objectius:

 • Proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel.lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel.lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Saber dur a terme una entrevista clínica.
 • Saber dur a terme un programa d'intervenció.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex