Accesibilitat Web

Autor/a: 
Miguel Angel Rubio Luna
 Font:
Font:

Accesibilitat Web

Resum: 

L'accesibilitat web fa referencia a la capacitat d'accés a la web y als seus continguts per totes les personas independentment de la seva discapcitat (física, intelectual o técnica) que presentin o de les que es poden derivar del context d'ús (tecnologiques o ambientals ) . World Wide Web Consortium (W3C), es el máxim organisme a internet que s'encarrega de promoure y pautar les directrius d'accesibilitat web.

Trets del disseny accessible

1.1 Garantir la facilitat de conversió:

A continuació es descriuen uns quants conceptes clau per a dissenyar pàgines amb aquesta propietat:

 • Separar estructura i presentació ( diferència entre contingut, estructura i presentació del document).
 • Donar informació textual (incloent-hi els equivalents textuals). El text es pot visualitzar per mitjà de quasi tots els enginys de navegació i és accessible a quasi tots els usuaris.
 • Crear documents que funcionin fins i tot si l'usuari no hi pot veure o sentir.
 • Crear documents que no depenguin d'un maquinari específic.

La facilitat de conversió es tracta principalment de la directriu 1 a la 11.

1.2 Crear contingut intel·ligible i navegable

Els creadors de contingut han de crear contingut intel·ligible i navegable. Això comporta no tan sols usar un llenguatge clar i senzill, sinó també proveir mecanismes comprensibles per a navegar per una pàgina web o entre diverses pàgines. Proveir eines de navegació i informació d'orientació a les pàgines en potenciarà l'accessibilitat i la usabilitat.

Com s'organitzen les directrius de la w3c

Cada directriu inclou:

 • un número d'ordre;
 • la directriu pròpiament dita;
 • enllaços de navegació cap a la directriu següent (fletxa a la dreta), cap a l'anterior (fletxa a l'esquerra) o cap al sumari (fletxa cap amunt);
 • el motiu que ha inspirat la directriu i una relació de possibles usuaris que se'n podrien beneficiar;
 • una llista de definicions dels punts de verificació.

Convencions en el document s'usen al llarg del document:

 • els noms dels elements estan en majúscules;
 • els noms dels atributs estan entre cometes i en minúscula;
 • els enllaços a les definicions apareixen destacats amb l'ajut de fulls d'estil.

Prioritats d'accesibilitat

Cada punt de verificació té un nivell de prioritat assignat pel grup de treball basant-se en l'impacte que el punt té en l'accessibilitat del document.

[Prioritat 1]

Un creador de contingut web ha de satisfer aquest punt. Altrament, a un o més grups d'usuaris els serà impossible accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt és un requeriment bàsic perquè certs grups puguin accedir al contingut del web.

[Prioritat 2]

Un creador de contingut web hauria de satisfer aquest punt. Altrament, a un o més grups d'usuaris els serà molt difícil accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt salvarà importants barreres per a accedir al contingut del web.

[Prioritat 3]

Un creador de contingut web pot satisfer aquest punt. Altrament, a un o més grups d'usuaris els pot ser difícil accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt millorarà l'accés al contingut del web.

Directrius per a l'accessibilitat al contingut web.

A continuació alguns exemples de algunes directrius per veure-ho amb mes detall veure aquest enllaç

Directriu 1: Proporcioneu alternatives equivalents al contingut visual i auditiu

Directriu 2: Proporcioneu un contingut que, presentat a l'usuari, compleix essencialment la mateixa funció o el mateix propòsit que el contingut visual o auditiu.

Si bé algunes persones no poden utilitzar directament imatges, pel·lícules, sons, miniaplicacions (applets), etc., sí que poden utilitzar pàgines que inclouen informació equivalent als continguts visuals o auditius.

El braille és essencial per a persones que són alhora sordes i cegues així com per a moltes persones que solament són cegues. El text que es mostra visualment beneficia els usuaris amb sordesa així com la majoria d'usuaris del web.

Contingut, estructura i presentació del document

El contingut d'un document es refereix a allò que diu a l'usuari amb text, imatges, sons, vídeos, animacions, etc. L'estructura és l'organització lògica (en capítols, amb una introducció i sumari, etc.). Un element (com ara, P, STRONG, BLOCKQUOTE en HTML) que especifica l'estructura document s'anomena element estructural.

La presentació del document és la manera com es visualitza (imprès, en una presentació gràfica bidimensional, en una presentació amb només text, amb veu sintetitzada, en braille, etc.). Un element que especifica la presentació del document (com pot ser B, FONT, CENTER) s'anomena element de presentació. Penseu, per exemple, en la capçalera d'un document. El contingut de la capçalera és allò que diu (per exemple, vaixells de vela). En HTML la capçalera és un element estructural marcat, per exemple, amb una etiqueta H2.

Finalment, la presentació de la capçalera pot ser un text en negreta al marge, justificat, una línia de text centrada, un títol parlat amb un cert estil de veu (com si fos una font oral), etc.