Ciberdrets: la neutralitat de la xarxa

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Ciberdrets: la neutralitat de la xarxa

Resum: 

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) estan alterant el nostre context, generant noves eines, nous espais i noves maneres de fer. Les TIC generen nous drets i noves llibertats, i nous abusos: és un deure de la administració generar nous ordenaments jurídics que garanteixin la igualtat de condicions per a tots els ciutadans i ciutadanes.

La llei general de telecomunicacions

Des del mes de maig l'Estat Espanyol està tramitant la Llei General de Telecomunicacions, l'ordenament jurídic que ha de regular les accions preses en el camp de les comunicacions telemàtiques. Donarà lloc a la llei que regularà com han de realitzar-se les telecomunicacions generades dintre del estat. Aquesta llei, que està en procés d'incloure les modificacions de les esmenes aprovades pels diferents grups parlamentaris, ha de garantir els nostres drets com a usuaris de la xarxa de telecomunicacions i com a membres d'una ciutadania global.

Cal comentar que la modificació d'aquesta llei suposa adoptar les directrives europees recomanades des del marc europeu regulador de les telecomunicacions.

A qui afecta: usuari i operadores

Els usuaris

Com a usuaris de la xarxa de telecomunicacions, aquesta llei ens ha de garantir diversos drets:

  • Tenim dret a rebre major informació sobre les característiques d'un servei, i les seves condicions (la lletra petita).

  • Es protegiran de manera més eficaç les nostres dades personals, com les identificacions per radiofreqüència o les galetes emmagatzemades en el nostre ordinador.

  • Es garantirà el dret d'accés universal a les telecomunicacions garantint un accés a comunicacions de dades amb una velocitat mínima d'1Mbit per segon.

Les operadores

Les empreses que ofereixin els serveis de connexió (les empreses de telecomunicacions, o les operadores) hauran de complir certes obligacions:

  • Garantir una qualitat en els serveis i compensar al usuari si aquesta no és donada (baixades significatives en la velocitat de connexió, respectar els termes en els processos de baixa d'un servei, limitar el període de portabilitat a un dia, ...)

  • Garantir la neutralitat de la xarxa de telecomunicacions.

  • Garantir l'accés universal a Internet.

Garantint ciberdrets: la neutralitat de la xarxa

Un dels punts més interessants de la llei és que posa en negre sobre blanc el dret d'accés a la informació. El dret d'accés a la informació necessita de dos garanties principals:

  • Cal garantir les connexions, que aquestes siguin igual per a tots els ciutadans i ciutadanes del estat espanyol. Per això l'administració obrirà un procés de licitació per assignar quina operadora durà a terme aquesta tasca.

  • Cal garantir també la neutralitat de la xarxa.

La neutralitat de la xarxa és un dels principis sobre els quals s'ha construït Internet, i es basa en la no discriminació sigui en funció de qui es connecti, des d'on es connecti, quina informació transmeti, quines pàgines web desitgi visitar o quina tasca vulgui desenvolupar.

Recordem que aquesta neutralitat ha estat vulnerada diverses vegades, fent cada vegada més necessària una legislació sobre ella. Algunes operadores limiten la velocitat de connexió, o fins i tot eliminar-la, si es fan servir protocols p2p (com l'Emule o Bit Torrent, utilitzats per compartir fitxers); o s'inhabilita la possibilitat de fer servir protocols de veu IP (com skype o similars, que permeten realitzar trucades entre usuaris aprofitant la connexió a la xarxa) des de dispositius mòbils.

Un acord global

Aquestes modificacions segueixen la línia establerta per la Comissió Europea, que s'allunya cada cop més de les normatives més agresives vers l'usuari i n'adopta de més proteccionistes (com podem veure en aquesta notícia del mes d'abril).

Amb l'aplicació d'aquestes mesures, l'Estat Espanyol es convertiria en el tercer estat del mon en garantir la neutralitat de la xarxa. Un pas important per a les nostres llibertats, però que es pot veure reduït, ja que es fa necessari un acord global que garanteixi el lliure accés i la neutralitat a tots els punts que componen la xarxa mundial.